343476
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/elvefiske/aar
343476
statistikk
2019-01-25T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
elvefiske, Elvefiske, elvar, fangst, fang og slepp, gjenutsetjingFiske og fangst, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Elvefiske

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

27,0 %

nedgang i kilo avliva fisk frå 2017 til 2018

Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye. Førebelse tal
20182017 - 20182015 - 20182018
KgEndring, prosentEndring, prosentStk
Avliva fisk
I alt308 933-27,0-24,3114 706
Laks i alt271 089-28,1-23,176 923
Laks under 3 kg76 974-14,4-29,042 502
Laks mellom 3 og 7 kg123 645-24,3-21,826 710
Laks over 7 kg70 470-42,9-17,97 711
Sjøaure og sjørøye37 844-18,3-32,037 783
 
Fisk sleppt ut att
I alt107 162-15,8-4,632 089
Laks i alt95 657-17,6-7,622 024
Laks under 3 kg16 188-20,9-21,09 084
Laks mellom 3 og 7 kg42 2722,60,58 833
Laks over 7 kg37 197-31,6-9,14 107
Sjøaure og sjørøye11 5052,531,210 065

Sjå utvalde tabellar frå denne statistikken

Tabell 1 
Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye. Avliva fisk

Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye. Avliva fisk1
Tonn1 000 stk
201620172018201620172018
1Omfattar ikkje fisk som er sleppt ut att. Siste årgang viser førebelse tal.
I alt393423309143145115
 
Laks i alt343377271959977
Under 3 kg809077495043
Mellom 3 og 7 kg163163124353627
Over 7 kg1011237011138
Sjøaure og sjørøye504638484638

Tabell 2 
Fylkesfordelt fangst av avliva laks, sjøaure og sjørøye

Fylkesfordelt fangst av avliva laks, sjøaure og sjørøye1
Fangst i altLaks, vektklasserSjøaure og sjørøye
I altUnder 3 kg3 - 7 kgOver 7 kg
Kg
1Førebelse tal. Omfattar ikkje fisk som er sleppt ut att.
2018
Heile landet308 933271 08976 974123 64570 47037 844
Østfold365364651221771
Akershus og Oslo72259718834267125
Buskerud15 51815 2292 6727 0875 470289
Vestfold13 16013 0231 1777 5644 282137
Telemark7337242303811139
Aust-Agder70157124525472130
Vest-Agder17 08716 6126 3218 5141 777475
Rogaland31 26530 92110 16215 9064 853344
Hordaland5 2324 0438812 5196431 189
Sogn og Fjordane12 77111 3182 1545 8753 2891 453
Møre og Romsdal22 34120 4304 91111 9183 6011 911
Trøndelag i alt (2018-)57 63854 8909 46727 54717 8762 748
Nordland19 34210 7024 5774 7031 4228 640
Troms Romsa29 17618 5125 4257 4845 60310 664
Finnmark Finnmárku82 88273 15328 49923 42921 2259 729

Tabell 3 
Fangst av laks, sjøaure og sjørøye i utvalde elvar/vassdrag

Fangst av laks, sjøaure og sjørøye i utvalde elvar/vassdrag1
KgStk
I altAvliva fiskFisk sleppt ut attI altAvliva fiskFisk sleppt ut att
1Førebelse tal.
2018
Drammenselva14 64014 2124283 1193 04871
Numedalslågen13 30113 1601412 6562 61442
Otra3 5173 3451721 2721 19478
Mandalselva11 7669 8811 8853 9393 281658
Bjerkreimselva7 1916 7014902 8822 645237
Ogna2 7392 671681 1221 08735
Håelva2 8732 779941 1611 12239
Figgjo2 7802 5841961 2301 13199
Etneelva81067313723917069
Lærdalselva2 5585112 047629119510
Bondalselva1 4121 41204054050
Drivavassdraget3 0652 767298828658170
Surna m/Rinna4 8643 0621 8021 032615417
Stordalselva i Åfjord1 7591 731281 2281 20721
Orkla19 8087 12812 6804 2471 3972 850
Gaulavassdraget25 5259 36416 1615 4811 8103 671
Namsenvassdraget26 61623 6362 9807 4876 550937
Stjørdalsvassdraget12 7914 6598 1322 6901 0271 663
Årgårdsvassdraget2 2852 0022831 2531 085168
Vefsnavassdraget3 6669852 681944254690
Beiarvassdraget8 1072 3405 7672 2761 1031 173
Målselvvassdraget15 87015 1796915 7435 398345
Reisavassdraget (Nordreiselva)4 8592 4392 4201 5611 084477
Vestre Jakobselv9 7305 4954 2352 6581 6301 028
Altavassdraget11 7558 9882 7675 2984 848450
Repparfjordelva m/Skaidijohka5 5214 7487732 4502 151299
Stabburselva Vesterbotn2 6621 755907866632234
Lakselva i Porsanger6 7884 3312 4571 5201 013507
Tana m/bielver (norsk del)30 60230 29131110 0219 855166
Neidenelva (norske del)4 8694 0218481 6901 475215

Tabell 4 
Fylkesfordelt fang og slepp av laks, sjøaure og sjørøye

Fylkesfordelt fang og slepp av laks, sjøaure og sjørøye1
Fangst i altLaks, vektklasserSjøaure og sjørøye
I altUnder 3 kg3 - 7 kgOver 7 kg
Stk
1Førebelse tal.
2018
Heile landet32 08922 0249 0848 8334 10710 065
Østfold1231154245288
Akershus og Oslo28815354909135
Buskerud7774740273
Vestfold4230820212
Telemark000000
Aust-Agder177211182156
Vest-Agder1 3341 07473030341260
Rogaland1 470975489350136495
Hordaland9032759715820628
Sogn og Fjordane2 1951 270248610412925
Møre og Romsdal1 878861460319821 017
Trøndelag i alt (2018-)10 3638 2572 6543 8081 7952 106
Nordland4 9313 2091 3071 2356671 722
Troms Romsa2 3221 0245232742271 298
Finnmark Finnmárku5 9864 6862 4541 5736591 300

Om statistikken

Statistikken gjev ei oversikt over fangst av laks, sjøaure og sjørøye i norske elvar og vassdrag, fordelt på avliva fisk og fisk som er sett levande ut i elva att.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Anadrome laksefisk : Laksefisk som vandrar mellom sjø og ferskvatn og som er avhengig av ferskvatn for å reprodusere seg, samt rogn og ungar av slik fisk. Rømt eller utsett oppdretta laksefisk som kan vandre frå sjø til ferskvatn reknast som anadrom laksefisk når dei lever fritt i sjø eller vassdrag.

Vekt : Vekta av fisken gjeld kilo rund fisk.

Fang og slepp : Fisk som blir fanga og sett levande ut i elva igjen.

 

Standard klassifikasjonar

Før 1993 er talet på laks og vekta av laksen spesifisert på gruppene laks under 3 kg og laks 3 kg og over. Frå og med 1993 er laksen fordelt etter desse gruppene: Laks under 3 kg, laks mellom 3 og 6,9 kg og laks 7 kg og over.

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Elvefiske
Emne: Jord, skog, jakt og fiskeri

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Tal for kvar enkelt elv og fylkestal.

Kor ofte og aktualitet

Årleg. Statistikken blir publisert i januar året etter fisket har gått føre seg.

Internasjonal rapportering

Miljødirektoratet rapporterer til NASCO (North Atlantic Salmon Conservation Organization).

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Grunnmaterialet blir langtidslagra i Statistisk sentralbyrå. Registerdata og fangstdata ligg i Oracle-tabellar. Endeleg datafil lagrast på Linux.

Bakgrunn

Føremål og historie

Statistikken representerer ein tidsserie frå 1876 og er eit sentralt element i det nasjonale og internasjonale overvakings- og forvaltningsarbeidet med anadrome laksefisk.

 

Brukarar og bruksområde

Fangststatistikken er ei viktig informasjonskjelde for naturforvaltning, presse, interesseorganisasjonar og andre aktørar. Forskingsmiljø nyttar statistikken til mellom anna å vurdere bestandsutvikling og til å gjere utrekningar av den samfunnsøkonomiske verdien av laksefiske.

Noreg har også forplikta seg til årleg å rapportere fangststatistikk til NASCO (North Atlantic Salmon Conservation Organization).

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før han er publisert til same tid for alle kl. 08.00 på ssb.no etter førhandsvarsling seinast tre månader før i Statistikkalenderen. Les meir om prinsippet for lik handsaming av statistikkbrukarar på ssb.no. 

Samanheng med annan statistikk

Talet på registrerte fiskarar i vassdraga henta frå DN si oversikt over betalt fiskaravgift.

2008: 7 5 000

2009: 75 300

2010: 6 8 000

2011: 69 900

Tal for sjøfiske etter laks og sjøaure blir presenterte i eigne artiklar frå SSB.

Lovheimel

Offentleg register, Statistikkloven §§ 2-2, 3-2

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfattar fangst av laks, sjøaure og sjørøye teke med stong i elvane. Rømt oppdrettsfisk skal reknast med i statistikken. Frå og med 2009 er det rapportert tal for gjenutsett fisk (fang og slepp).

Datakjelder og utval

Fiskerettshavarane samlar inn fangstmelding frå den enkelte fiskar.

Totaltelling. Alle som fiskar etter laksefisk i elvane skal rapportere.

Datainnsamling, editering og beregninger

Fangstmelding frå den enkelte fiskar samlast inn av fiskerettshavar. Fiskerettshavar sender samla fangstmelding til fylkesmannen eller legg tala inn i rapporteringsløysinga for elvefangst i Lakseregisteret. Fylkesmannen er ansvarleg for at det blir registrert rapportar for kvar elv i Lakseregisteret (tidligare Elvefangstregisteret). Frå og med 2004 kan fiskerettshavar eller fiskeforvaltar nytte elektronisk rapportering via Internettadressa http://www.fangstrapp.no.

 

Data frå Lakseregisteret blir lasta ned og overført til eit kontroll og rettesystem. For å identifisere feilføring og feiltasting er det lagt inn maskinelle kontrollar. På dette grunnlaget blir det gjort opprettingar for logiske feil og uriktige oppgåver. Om naudsynt, blir fylkesmennene kontakta for å drøfte datagrunnlaget.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

Ikkje relevant

Samanlikningar over tid og stad

Fram til 1993 vart statistikken samla inn av laksestyra, og statistikken var knytt til innbetaling av lakseskatt. Dette gjorde at det var vanskeleg å få inn rapportar ein kunne lite på. Frå 1993 vart lakseskatten borte, og fylkesmennene overtok ansvaret for å samle inn fangstrapportane og rapportere vidare til Statistisk sentralbyrå. Etter det er det grunn til å tru at kvaliteten har vorte betre.

Kor mange elvar og vassdrag det blir fiska i har variert over tid. Frå byrjinga av 1800-talet omfatta statistikken berre 54 av dei viktigaste elvane. Talet på elvar med registrert fangst auka monnaleg på midten av 1900-talet, og det var omkring 170 elvar med registrert fangst i 1960-åra. Dei seinare åra har det vore registrert fangst i om lag 350 elvar.

I 1989 var 15 prosent av laksevassdraga i Noreg stengt for fiske av laks av ulike årsaker. I 2011 var 25 prosent av elvane stengt for fiske. I tillegg til freding er det dei siste åra teke i bruk døgnkvoter, vanlegvis på ein til tre fiskar per døgn.

Også lenger tilbake i tid har det vore endringar som kan ha verka inn på fangstmengda. Etter ei sterk avkorting av fisketida for bruk av fast fangstreiskap som laksekasser, garn og teiner i elv etter laks frå 1850 til 1900 var lengda på fiskesesongen nærmast uforandra frå 1900 til 1960. Denne typen fiske vart forbode i nesten heile landet i 1980. Berre i nokre få elvar i Finnmark og i Numedalslågen har det vore opent for bruk av fast fangstreiskap etter 1980. Allereie i 1930 var det forbode å fiske i laksetrappene, og alt fiske vart forbode rett ovanfor og nedanfor dei. Den gjennomsnittlege perioden for stong- og handsnørefiske i elv etter laks er redusert frå vel 200 dagar i 1850 til om lag 75 dagar i 2010.

 

 

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

Denne statistikken gir eit bilete av den registrerte innrapporteringa av fangsten. Undersøkingar har vist at den reelle fangsten er noko høgare. Miljødirektoratet estimerer eit tillegg for urapportert fangst i si rapportering til NASCO.

Manglande eller forseinka fangstrapportering frå fiskarane og fiskerettshavarane kan vere eit problem for fangststatistikken i vassdraga. Det er også mangelfull statistikk frå ein del småvassdrag der fisket er dårleg organisert. Statistikken er difor ikkje så fullstendig som ein skulle ønske.

2009 er første året med påbod om innrapportering av gjenutsett fisk, og kvaliteten på denne statistikken er derfor noko usikker.

Undersøkingar har synt at den reelle fangsten er noko høgare enn den offisielle statistikken syner. Dels kjem det av manglande eller forseinka fangstrapportering frå fiskarane og fiskerettshavarane, og dels på grunn av ulovleg fangst.

Revisjon

Ikkje relevant

Faktaside

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB