66155_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/skoginnt/aar
66155
Stabil inntekt fra skogbruk
statistikk
2012-02-17T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Inntekt og forbruk
no
skoginnt, Skogeiernes inntekt, personlige skogeiere, næringsinntekt, skogbruksinntekt, jordbruksinntektInntekt og formue , Skogbruk, Inntekt og forbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Skogeiernes inntekt2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabil inntekt fra skogbruk

For skogeiere med overskudd fra skogbruket var gjennomsnittlig næringsinntekt 35 000 kroner i 2010. For fire av fem var skoginntekten mindre enn dette gjennomsnittet.

Gjennomsnittlig næringsinntekt fra skogbruket for personlige skogeiere med positiv næringsinntekt i 2010, etter størrelsen på produktivt skogareal. Kroner

Gjennomsnittlig inntektsfordeling for personlige skogeiere med positiv næringsinntekt fra skogbruk, etter type inntekt. 2010. Prosent

I 2010 var det 23 300 personlige skogeiere med positiv næringsinntekt fra skogbruket. Fire av fem hadde en skattbar inntekt fra skogbruket på under 35 000 kroner, mens 7 prosent hadde en inntekt fra skogbruket på over 100 000 kroner.

Samlet næringsinntekt fra skogbruk på 899 millioner kroner

De aller fleste skogeiendommer i Norge er eid av enkeltpersoner. Totalt er det registrert 110 500 personlige skogeiere med minst 25 dekar produktivt skogareal. Disse eierne hadde en samlet næringsinntekt fra skogbruket på 815 millioner kroner i 2010, mot 813 millioner året før. I tillegg var næringsinntekt fra skogbruk på til sammen 84 millioner kroner i 2010 ført på skogeiers ektefeller, samboere og partnere. Tilsvarende tall var 88 millioner i 2009.

Gjennomsnittlig næringsinntekt fra skogbruket for skogeiere med positiv næringsinntekt, etter fylke. 2010. Kroner

Størrelsen betyr mest

Næringsinntekten fra skogbruket varierer i stor grad med størrelsen på skogarealet. Skogeiere med positiv næringsinntekt, som har mellom 5 000 og 20 000 dekar produktivt skogareal, hadde i 2010 en gjennomsnittlig næringsinntekt fra skogbruket på 182 000 kroner. Til sammenlikning var gjennomsnittet for skogeiere med mer enn 20 000 dekar 471 000 kroner.

Oppgang i bruttoinntekten

Den gjennomsnittlige bruttoinntekten til skogeiere med overskudd i skogbruket, var 502 000 kroner i 2010. Det er en økning på 36 000 kroner fra året før. Næringsinntekt fra skogbruket utgjorde 7 prosent av bruttoinntekten, mens andre næringsinntekter utgjorde 32 prosent og lønnsinntekter 42 prosent. Resten av bruttoinntekten kom fra pensjon og andre inntekter.

Kvinnene hadde størst gjennomsnittlig skoginntekt

17 prosent av de med positiv næringsinntekt fra skogbruk, var kvinner. De hadde i gjennomsnitt en næringsinntekt på 37 000 kroner. For mennene var tilsvarende inntekt 34 000.

Personlige skogeiere

Når skogeiendommen eies av én eller flere enkeltpersoner, kalles eierne personlige skogeiere. De fleste av landets skogeiere er personlige eiere. Noen skogeiendommer har flere personlige skogeiere. I de tilfellene er en av eierne referanseperson i denne statistikken. Inntekter fra resten av eierne i sameiene inngår ikke i statistikken.

Upersonlige skogeiere

I denne kategorien finner vi staten og Opplysningsvesenets fond, kommuner, allmenninger, aksjeselskap, stiftelser med flere.

Gjennomsnittsinntekt i skogbruket

For å jevne ut inntektstopper er det normalt gjennomsnittlig næringsinntekt fra skogbruket for de fem siste årene som er skattepliktig næringsinntekt fra skogbruket. I forbindelse med eiendomsoverdragelse kan næringsinntekt fra skogbruk direktelignes i inntil åtte år.

Datagrunnlag

Inntektsstatistikken bygger på opplysninger fra de personlige skogeiernes selvangivelse og likning. Det er bare levende personer med oppgitt likningskommune som inngår i statistikken.

Tabeller: