Alt innhold for området jord, skog, jakt og fiskeri

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • A-ordningen i Landbrukstellingen 2020

  Notater 2020/30

  Årsaken til å undersøke potensiell bruk av A-ordningen i Landbrukstellingene og Landbruksundersøkelsene, forklares med at bruk av opplysninger fra A-ordningen kan redusere både produksjonskostnader og oppgavebyrde i tellinger og utvalgsundersøkelser.

  Publikasjon
 • Elverum og Kongsvinger hadde størst hogst

  Skogeierne hogger stadig mer tømmer for salg, men antall skogeiendommer med hogst holder seg nokså stabilt. I 2019 ble det hogd tømmer for salg på knapt 13 900 eiendommer, tilsvarende rundt 11 prosent av skogeiendommene.

  Artikkel
 • Dette er Norge 2020

  Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av Dette er Norge.

  Publikasjon
 • Færre småviltjegere og lavere utbytte

  Småviltjegerne felte til sammen 149 000 ryper i jaktåret 2019/2020. Det er en tilbakegang på 18 prosent fra foregående jaktår, og en må tilbake til 2012/2013 for å finne lavere tall.

  Artikkel
 • 16 prosent mer skog de siste ti årene

  Det blir stadig mer skog, men det øker saktere enn før. De siste årene har den årlige tilveksten avtatt noe, samtidig som hogsten har økt. I taksten for perioden 2015-2019 er det beregnet at det står 978 millioner kubikkmeter tømmer i skogene våre.

  Artikkel
 • Økologisk jordbruk går tilbake

  Det økologiske arealet utgjorde 4,2 prosent av alt jordbruksareal i drift i 2019. Etter ein vekst fram til 2011 har arealet minka. Talet på økologiske produsentar har gått tilbake dei siste ti åra og er no knapt 2 000.

  Artikkel
 • Gjenkjenning av vekster i jordbruket basert på satellittdata

  Notater 2020/27

  I dette arbeidet prøves det ut metoder for å gjenkjenne og stedfeste ulike typer jordbruksvekster ved bruk av radarsatellittdata.

  Publikasjon
 • 24 hjortevilt drept i trafikken hver dag

  Nesten 8 600 rådyr, elg, hjort og villrein ble påkjørt av bil eller tog i jaktåret 2019/20. Dette gir i gjennomsnitt 24 viltpåkjørsler hver eneste dag i året. Flest viltpåkjørsler var det i perioden oktober til desember, mens det var færrest påkjø...

  Artikkel
 • Mindre omdisponering av dyrkbar jord

  I alt 8 200 dekar jord ble vedtatt omdisponert til andre formål enn landbruk i fjor.3 600 dekar var dyrka jord, mens 4 500 dekar var dyrkbar jord. Det ble omdisponert omtrent like mye dyrka jord som i 2018, men 4 500 dekar mindre dyrkbar jord.

  Artikkel
 • 20 ulver skutt siste jaktår

  I alt ble 20 ulver rapportert skutt eller drept i jaktåret 2019/20, noe som er 6 færre enn jaktåret 2018/19. 10 av ulvene ble felt i vinterens lisensjakt. Det ble skutt 3 flere bjørner enn året før.

  Artikkel
 • Kvar bit storlaksen best?

  Tana tronar på toppen av lista over norske elvar og vassdrag der det i gjennomsnitt er teke flest fisk dei siste ti åra. På dei to neste plassane følgjer Namsenvassdraget og Altavassdraget. I Tana har fangsten vore rett under 11 000 fisk i året i ...

  Artikkel
 • Oppdrettslaks til heile verda

  I alt 111 land kjøpte norsk oppdrettslaks i 2019, og fire av fem laks forlet Noreg uforedla. Ein stor del av eksporten går til Europa for vidareforedling. Flyfrakten til andre verdsdelar har auka sterkt.

  Artikkel
 • Auke i avling av bær i 2019

  Samanlikna med tørkesommaren 2018 gav fjoråret betre avlingar for bær. Bærproduksjon sett under eitt hadde ein auke på 9 prosent frå 11 300 tonn i 2018 til 12 400 tonn i 2019. 

  Artikkel
 • Markant nedgang i tømmerprisene

  Tømmerprisene gikk ned med 13,6 prosent i 1. kvartal 2020. I gjennomsnitt fikk skogeierne 389 kroner per kubikkmeter, noe som er 61 kroner mindre enn i 1. kvartal 2019 som er kvartalet med de høyeste prisene noensinne.

  Artikkel
 • Ny fellingsrekord for hjortejakta

  Norske hjortejegere feller stadig flere dyr. I jaktåret 2019/20 ble det i alt skutt 46 350 hjort. Sogn og Fjordane topper fellingsstatistikken med 12 950 skutte dyr, tett fulgt av Møre og Romsdal med 12 500.

  Artikkel