Økonomiske analyser, 1/2017

Økonomisk utsyn 2016

Husholdningene

Publisert:

Endret:

De fleste husholdninger har i 2016 opplevd en svakere vekst i disponibel realinntekt enn i tidligere år. Inntektsforskjellene øker målt ved avstanden mellom de rikeste og de fattigste husholdningene. En stor del av de økte forskjellene skyldes en vekst i innvandrerbefolkningen. Vi ser også en svakere vekst i husholdningenes konsum, mens andelen av inntekten som går til sparing fremdeles er høy. Økningen i nettoformuen skyldes i all hovedsak pris- og kursstigning på finansielle eiendeler og boligformuen. De høye boligprisene har i tillegg medført en vekst i andelen husholdninger med høy gjeldsandel, spesielt blant de yngre aldersgruppene. De husholdningene som er mest utsatt ved renteøkninger er barnefamilier.

Åpne og les artikkelen i PDF (262 KB)

Kontakt