Alt innhold for området jord, skog, jakt og fiskeri

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Klimatilskudd gav rekordstor skoggjødsling

  I alt ble 91 000 dekar med skogsmark gjødslet i 2017, og aldri før har så store areal blitt gjødslet.

  Artikkel
 • Bygde 16 ganger så mye skogsbilvei for 50 år siden

  Selv om det bygges lite nye skogsveier sammenliknet med 1960-årene, har antall bygde kilometer nesten fordoblet seg fra 2005. I alt ble det ferdigstilt drøyt 100 kilometer nye veier i 2017.

  Artikkel
 • Beste tømmerpris siden 2008

  Skogeierne oppnådde de beste tømmerprisene på ti år i 1. kvartal 2018. I gjennomsnitt fikk de 395 kroner per kubikkmeter, 14 prosent mer enn i samme kvartal året før. Hogstkvantumet gikk litt ned.

  Artikkel
 • 63 000 kroner i gjennomsnittlig driftsresultat i skogbruket

  I alt 15 200 personlige skogeiere hadde positivt driftsresultat i skogbruksvirksomheten i 2016. I gjennomsnitt var driftsresultatet 63 000 kroner. 14 000 personer hadde negativt driftsresultat.

  Artikkel
 • Aldri før produsert meir kjøt i Noreg

  Samla kjøtproduksjon auka med 2 prosent frå 2016 til 2017 og utgjorde 351 300 tonn. Det var vekst for alle kjøtslaga unnateke svinekjøt. Rogaland er framleis Noregs største kjøtfylke.

  Artikkel
 • Over en halv million nordmenn i Jegerregisteret

  For første gang har mer enn en halv million nordmenn mulighet til å gå på jakt, flest jegere bor i Trøndelag. 14 prosent av norske jegere er kvinner.

  Artikkel
 • Over 200 egg hver i året

  Det er ikke bare i påsken vi spiser mye egg! I Norge finnes det over 4,3 millioner høner som sørger for at vi får i overkant av 200 egg hver i året.

  Artikkel
 • Mindre fulldyrka areal

  Førebelse tal for 2017 viser at det fulldyrka jordbruksarealet minka med 42 800 dekar frå 2016 til 2017. Både åker- og hagebruksareal og fulldyrka eng hadde nedgang, medan arealet av innmarksbeite auka.

  Artikkel
 • Rekordstor hjortejakt

  Selv om utbyttet fra elgjakta økte, var det hjortejakta som slo alle rekorder i jaktåret 2017/2018. I alt ble det felt 42 500 hjort og 31 600 elg i dette tidsrommet.

  Artikkel
 • Auka investeringar i driftsbygningar

  Investeringane i driftsbygningar i jord- og hagebruk auka frå 3,5 til 4,0 milliardar kroner frå 2014 til 2016.

  Artikkel
 • Gjennomsnittlig skoginntekt økte

  Hver sjette personlige skogeier hadde positiv næringsinntekt fra skogbruket i 2016. I gjennomsnitt var inntekta for personer med positv skoginntekt 43 000 kroner, 5 prosent mer enn året før.

  Artikkel
 • Gårdbrukernes gjeld opp 6 prosent

  Gårdbrukerne hadde en samlet gjeld på 83,2 milliarder kroner i 2016, en økning på 4,4 milliarder kroner fra året før. Om lag 16 prosent av gårdbrukerne hadde mer enn 4 millioner kroner i gjeld.

  Artikkel
 • Gode kornavlinger i 2016

  Det ble høstet 1 326 000 tonn korn i 2016, en nedgang på 2,3 prosent fra året før.

  Artikkel
 • Størst laksefangst i Namsen

  Laksefiskarane i Namsenvassdraget drog på land ein samla fangst på 9 900 laks, sjøaure og sjørøye i 2017. Dette gjorde Namsenvassdraget til laksefiskevassdraget med flest landingar i 2017.

  Artikkel
 • Stadig større skogavvirkning

  Skogeierne solgte omlag 10,5 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2017. Det er 154 000 kubikkmeter mer enn året før. Gjennomsnittsprisen økte imidlertid med 5 prosent.

  Artikkel