Stort fall i statsforvaltningens nettofinansinvesteringer

Publisert:

Statsforvaltningens nettofinansinvesteringer i 2020 var på -70 milliarder kroner, 336 milliarder kroner lavere enn i 2019. Husholdningenes nettofinansinvesteringer var samtidig på rekordhøye 63 milliarder kroner.

Tall fra det finansielle sektorregnskapet viser at statsforvaltningen i 2020 netto investerte 74 milliarder kroner i finansielle instrumenter, og at samlet netto gjeldsopptak var 144 milliarder kroner. Dette er det første året med negative nettofinansinvesteringer for statsforvaltningen siden starten av det finansielle sektorregnskapet i 1996. Vi må helt tilbake til 1994 i nasjonalregnskapets inntektsregnskap for å finne et underskudd i denne sektoren. Statens støtteordninger i forbindelse med koronapandemien, samt et stort fall i inntektene, er hovedårsaken til fallet i nettofinansinvesteringene.

Figur 1

Figur 1. Statsforvaltningens nettofinansinvesteringer, netto plasseringer og netto gjeldsopptak

Statsforvaltningen nettokjøpte finansielle fordringer for 74 milliarder kroner i 2020, som er 182 milliarder kroner lavere enn i 2019. Nettokjøpet i aksjer var 103 milliarder kroner, som er et fall på 163 milliarder kroner. Nettokjøpet av rentebærende verdipapirer var -73 milliarder kroner, en nedgang på 32 milliarder kroner. Nettotransaksjonen i skattefordringer i 2020 var -75 milliarder kroner, som er en nedgang på 76 milliarder kroner. Netto transaksjoner i bankinnskudd på hele 135 milliarder kroner bidro til at de totale nettoinvesteringene i finansielle fordringer ble positive i 2020.

Statsforvaltningens netto gjeldsopptak i form av statsobligasjoner i 2020 var 86 milliarder kroner, som er en økning på 87 milliarder kroner sammenlignet med 2019. Statsobligasjonene finansierer statsbankene, samt Statens Obligasjonsfond som ble gjenopprettet i 2020. Netto gjeldsopptak i form av lån og annen gjeld var på henholdsvis 37 milliarder kroner og 17 milliarder kroner i 2020.

Så lenge det er midler i Statens Pensjonsfond Utland, så kan ikke staten lånefinansiere utgifter på statsbudsjettet. Statsforvaltningens totale nettokjøp mot utlandet var -16 milliarder kroner i 2020, som er en nedgang på 246 milliarder kroner sammenlignet med 2019. Nettokjøpet i utenlandske børsnoterte aksjer falt med 162 milliarder kroner, og nettokjøpet i utenlandske rentebærende verdipapirer falt med 84 milliarder kroner.

Figur 2. Utvalgte sektorers nettofinansinvesteringer som andel av bruttonasjonalinntekt, årstall i prosent

Statsforvaltningen Husholdningene
1996 26 5
1997 32 0
1998 23 7
1999 26 4
2000 65 2
2001 71 -4
2002 38 5
2003 32 5
2004 55 2
2005 65 7
2006 81 -15
2007 83 -15
2008 93 -9
2009 53 -1
2010 57 -4
2011 68 -6
2012 71 -4
2013 58 -7
2014 46 -1
2015 31 1
2016 21 -5
2017 27 -5
2018 43 -6
2019 39 -1
2020 -11 10

Rekordhøye nettofinansinvesteringer for husholdningene

Husholdningenes nettofinansinvesteringer var rekordhøye 63 milliarder kroner i 2020. Lavt konsum, samt statens støtteordninger som dempet inntektsfallet, er hovedårsakene til de høye netto finansinvesteringene. Det var særlig i bankinnskudd og børsnoterte aksjer som husholdningene plasserte midler. Det totale låneopptaket økte med 10 milliarder kroner. Nettoopptaket av kortsiktig gjeld, som hovedsakelig er kredittkortgjeld, falt med 10 milliarder kroner i 2020, mens nettoopptaket av langsiktig gjeld, for det meste boliglån, økte med 21 milliarder kroner. Lavere renter og lettelser i boliglånsforskriften bidro trolig til å opprettholde husholdningenes totale låneopptak.

Kontakt