Økonomiske analyser, 1/2014

Økonomisk utsyn 2013

Befolkning og arbeidsinnsats

Publisert:

Høy innvandring og flere fødte enn døde bidro til en betydelig økning i folkemengden også i 2013. Veksten ble imidlertid noe lavere enn de foregående årene på grunn av høyere utvandring og noe lavere innvandring og fødselstall. Yrkesdeltakingen regnet i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år fortsatte å falle svakt, mens pensjonsreformen trolig har vært en medvirkende årsak til økende yrkesdeltaking blant personer 62 år og eldre. Andelen av befolkningen 15-74 år som er utenfor arbeidsstyrken, fortsatte å stige svakt. Etter en kraftig vekst i utdanningssystemet fram til 2002 har tallet på elever og studenter ikke økt særlig sterkere enn kullenes størrelse. Men andelen som har fullført studiene i løpet av normert tid, har gått klart tilbake i løpet av de siste tiårene.

Åpne og les artikkelen i PDF (673 KB)

Kontakt