Økonomiske analyser: 1/2014

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (4.4 MB)

Artikler

 • Perspektiver

  Den viktigste kilden til økonomisk vekst på lang sikt er produktivitetsvekst. Men det er samfunnsøkonomisk lønnsomhet som bør styre myndighetenes ressursbruk, også når ressursene går til produktivitetsfremmende tiltak.

 • Konjunkturtendensene internasjonalt

  Den økonomiske veksten internasjonalt tiltok litt i fjor, og særlig blant Norges viktigste handelspartnere. I euroområdet ser resesjonen ut til å være et tilbakelagt stadium etter tre kvartaler med økt BNP. I framvoksende økonomier er bildet blandet.

 • Konjunkturutviklingen i Norge

  Nær to år med moderat konjunkturoppgang ble mot slutten av 2012 avløst av en periode med svak nedgang. De foreløpige nasjonalregnskapstallene viser at veksten i BNP Fastlands-Norge som årsgjennomsnitt var 2 prosent i 2013, ned fra 3,4 prosent i 2012.

 • Økonomisk vekst

  Disponibel inntekt for Norge var 509 000 kroner per innbygger i 2013. Denne inntektens reelle kjøpekraft var 91 % høyere enn i 1990 og 85 % høyere enn gjennomsnittsinntekten i OECD-området. Samtidig jobber nordmenn i gjennomsnitt mindre enn før.

 • Befolkning og arbeidsinnsats

  Folkemengden økte betydelig også i 2013, men litt mindre enn tidligere år. Yrkesdeltakelsen i gruppen 15-74 år fortsatte å falle svakt, mens pensjonsreformen trolig har vært medvirkende til økende yrkesdeltakelse blant dem som er 62 år og eldre.

 • Offentlig forvaltning

  Forvaltningens utgifter økte nominelt med 6,3 % fra 2012 til 2013, mens samlede inntekter økte med 0,5 %. Antall sysselsatte i offentlig forvaltning økte i 2013 med 1,4 %, mens bruttoinvesteringer i fast kapital økte med 9,5 % målt i faste priser.

 • Husholdningene

  Husholdningene, og spesielt eldre aldersgrupper, har opplevd en betydelig økning i disponibel realinntekt de senere årene. I fjor avtok veksten i konsum noe, mens sparingen var rekordhøy.

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.