63 000 kroner i gjennomsnittlig driftsresultat i skogbruket

Publisert:

I alt 15 200 personlige skogeiere hadde positivt driftsresultat i skogbruksvirksomheten i 2016. I gjennomsnitt var driftsresultatet 63 000 kroner. 14 000 personer hadde negativt driftsresultat.

Salgsinntektene fra tømmer og ved på eiendommene med positivt driftsresultat var i gjennomsnitt på 118 000 kroner. Andre inntekter fra skogbruk, som blant annet omfatter den inntektsførte delen av tilbakeført skogfond og leieinntekter fra skogshytter og jakt, var på 45 000 kroner. I gjennomsnitt utgjorde driftsinntektene 163 000 kroner per eiendom, mens driftskostnadene  var på 100 000 kroner.

Tabell 1. Gjennomsnittlige resultater for skogeiere med positivt driftsresultat fra skogbruksvirksomhet. Etter størrelsen på produktivt skogareal. 2016

Til tabellen

Størst omsetning i Hedmark

De personlige skogeierne fra Hedmark som hadde positivt driftsresultat i 2016, oppnådde en samlet driftsinntekt på 530 millioner kroner. Det utgjør over 20 prosent av driftsinntektene for hele landet og gir et gjennomsnitt på 303 000 kroner for hver. Gjennomsnittlig driftsresultat for Hedmarksskogeieren var 111 000 kroner.

Figur 1 Driftsinntekter i alt for personer med positivt resultat fra skogbruksvirksomhet. 2016

Driftskostnader Driftsresultat
Troms Romsa 1.4 1.2
Nordland 14.5 8.9
Sogn og Fjordane 20.0 17.2
Rogaland 21.9 12.2
Hordaland 34.0 19.0
Møre og Romsdal 36.6 20.9
Vest-Agder 38.2 21.9
Vestfold 54.2 36.6
Aust-Agder 59.1 33.3
Sør-Trøndelag 70.6 42.6
Telemark 79.1 40.7
Nord-Trøndelag 87.9 60.9
Østfold 107.4 75.2
Buskerud 163.9 120.9
Oppland 195.2 125.4
Akershus og Oslo 197.0 125.0
Hedmark 336.2 193.8

Få små eiendommer med positivt driftsresultat

En nokså liten andel av de minste skogeiendommene hadde positivt driftsresultat i 2016, og gjennomsnittet for dem som gikk i pluss, var 24 000 kroner. For de største skogeiendommene var driftsresultatet i gjennomsnitt på 1 million kroner. Nye skatteregler fra 2016 har ført til at flere mindre skogeiendommer ikke lenger blir regnet som næringsvirksomhet i skattemessig forstand.

14 000 hadde negativt driftsresultat

I alt var det 29 200 personlige skogeiere med næringsvirksomhet i skogbruket i 2016. Det betyr at 14 000 skogeiendommer med personlig eier hadde negativt driftsresultat. Disse eiendommene hadde gjennomsnittlige inntekter fra salg av tømmer og ved på 44 000 kroner og andre inntekter på 18 000 kroner. Gjennomsnittlig underskudd på eiendommene med negativt driftsresultat var 30 500 kroner.

Størst driftsmargin på små eiendommer

I gjennomsnitt var driftsmarginen 18 prosent for de 29 200 eiendommene med næringsvirksomhet i skogbruket i 2016. Driftsmarginen var størst på små eiendommer. For eiendommer med mindre enn 250 dekar produktiv skog var driftsmarginen 26 prosent, mens den for eiendommene over 5 000 dekar var på 14 prosent.

For de 15 200 eiendommene med positivt driftsresultat var driftsmarginen 40 prosent. Også her er det klart størst driftsmargin på små eiendommer. Mens de minste eiendommene hadde en gjennomsnittlig driftsmargin på rundt 50 prosent, var tilsvarende tall bare 22 prosent for de største skogeiendommene.

Figur 2. Driftsmargin i skogbruket for personlige skogeiere med skogbruksvirksomhet. 2016

Dritsmargin, virksomhet med positivt resultat Driftsmargin, all virksomhet
25-99 daa 52.2 24.7
100-249 daa 50.4 27.1
250-499 daa 43.8 21.1
500-999 daa 43.9 17.3
1000-1999 daa 39.4 15.7
2000-4999 daa 33.9 15.0
5000-19999 daa 31.4 15.4
Over 20000 daa 21.7 14.2

Stor skattefordel fra skogfond for store eiendommer

De 15 200 personlige skogeierne med driftsoverskudd hadde en samlet skattefordel fra skogfondordningen på 118 millioner kroner i 2016. I gjennomsnitt reduserte skattefordelen inntektene med 7 800 kroner per eiendom. Her var det naturlig nok større fordel for de største eiendommene. For eiendommene med mellom 5 000 og 20 000 dekar produktiv skog var skattefordelen 65 000 kroner, og for de få eiendommene som er større enn 20 000 dekar, var skattefordelen 404 000 kroner.

Tabell 2. Gjennomsnittlige bevegelser på skogfondkontoene til personer med skogbruksvirksomhet. Etter størrelsen på skogeiendommens produktive skogareal. Kroner. 2016

Til tabellen

Samlet skattefordel fra skogfond på 227 millioner

For de 29 200 skogeiendommene med næringsvirksomhet i skogbruket i 2016 var samlet skattefordel fra skogfond 227 millioner kroner. Disse fikk også utbetalt 93 millioner kroner i tilskudd til dekning av investeringer i skogbruket med skattefordel. I gjennomsnitt var skattefordelen 7 800 kroner og utbetalt tilskudd 3 200 kroner.

Hvor er tallene i artikkelen hentet fra?

 

Artikkelen bygger på regnskapsdata fra tilleggsskjema landbruk (RF 1177B) fra skattestatistikken for personer. Disse dataene er koblet sammen med opplysninger om skogeiere og skogeiendommer fra statistikkene over skogeiendommer og skogeiernes inntekt. Tallene i artikkelen gir resultatet for de personlige skogeiernes virksomhet i skogbruk. For personer som har virksomhet i flere kommuner, er resultatene slått sammen. Driftsresultatet gjelder samlet skogbruksvirksomhet på eiendommene og er ikke fordelt på ektefeller og samboere.

 

 

 

 

 

Kontakt