Alt innhold for området jord, skog, jakt og fiskeri

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Matjorda under press

  Nedbygging av jordbruksarealer skjer i betydelig omfang, særlig i sentrale strøk. I 2016 ble om lag 9 800 dekar jordbruksareal bygget ned på landsbasis, mens arealet for 2017 og 2018 er beregnet til henholdsvis 7 800 og 7 300 dekar.

  Artikkel
 • Første nedgang i tømmerhogsten siden 2009

  For første gang siden 2009 ble det i 2020 hogd mindre tømmer enn året før. I alt ble det hogd 10,2 millioner kubikkmeter industrivirke for salg, en nedgang på 775 000 kubikkmeter sammenliknet med 2019.

  Artikkel
 • 1 av 4 elvefisk sleppte ut igjen etter fangst

  Laksefiskarane tok opp 175 400 fisk frå dei norske elvane i 2020. Det er ein auke på 6 prosent frå året før. Fang og slepp auka med 27 prosent frå 2019 og utgjorde 24 prosent av den totale fangsten i 2020.

  Artikkel
 • Nedbygging av jordbruksareal i 2016-2019 basert på bygningsomriss

  Notater 2021/01

  Jordbruksarealet i Norge utgjør bare om lag 3 prosent av landarealet, og bare en tredjedel av dette egner seg egner seg for dyrking av matkorn.

  Publikasjon
 • Auke i kornarealet

  Førebelse tal viser at kornarealet auka med 47 000 dekar til 2,84 millionar dekar frå 2019 til 2020. Det var arealet av bygg og havre som auka, medan det var ein nedgang i kveite- og rugarealet.

  Artikkel
 • Liten endring i antall felte villrein

  Det ble felt 4 726 villrein høsten 2020. Det er omtrent samme antall som i 2019 hvor 4 738 villrein ble felt. For hele landet var det gitt tillatelse til å felle 13 437 villrein, og det betyr at 35 prosent av kvoten ble tatt ut.

  Artikkel
 • Mindre fangst i sjølaksefisket

  I den ordinære sesongen i 2020 blei det fiska 219 tonn laksefisk i norske fjordar. Dette er 7 prosent mindre enn året før.

  Artikkel
 • Nok et rekordår i oppdrettsnæringen

  Det ble solgt laks verdt 68,0 milliarder kroner fra norske oppdrettsanlegg i 2019. Det er en økning på 5,4 prosent fra året før og igjen et rekordår for oppdrettslaks.

  Artikkel
 • Her blir det påkjørt flest hjortevilt

  Det er om høsten flest elg, hjort og rådyr blir påkjørt og drept. I kartet nederst i artikkelen kan du se på hvilke veistrekninger ulykkene inntreffer.

  Artikkel
 • A-ordningen i Landbrukstellingen 2020

  Notater 2020/30

  Årsaken til å undersøke potensiell bruk av A-ordningen i Landbrukstellingene og Landbruksundersøkelsene, forklares med at bruk av opplysninger fra A-ordningen kan redusere både produksjonskostnader og oppgavebyrde i tellinger og utvalgsundersøkelser.

  Publikasjon
 • Elverum og Kongsvinger hadde størst hogst

  Skogeierne hogger stadig mer tømmer for salg, men antall skogeiendommer med hogst holder seg nokså stabilt. I 2019 ble det hogd tømmer for salg på knapt 13 900 eiendommer, tilsvarende rundt 11 prosent av skogeiendommene.

  Artikkel
 • Dette er Norge 2020

  Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av Dette er Norge.

  Publikasjon
 • Færre småviltjegere og lavere utbytte

  Småviltjegerne felte til sammen 149 000 ryper i jaktåret 2019/2020. Det er en tilbakegang på 18 prosent fra foregående jaktår, og en må tilbake til 2012/2013 for å finne lavere tall.

  Artikkel
 • 16 prosent mer skog de siste ti årene

  Det blir stadig mer skog, men det øker saktere enn før. De siste årene har den årlige tilveksten avtatt noe, samtidig som hogsten har økt. I taksten for perioden 2015-2019 er det beregnet at det står 978 millioner kubikkmeter tømmer i skogene våre.

  Artikkel
 • Økologisk jordbruk går tilbake

  Det økologiske arealet utgjorde 4,2 prosent av alt jordbruksareal i drift i 2019. Etter ein vekst fram til 2011 har arealet minka. Talet på økologiske produsentar har gått tilbake dei siste ti åra og er no knapt 2 000.

  Artikkel