Første nedgang i tømmerhogsten siden 2009

Publisert:

For første gang siden 2009 ble det i 2020 hogd mindre tømmer enn året før. I alt ble det hogd 10,2 millioner kubikkmeter industrivirke for salg, en nedgang på 775 000 kubikkmeter sammenliknet med 2019.

En viktig årsak til nedgangen i 2020 er at hogsten mange steder stoppet helt opp i april på grunn av usikkerhet knyttet til koronasituasjonen. Trelastlagrene var allerede ganske store, og sagbrukene var redde for å bygge opp enda større lagre. Resultatet ble at mange hogstmaskiner ble stående noen uker. Dermed ble hogstkvantumet våren 2020 langt lavere enn året før. Også tidlig på høsten var hogstkvantumet lavere enn året før. I siste del av 2020 steg sagtømmerprisen igjen, og hogstkvantumet på slutten av året nærmet seg nivået fra rekordåret 2019.

Figur 1. Avvirket kvantum industrivirke for salg

1000 kubikkmeter
1976/77 6660
1977/78 7064
1978/79 7829
1979/80 8156
1980/81 9250
1981/82 8363
1982/83 7827
1983/84 8784
1984/85 8320
1985/86 8696
1986/87 9108
1987/88 9962
1988/89 10225
1989/90 10534
1990/91 9443
1991/92 8889
1992/93 9043
1993/94 8046
1994/95 8871
1995 7384
1996 7746
1997 8041
1998 7670
1999 7706
2000 7478
2001 7684
2002 7263
2003 6789
2004 7353
2005 8290
2006 7282
2007 8212
2008 8071
2009 6631
2010 8322
2011 8585
2012 8787
2013 8889
2014 9772
2015 10113
2016 10304
2017 10458
2018 10836
2019 11017
2020* 10242

Figur 2. Gjennomsnittspris per kubikkmeter industrivirke for salg

Løpende kroneverdi 2020-kroner
1996 329 541
1997 344 552
1998 340 534
1999 334 512
2000 322 479
2001 327 472
2002 294 419
2003 290 403
2004 299 414
2005 312 425
2006 318 424
2007 375 496
2008 364 464
2009 307 383
2010 355 432
2011 362 435
2012 328 392
2013 309 362
2014 349 400
2015 339 380
2016 329 356
2017 354 376
2018 410 424
2019 436 442
2020* 375 375

Lavere tømmerpriser

De foreløpige beregningene fra statistikken over Skogavvirkning for salg viser at skogeierne fikk dårligere betalt for tømmeret i 2020 enn året før. I gjennomsnitt var tømmerprisen på 375 kroner i 2020, mens snittet for 2019 var 435 kroner. Prisnedgangen for sagtømmer begynte våren 2019 og kom i hovedsak av at trelastindustrien fikk stadig større trelastlagre. Prisen på cellulose falt også betydelig i løpet av 2019. Dette førte igjen til lavere priser på massevirke fra sommeren 2019. Både sagtømmerprisen og massevirkeprisen fortsatte å falle i 2020. Den store tilgangen på billeskadet gran- og vindfall-tømmer i Mellom-Europa har medvirket til denne prisnedgangen ved at eksportmarkedet ble vanskeligere.

Figur 3. Gjennomsnittspris per kubikkmeter industrivirke for salg

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Skurtømmer gran 416 502 458 386 449 430 397 388 452 440 434 475 513 522 455
Skurtømmer furu 400 488 457 398 458 444 406 400 462 449 435 446 472 482 456
Massevirke gran 227 241 275 243 252 293 256 219 216 211 206 216 291 346 288
Massevirke furu 188 210 258 218 233 286 244 205 198 192 190 194 273 351 280

Eksporterte 3,6 millioner kubikkmeter

Tømmereksporten var på nesten 3,6 millioner kubikkmeter i 2020, som er 2 prosent mindre enn i 2019. Massevirke utgjorde 64 prosent av det eksporterte tømmeret.

Stadig lavere vedforbruk

I tillegg til tømmer som blir hogd til industriformål, er det også et betydelig volum som benyttes til vedproduksjon. Tall for 2020 foreligger ikke ennå, men i 2019 ble 1,7 millioner kubikkmeter skogsvirke benyttet til oppvarming av hus og hytter. Dette er mer enn 200 000 kubikkmeter mindre enn året før, og i løpet av de siste ti årene er virkesforbruket til vedproduksjon nesten halvert.

Faktaside

Kontakt