Økonomiske analyser, 6/2011

Konjunkturutviklingen i Norge

Publisert:

De siste sesongjusterte tallene fra kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR) viser at BNP Fastlands-Norge økte med nesten 3,5 prosent regnet som årlig rate i 3. kvartal i år. I 2. kvartal var veksten enda høyere og klart over hva vi regner som trendvekst for norsk fastlandsøkonomi. Den sterke BNP-veksten skyldes delvis midlertidige forhold blant annet knyttet til produksjonen av elektrisk kraft. Man kan derfor ikke tolke veksten som uttrykk for en klar konjunkturoppgang i økonomien. Nasjonalregnskapstallene er bare blitt moderat endret i forbindelse med hovedrevisjonen (se egen artikkel om dette i denne utgaven av Økonomiske analyser), og sesongjusterte hovedtall er ikke endret på en måte som endrer vår oppfatning av konjunkturhistorien selv om også metodene for sesongjustering er lagt om. Utviklingen i norsk økonomi hittil i 2011 er derfor i store trekk den samme som i forrige konjunkturrapport.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt