Bankinnskuddene fortsetter å øke

Publisert:

Veksten i husholdningenes bankinnskudd over de siste fire kvartalene var på rekordhøye 119 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal 2020.

Koronasituasjonen har de siste kvartalene satt sitt preg på husholdningssektoren. Det har først og fremst vært en reduksjon i utgiftene til konsum. Samtidig har lønns- og utbytteinntektene gått ned, men dette har til en viss grad blitt motvirket av økte overføringer fra staten. Nettoeffekten av dette på husholdningenes finansregnskap har vært en sterk vekst i bankinnskuddene, som også har bidratt til økte nettofinansinvesteringer, viser nye tall fra statistikken Finansielle sektorregnskaper.

Sterk vekst i bankinnskudd

Veksten i husholdningenes bankinnskudd over de siste fire kvartalene var på hele 119 milliarder kroner, noe som er ny rekord. En reduksjon i lønnsinntekter og utbytteinntektene vil isolert sett trekke bankinnskuddene ned, men i dagens situasjon har dette blitt mer enn kompensert av reduksjonen i konsumet og de økte overføringene fra staten. Ved utgangen av 3. kvartal hadde husholdningene 1 447 milliarder kroner innestående på bankinnskudd.

Figur 1. Husholdningenes netto transaksjoner i bankinnskudd de siste fire kvartalene

Bankinnskudd
Mars 2015 70
Juni 2015 70
Sep. 2015 65
Des. 2015 65
Mars 2016 68
Juni 2016 68
Sep. 2016 64
Des. 2016 56
Mars 2017 49
Juni 2017 52
Sep. 2017 56
Des. 2017 56
Mars 2018 64
Juni 2018 69
Sep. 2018 64
Des. 2018 54
Mars 2019 63
Juni 2019 62
Sep. 2019 60
Des. 2019 56
Mars 2020 83
Juni 2020 109
Sep. 2020 119

Låneveksten øker

Ved utgangen av 4. kvartal 2017 var låneveksten på topp med 202 milliarder kroner over de fire siste kvartalene. Etter dette har det vært en synkende trend med et bunnpunkt ved utgangen av 2. kvartal 2020 på 165 milliarder kroner. I siste kvartal har veksten tatt seg noe opp igjen og endte på 177 milliarder kroner.

Figur 2. Husholdningenes netto transaksjoner i lånegjeld de siste fire kvartalene

Lånegjeld
Mars 2015 173
Juni 2015 176
Sep. 2015 175
Des. 2015 166
Mars 2016 161
Juni 2016 170
Sep. 2016 179
Des. 2016 185
Mars 2017 197
Juni 2017 200
Sep. 2017 197
Des. 2017 202
Mars 2018 194
Juni 2018 194
Sep. 2018 196
Des. 2018 189
Mars 2019 193
Juni 2019 194
Sep. 2019 180
Des. 2019 178
Mars 2020 173
Juni 2020 165
Sep. 2020 177

Nettofinansinvesteringene øker

På tross av økt låneopptak øker husholdningens nettofinansinvesteringer. I tillegg til den sterke veksten i bankinnskudd har det også vært en sterk investeringsvekst i verdipapirfondsandeler de siste kvartalene. Husholdningenes nettofinansinvesteringer endte på 70 milliarder kroner de siste fire kvartalene.

Figur 3. Husholdningenes nettofinansinvesteringer de siste fire kvartalene

Nettofinansinvesteringer
Mars 2015 -8
Juni 2015 -14
Sep. 2015 -14
Des. 2015 3
Mars 2016 21
Juni 2016 7
Sep. 2016 -3
Des. 2016 -33
Mars 2017 -50
Juni 2017 -48
Sep. 2017 -38
Des. 2017 -31
Mars 2018 -26
Juni 2018 -28
Sep. 2018 -36
Des. 2018 -43
Mars 2019 -28
Juni 2019 -23
Sep. 2019 -6
Des. 2019 -9
Mars 2020 16
Juni 2020 54
Sep. 2020 70

Revisjoner i finansregnskapet

Det er enkelte større revisjoner i finansregnskapet denne gangen:

Husholdninger og ikke-finansielle foretaks skattegjeld til offentlig forvaltning er revidert helt tilbake til 2012. Revisjonen slår ut i både beholdninger og transaksjoner.

Arbeidsgivers reserver er revidert ned fordi kursreguleringsfondet på gjeldssiden av balansene til pensjonskasser og livsforsikringsselskapers er tatt ut av beregningene. Dette har nedjusterer kommuneforvaltningen og ikke-finansielle foretaks fordringer. Samtidig nedjusteres forsikringsselskapenes og pensjonskassenes gjeld, som er motpostene til disse fordringene. Transaksjonene i arbeidsgivers reserver er upåvirket av denne revisjonen.

En årlig kilde (2018) for beregning av husholdningenes unoterte aksjer er innarbeidet. Samtidig er en ny metode for framskriving tatt i bruk. Dette har medført en nokså kraftig oppjustering av beholdningen av unoterte aksjer i enkelte av de siste kvartalene. Transaksjonene er mindre påvirket av denne revisjonen.

Kontakt