Økonomiske analyser: 6/2011

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

 • Konjunkturutviklingen i Norge

  De siste sesongjusterte tallene fra kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR) viser at BNP Fastlands-Norge økte med nesten 3,5 prosent regnet som årlig rate i 3. kvartal i år.

 • Internasjonal økonomi

  Det er stor usikkerhet i internasjonal økonomi, spesielt knyttet til hvordan EU håndterer gjeldskrisen. Veksten er svak i hele OECD-området, og også i framvoksende økonomier tegner veksten til å bli lavere.

 • Reviderte nasjonalregnskapstall 1970-2010

  Statistisk sentralbyrå har nettopp gjennomført en hovedrevisjon av nasjonalregnskapet. Ved denne revisjonen er SSBs nye næringsstandard SN2007 innarbeidet i nasjonalregnskapets tidsserier tilbake til 1970.

 • Pensjonsreformen – økte utgifter til alderspensjon motvirkes av sterkere vekst i arbeidsstyrken

  De siste års konkretisering av elementer i pensjonsreformen har ført til at effektene av reformen på utgiftene til alderspensjon og arbeidsstyrken har blitt noe redusert.

 • Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

  Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv om fornybar energi til EU i juli 2011, der det ble lagt fram et mål på 67,5 prosent andel fornybar energi for Norge i 2020.

 • Bør forventet levealder beregnes for små befolkninger?

  Det er store geografiske forskjeller i dødeligheten i Norge. For eksempel har finnmarkinger lenge hatt en forventet levealder ved fødselen som er omtrent tre år lavere enn personer fra Sogn og Fjordane.

 • Faste priser og kjedingsavvik – hvorfor summerer ikke fastpristallene seg?

  ”De enkelte tallene i faste priser summerer seg ikke opp til summen på grunn av kjedingsavvik.” Dette kan man lese i underteksten på flere av tabellene for nasjonalregnskapet i statistikkbanken, men hva betyr det?

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.