Økonomiske analyser, 6/2011

Pensjonsreformen – økte utgifter til alderspensjon motvirkes av sterkere vekst i arbeidsstyrken

Publisert:

De siste års konkretisering av elementer i pensjonsreformen har ført til at effektene av reformen på utgiftene til alderspensjon og arbeidsstyrken har blitt noe redusert. Dette skyldes det avtalte opplegget for videreføring av avtalefestet pensjon (AFP) og tjenestepensjon i offentlig sektor, økte insentiver til tidlig uttak av pensjon gjennom pensjonistbeskatningen, samt forslag om delvis å skjerme uførepensjonistene mot levealdersjusteringen. Økt innvandring bidrar derimot sammen med oppdaterte forutsetninger om utdanning og yrkesdeltaking til sterkere vekst i arbeidsstyrken enn lagt til grunn i tidligere analyser. I alt blir dermed byrden med å finansiere utgiftene til alderspensjon fram til 2050 noe mindre enn tidligere anslått.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt