Svak vekst i fastlandsøkonomien

Publisert:

Sesongjusterte tall fra Nasjonalregnskapet viser en vekst på 0,1 prosent i bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge fra august-oktober til november-januar. Det er samme veksttakt som foregående tremånedersperiode. I januar var månedsveksten 0,2 prosent, opp fra -0,3 prosent i desember. Månedstallene er volatile, og det er derfor hensiktsmessig å vurdere utviklingen over tremånedersperioder.

Utvinning av råolje og naturgass falt noe i januar, men svært sterk vekst siden oktober førte til at tremånedersveksten likevel ble på hele 12,1 prosent, viser tall fra Nasjonalregnskapet. Samlet norsk bruttonasjonalprodukt, inkludert oljevirksomhet og utenriks sjøfart, vokste dermed med 1,6 prosent fra foregående tremånedersperiode.

Figur 1. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Volumindekser. 2017=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Jan. 2016
Feb. 2016
Mar. 2016 98.1 97.6
Apr. 2016 97.9 97.2
Mai 2016 97.9 97.1
Jun. 2016 97.6 97.1
Jul. 2016 97.6 97.3
Aug. 2016 97.5 97.3
Sept. 2016 97.7 97.5
Okt. 2016 98 98
Nov. 2016 98.1 98.3
Des. 2016 98.4 98.5
Jan. 2017 98.5 98.9
Feb. 2017 99 99.2
Mar. 2017 99.2 99.4
Apr. 2017 99.4 99.2
Mai 2017 99.6 99.5
Jun. 2017 99.9 99.9
Jul. 2017 100.2 100.3
Aug. 2017 100.4 100.3
Sept. 2017 100.6 100.5
Okt. 2017 100.8 100.6
Nov. 2017 101.1 101
Des. 2017 101.3 101.4
Jan. 2018 101.6 101.1
Feb. 2018 101.8 100.9
Mar. 2018 102 101
Apr. 2018 102.2 101.7
Mai 2018 102.3 102.3
Jun. 2018 102.5 102.5
Jul. 2018 102.7 102.4
Aug.2018 102.8 102.4
Sept.2018 102.7 102.2
Okt. 2018 103 102.5
Nov. 2018 103.4 102.5
Des. 2018 103.9 102.8
Jan. 2019 104.2 102.9
Feb. 2019 104.3 103
Mar. 2019 104.4 103.4
Apr. 2019 104.6 103.5
Mai 2019 104.8 103.6
Jun. 2019 105 103.7
Jul. 2019 105.3 103.9
Aug. 2019 105.5 104.1
Sept. 2019 105.7 104.0
Okt. 2019 105.7 103.9
Nov. 2019 105.8 103.9
Des. 2019 105.8 103.5
Jan. 2020 105.8 103.4

Figur 2. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Månedlig. Sesongjustert. Volumindekser. 2017=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Jan. 2016 98.3 97.8
Feb. 2016 97.7 97.3
Mar. 2016 97.6 96.9
Apr. 2016 97.7 96.6
Mai 2016 97.5 97.2
Jun. 2016 97 96.9
Jul. 2016 97.5 97
Aug. 2016 97.3 97.4
Sept. 2016 97.7 97.4
Okt. 2016 98.2 98.4
Nov. 2016 97.8 98.3
Des. 2016 98.4 98.1
Jan. 2017 98.6 99.4
Feb. 2017 99.1 99.3
Mar. 2017 99 98.6
Apr. 2017 99.1 99
Mai 2017 99.8 100
Jun. 2017 100.1 99.8
Jul. 2017 99.9 100.2
Aug. 2017 100.4 100.1
Sept. 2017 100.8 100.3
Okt. 2017 100.6 100.5
Nov. 2017 101.2 101.3
Des. 2017 101.3 101.4
Jan. 2018 101.4 99.9
Feb. 2018 101.8 100.7
Mar. 2018 102.1 101.7
Apr. 2018 102 101.9
Mai 2018 102.1 102.5
Jun. 2018 102.5 102.4
Jul. 2018 102.6 101.6
Aug.2018 102.5 102.5
Sept.2018 102.3 101.8
Okt. 2018 103.5 102.5
Nov. 2018 103.5 102.5
Des. 2018 103.9 102.5
Jan. 2019 104.2 103
Feb. 2019 103.9 102.7
Mar. 2019 104.2 103.7
Apr. 2019 104.7 103.1
Mai 2019 104.8 103.1
Jun. 2019 104.8 103.9
Jul. 2019 105.6 103.7
Aug. 2019 105.3 103.9
Sept. 2019 105.3 103.7
Okt. 2019 105.6 103.3
Nov. 2019 105.7 103.8
Des. 2019 105.4 102.7
Jan. 2020 105.6 102.7

I industri og bergverk var tremånedersveksten 0,4 prosent, noe som særlig skyldtes bygging av oljeplattformer og moduler. Tjenestenæringene bidro mest til veksten i fastlandsøkonomien, og ble blant annet trukket opp av tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning samt teknisk konsulentvirksomhet. Også omsetning og drift av fast eiendom trakk opp. Nedgangen i varehandelen fra desember fortsatte i samme takt i januar. Samlet vokste tjenestenæringene 0,5 prosent i perioden november-januar.

Bruttoproduktet i annen vareproduksjon falt med 1,6 prosent fra perioden august-oktober. Nedgangen kan blant annet tilskrives akvakultur, fiske og fangst og produksjon av elektrisitet. I akvakultur og fiske og fangst ble en nedgang i desember reversert i januar. Elektrisitetsproduksjonen tok seg derimot ikke opp i januar. Aktivitetsveksten i bygg- og anleggsnæringen fortsatte, men veksttakten har flatet ut siden før sommeren og holder i november-januar samme vekst som i tremånedersperioden før.

Konsum

Husholdningenes konsum sank 0,5 prosent i perioden november-januar sammenlignet med august-oktober. Tjenestekonsumet hadde en vekst på 0,8 prosent, mens varekonsumet sank 1,2 prosent. For perioden november-januar er det bilkjøpene som trekker ned varekonsumet. Det var også tilfellet forrige tremånedersperiode.

Utlendingers kjøp i Norge økte 6,3 prosent i tremånedersperioden, mens norske husholdningers kjøp i utlandet falt 1,9 prosent. Konsumet i offentlig forvaltning hadde en oppgang på 1,0 prosent i november-januar. Omklassifisering av NRK til statlig sektor fra årsskiftet bidro isolert sett til å trekke opp offentlig konsum med om lag 500 millioner kroner i januar, og husholdningenes konsum ble tilsvarende redusert.

Investeringer

Bruttoinvesteringene i fast realkapital falt 2,4 prosent fra august-oktober til november-januar og hadde en nedgang på 3,0 prosent fra desember til januar. Boliginvesteringene falt 5,7 prosent i tremånedersperioden, og 3,6 prosent i desember-januar.

Månedstallene for petroleumsinvesteringer, investeringer i industri, bergverk og kraftforsyning bygger på informasjon om planlagte investeringer slik de er rapportert av selskapene.

Eksport og import

Samlet eksport økte 7,2 prosent fra august-oktober til november-januar, mens eksporten av tradisjonelle varer økte 0,4 prosent. Eksport av råolje og naturgass steg 21,1 prosent i tremånedersperioden, noe som blant annet skyldes oppstart av produksjon på Johan Sverdrup-feltet i oktober. Importen av tradisjonelle varer falt 0,8 prosent i samme periode, mens samlet import falt 0,9 prosent.

Revisjoner

I forbindelse med nye månedstall vil det bli tilbakegående revisjoner. Statistikken som benyttes, vil normalt ikke endres bakover, men sesongjusterte serier kan likevel endres. Dette er en konsekvens av at grunnlaget for sesongjusteringen endres når nye perioder tilføyes. Det kan derfor bli større og mindre justeringer i enkelte serier fram til vi har fått lengre tidsserier. Etter hvert som flere måneder foreligger, vil utslaget av nye observasjoner bli stadig mindre.

På noen områder innarbeides også ny grunnlagsstatistikk for tidligere måneder. Ved publiseringen av tall for januar 2020, er det tatt inn nye tall for grensehandel i de siste månedene av 2019. Det førte til at husholdningenes konsum ble revidert ned for disse månedene.