143672
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
143672
Moderat og stabil vekst i Fastlands-Norge
statistikk
2014-05-20T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Kvartalsvis nasjonalregnskap gir tall for norsk realøkonomi. BNP Fastlands-Norge hadde en sesongjustert volumvekst på 0,5 prosent i 1. kvartal 2014.

Nasjonalregnskapmars 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Moderat og stabil vekst i Fastlands-Norge

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge økte med 0,5 prosent i 1. kvartal 2014, og fortsatte dermed i samme veksttakt som gjennom 2. halvår i fjor. Dette er noe under trendutvikling. Det var en tiltakende oppgang i konsumet.

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert volumendring fra foregående periode
201312. kvartal 20133. kvartal 20134. kvartal 20131. kvartal 2014
1Tall for 2013 er foreløpige.
Bruttonasjonalprodukt0,61,00,7-0,20,3
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge2,00,30,50,50,5
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart-3,53,61,3-2,6-0,2
Innenlandsk sluttanvendelse3,20,81,00,5-1,2
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner2,10,00,00,30,8
Konsum i offentlig forvaltning1,80,10,30,50,9
Bruttoinvestering i fast realkapital8,47,7-0,6-0,5-1,8
Eksport i alt-3,32,60,7-2,71,6
Import i alt2,92,51,7-1,3-2,6
 
Sysselsatte personer1,20,40,40,30,2
Utførte timeverk0,60,30,40,30,1

Bruttoproduktet i petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart gikk svakt ned i 1. kvartal, slik at BNP totalt økte med 0,3 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år.

Ny oppgang i industrien

Samlet industriproduksjon økte med 0,5 prosent i 1. kvartal, viser de sesongjusterte tallene. Til sammenligning var det en nedgang på 1,8 prosent i fjorårets siste kvartal. Veksten var tilbake i blant annet produksjon av kjemiske råvarer, elektrisk utstyr og maskiner, og i verftsindustrien. Næringsmiddelindustri, trelast- og trevareindustri, grafisk industri og produksjon av metaller var blant næringene der aktiviteten avtok i 1. kvartal.

I annen vareproduksjon fortsatte veksten, og bruttoproduktet økte også her med 0,5 prosent i 1. kvartal 2014. Det var særlig energiforsyning og primærnæringer utenom tradisjonelt fiske som bidro til vekst. Tallene for bygge- og anleggsvirksomhet viste en svak nedgang etter en lang periode med vekst.

Aktiviteten innen tjenestenæringene på fastlandet, utenom offentlig forvaltning, vokste med 0,3 prosent i 1. kvartal. Dette var svakere enn gjennom andre halvår i fjor. Bruttoproduktet i offentlig forvaltning økte med 0,7 prosent. Dette var godt over gjennomsnittlig vekst gjennom 2013. Veksten var noe høyere i statsforvaltningen enn i kommuneforvaltningen.

Høyere konsumvekst

Husholdningenes samlede konsum økte med 0,8 prosent i 1. kvartal, opp fra 0,4 prosent i kvartalet før.

Etter klar nedgang både i 2. og 3. kvartal og svak vekst i 4. kvartal i fjor tok varekonsumet seg merkbart opp i 1. kvartal, med en økning på 0,9 prosent, justert for sesongvariasjoner. Tjenestekonsumet hadde en relativt jevn vekst gjennom det andre halvåret i fjor, og veksten fortsatte i 1. kvartal i år, med en økning på 0,8 prosent. Nordmenns konsum i utlandet vokste sterkt gjennom 2013, mens de foreløpige beregningene tyder på at veksten har stoppet opp i 1. kvartal 2014.

Lavere fastlandsinvesteringer

Investeringene i Fastlands-Norge avtok med 1,9 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Det var nedgang i både industri og samlede tjenestenæringer, mens investeringene økte i energiforsyning. Boliginvesteringene utviklet seg svakt gjennom de tre siste kvartalene i fjor, og nedgangen i 4. kvartal forsterket seg i 1. kvartal.

Petroleumsinvesteringene økte, ifølge de foreløpige tallene, med 2,4 prosent i 1. kvartal, etter en liten nedgang i 4. kvartal. I 2013 var disse investeringene rekordhøye, etter en vekst på 17,1 prosent på årsbasis.

Økt eksport og redusert import

Eksport av varer og tjenester økte med 1,6 prosent fra 4. til 1. kvartal. Økt eksport fra olje- og gassutvinning bidro mest til oppgangen, selv om eksport av tradisjonelle varer også økte noe. Tjenesteeksporten gikk svakt ned fra 4. kvartal.

Samlet import av varer og tjenester falt med 2,6 prosent i 1. kvartal i år. Import av tradisjonelle varer økte med 0,3 prosent, mens import av skip, plattformer og fly, samt tjenester, ble redusert.

Svak sysselsettingsvekst

Korrigert for sesongsvingninger økte antall sysselsatte personer med vel 4 000 personer, eller 0,2 prosent, fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014. Det er svakere enn utviklingen gjennom fjoråret. Veksten i utførte timeverk avtok i 1. kvartal i år, og oppgangen var på kun 0,1 prosent fra kvartalet før. Det er beregnet en liten vekst på 0,3 prosent i offentlig forvaltning, mens utførte timeverk i markedsrettet virksomhet hadde en svakere oppgang.

Alle kvartalene i 2013 er nå revidert

Også de ujusterte tallene for alle fire kvartaler i 2013 har denne gangen vært gjenstand for revisjoner som følge av innarbeiding av ny informasjon. På årsbasis er BNP Fastlands-Norge likevel ikke endret, og veksten er som før beregnet til 2,0 prosent. En oversikt over revisjoner i makroøkonomiske hovedstørrelser fremgår i egen tabell .

For en oversikt over utviklingen i bruttonasjonalprodukt for noen av våre handelspartnere, se statistikk fra OECD .

Begreper og klassifisering i nasjonalregnskapetÅpne og lesLukk

Utfyllende informasjon om definisjoner av begreper, variabler og klassifisering i nasjonalregnskapet finner du i Om statistikken under definisjoner.

Slik beregnes talleneÅpne og lesLukk

Foreløpige årstall beregnes ved å summere fire kvartaler i kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). Tallene er foreløpige frem til endelig årlig nasjonalregnskap (NR) publiseres i november to år senere. Disse tallene innarbeides deretter som nytt basisår (modellgrunnlag) i KNR. Det vil si at endelige årstall for 2011 er basisår i KNR ved publisering i mai 2014.

Både i NR og KNR blir effekten av prisutviklingen fjernet. Dette gjøres for å kunne identifisere den underliggende konjunkturutviklingen i økonomien.

I tidsseriene er tall fra basisår og bakover kjedede volumtall, mens fra basisåret er volumtallene beregnet i faste priser, det vil si i basisårpriser. Dette betyr at additivitet i komponentene i volum bare forekommer fra basisår (fastprisår) og fremover. I de kjedede volumtallene forekommer kjedingsavvik fordi volumtallene er beregnet med skiftende fastprisår (t-1 i alle årgangene).

Planlagte endringer i nasjonalregnskapsstatistikkeneÅpne og lesLukk

I november og desember 2014 publiseres nye reviderte tall for nasjonalregnskapet og tilhørende statistikker. Statistisk sentralbyrå følger internasjonale retningslinjer ved utarbeidelse av nasjonalregnskap og utenlandsstatistikker. Det er kommet nye internasjonale retningslinjer for disse statistikkene. Statistisk sentralbyrå arbeider nå for å implementere endringene, i tillegg til nye kilder for enkelte av statistikkene.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB