143676
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
143676
God vekst i fastlandsøkonomien
statistikk
2014-08-21T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Kvartalsvis nasjonalregnskap gir tall for norsk realøkonomi. BNP Fastlands-Norge hadde en sesongjustert volumvekst på 1,2 prosent i 2. kvartal 2014.

Nasjonalregnskapjuni 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

God vekst i fastlandsøkonomien

Etter halvannet år med moderat vekst økte bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge med hele 1,2 prosent i 2. kvartal. Kraftforsyning trakk veksten opp med nærmere 0,3 prosentpoeng.

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert volumendring fra foregående periode
201313. kvartal 20134. kvartal 20131. kvartal 20142. kvartal 2014
1Tall for 2013 er foreløpige.
Bruttonasjonalprodukt0,60,8-0,20,20,9
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge2,00,60,50,51,2
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart-3,51,7-2,5-0,60,0
Innenlandsk sluttanvendelse3,21,40,6-0,71,6
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner2,10,00,40,90,8
Konsum i offentlig forvaltning1,80,30,70,70,6
Bruttoinvestering i fast realkapital8,41,4-0,4-3,11,4
Eksport i alt-3,31,5-2,30,4-0,6
Import i alt2,93,4-0,4-2,40,9
 
Sysselsatte personer1,20,40,30,20,3
Utførte timeverk0,60,50,40,40,6

Bruttoproduktet i petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart var uendret fra 1. til 2. kvartal, slik atBNP totalt økte med 0,9 prosent.

Sterk vekst i vareproduksjonen

Samlet industriproduksjon økte 2,5 prosent i 2. kvartal, etter en klar vekst også kvartalet før. Nær halvparten av økningen kom fra næringsmiddelindustrien, som hadde en liten produksjonsnedgang de to foregående kvartalene. Ellers har verftsindustrien og maskin- og metallvareindustrien hatt god vekst gjennom hele 1. halvår.

Annen vareproduksjon økte sterkt i 2. kvartal. Dette omfatter sterk vekst i både kraftforsyning, bygge- og anleggsvirksomhet og tradisjonelt fiske og akvakultur.

Moderat økning i tjenesteproduksjonen

Aktiviteten i offentlig forvaltning økte med 0,5 prosent, i likhet med de to foregående kvartalene. Tjenestenæringene ellers vokste med 0,4 prosent, etter en vekst på 0,2 prosent i 1. kvartal. Omsetning og drift av fast eiendom dempet veksten, mens det var klar oppgang i transport, informasjon og kommunikasjon og forretningsmessig tjenesteyting. Også varehandel økte etter svak utvikling i 1. kvartal.

Konsumveksten holder seg

Husholdningenes samlede konsum økte med 0,8 prosent i 2. kvartal, etter en vekst på 0,9 prosent i kvartalet før. Varekonsumet økte med 1,0 prosent. Det var vekst i de fleste varegruppene, særlig matvarer og klær trakk opp. Nedgang i kjøp av transportmidler dempet veksten noe. Denne nedgangen kom imidlertid etter sterk vekst i bilkjøpene i 1. kvartal. Den stabile utviklingen i tjenestekonsumet fortsatte i 2. kvartal, med en økning på 0,6 prosent. Etter å ha vært uendret i 1. kvartal, økte nordmenns konsum i utlandet med 1,5 prosent i 2. kvartal.

Stagnasjon i petroleumsinvesteringer

Den høye veksten i petroleumsinvesteringene stoppet opp etter 3. kvartal 2013, og falt deretter i to kvartaler. I 2. kvartal var petroleumsinvesteringene på samme nivå som i1.kvartal. Siden forrige publisering av kvartalsvis nasjonalregnskap er petroleumsinvesteringene i 1. kvartal nedjustert med i overkant av 2 milliarder kroner.

I Fastlands-Norge bidro bruttoinvesteringene i offentlig forvaltning til en økning i 2. kvartal, mens industriinvesteringene falt. Husholdningenes boliginvesteringer økte noe, etter to kvartaler med nedgang.

Økning i eksport av tradisjonelle varer

Nedgang i eksporten av olje og gass bidro til at samlet eksport gikk ned 0,6 prosent i 2. kvartal. Det var imidlertid klar vekst i eksporten av tradisjonelle varer, som eksport av laks og andre fiskeslag, elektrisitet og verkstedsprodukter. Foreløpige tall tyder også på klar vekst i eksport av tjenester, men det må ses i sammenheng med en nesten like sterk nedgang i 1. kvartal.

Samlet import av varer og tjenester var 0,9 prosent høyere i 2. kvartal enn i 1. kvartal. Veksten ble dempet av nedgang i importen av tradisjonelle varer, hovedsakelig som følge av sterk nedgang av raffinerte petroleumsprodukter. Foreløpige tall viser en økning i importen av tjenester.

Økt sysselsettingsvekst

Korrigert for sesongsvingninger økte antall sysselsatte personer med 0,3 prosent i 2. kvartal, noe som tilsvarer vel 7 000 personer. Dette er en litt sterkere vekst enn i foregående kvartal. Veksten i utførte timeverk er beregnet til 0,6 prosent.

Revisjon av tidligere kvartaler

I forbindelse med frigivning av tall for 2. kvartal 2014 er også 1. kvartal revidert. Bildet av BNP for Norge og fastlandet er uendret. En oversikt over revisjoner i makroøkonomiske hovedstørrelser fremgår i egen tabell.

For en oversikt over utviklingen i bruttonasjonalprodukt for noen av våre handelspartnere, se statistikk fra OECD.

Begreper og klassifisering i nasjonalregnskapetÅpne og lesLukk

Utfyllende informasjon om definisjoner av begreper, variabler og klassifisering i nasjonalregnskapet finner du i Om statistikken under definisjoner.

Slik beregnes talleneÅpne og lesLukk

Foreløpige årstall beregnes ved å summere fire kvartaler i kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). Tallene er foreløpige frem til endelig årlig nasjonalregnskap (NR) publiseres i november to år senere. Disse tallene innarbeides deretter som nytt basisår (modellgrunnlag) i KNR. Det vil si at endelige årstall for 2011 er basisår i KNR ved publisering i mai 2014.

Både i NR og KNR blir effekten av prisutviklingen fjernet. Dette gjøres for å kunne identifisere den underliggende konjunkturutviklingen i økonomien.

I tidsseriene er tall fra basisår og bakover kjedede volumtall, mens fra basisåret er volumtallene beregnet i faste priser, det vil si i basisårpriser. Dette betyr at additivitet i komponentene i volum bare forekommer fra basisår (fastprisår) og fremover. I de kjedede volumtallene forekommer kjedingsavvik fordi volumtallene er beregnet med skiftende fastprisår (t-1 i alle årgangene).

Planlagte endringer i nasjonalregnskapsstatistikkeneÅpne og lesLukk

I november og desember 2014 publiseres nye reviderte tall for nasjonalregnskapet og tilhørende statistikker. Statistisk sentralbyrå følger internasjonale retningslinjer ved utarbeidelse av nasjonalregnskap og utenlandsstatistikker. Det er kommet nye internasjonale retningslinjer for disse statistikkene. Statistisk sentralbyrå arbeider nå for å implementere endringene, i tillegg til nye kilder for enkelte av statistikkene.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB