Økonomiske analyser: 1/2017

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (4.4 MB)

Artikler

 • Perspektiver

  Inntektsulikheten i Norge øker. Men den er lavere når verdien av offentlige tjenester inkluderes i inntektsmålet, og andelen fattige i Norge blir nesten halvert når man går fra vanlige inntektsmål til mål som inkluderer verdien av slike tjenester. Redusert vekst i offentlig forvaltning kan derfor potensielt lede til mer ulikhet.

 • Konjunkturtendensene internasjonalt

  Vi legger til grunn at Norges handelspartnere nå er nær konjunkturbunnen og at den internasjonale etterspørselen tar seg litt opp. Betydelig privat og offentlig gjeld i mange land bidrar til at oppsvinget blir svært moderat.

 • Konjunkturutviklingen i Norge

  Fallet i petroleumsinvesteringene avtar, eksporten øker og privat etterspørsel tar seg opp. Dette vil snart bringe norsk økonomi inn i en forsiktig konjunkturoppgang. Reallønna stiger litt i år og i de neste årene, etter stort fall i fjor.

 • Økonomisk vekst

  Inntekten har falt de siste syv årene, og var i 2016 12 prosent lavere enn toppnivået i 2008. Dette kapittelet gjennomgår hva som har bidratt til det som var en enorm vekst fram til 2008, samt hvilke komponenter som trakk inntekten ned deretter.

 • Befolkning og arbeidsinnsats

  Befolkningsveksten i 2016 ble den laveste på ti år. Det skyldes først og fremst lavere innvandring og høyere utvandring. Sysselsettingen holdt seg noenlunde uendret, mens det var en svak økning i arbeidsledigheten regnet som årsgjennomsnitt.

 • Offentlig forvaltning

  Offentlig forvaltnings inntekter fortsatte å falle i 2016 som følge av nedgang i petroleumsinntektene. Med økte utgifter betød det at overskuddet i sektoren gikk ytterligere ned fra 2015 og er foreløpig beregnet til 97 milliarder kroner.

 • Husholdningene

  De fleste husholdninger har i 2016 opplevd en svak vekst i disponibel realinntekt. Inntektsforskjellene øker mellom de rikeste og fattigste husholdningene. En stor del av de økte forskjellene skyldes en vekst i innvandrerbefolkningen.

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.