Økonomiske analyser, 6/2011

Bør forventet levealder beregnes for små befolkninger?

Publisert:

Det er store geografiske forskjeller i dødeligheten i Norge. For eksempel har finnmarkinger lenge hatt en forventet levealder ved fødselen som er omtrent tre år lavere enn personer fra Sogn og Fjordane. Det er stor interesse for tall for levealderen for geografiske områder mindre enn fylker, slik som kommuner og bydeler. Ved å beregne konfidensintervaller på kommunenivå, viser det seg imidlertid at folketallet i de aller fleste norske kommuner er så lavt at estimatene for forventet levealder blir svært usikre, og derfor i liten grad kan gi oss nyttig informasjon om levekårsforskjeller mellom kommunene. I små befolkninger kan tilfeldige utslag, i noen tilfeller bare ett dødsfall i løpet av et år, endre levealdersestimatene betraktelig.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt