375776
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/elvefiske/aar
375776
statistikk
2020-01-24T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
elvefiske, Elvefiske, elvar, fangst, fang og slepp, gjenutsetjingFiske og fangst, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Elvefiske

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

12,6 %

auke i kilo avliva fisk frå 2018 til 2019

Elvefiske etter laks, sjøaure, sjørøye og regnbogeaure. Førebelse tal
20192018 - 20192016 - 20192019
KgEndring, prosentEndring, prosentStk
1Frå og med 2019 er det rapportert fangst av avliva regnbogeaure og pukkellaks. Fangsten av desse artane er ikkje spesifisert i denne tabellen, men er teke med i summen.
Avliva fisk
I alt1348 11712,6-11,5131 258
Atlantisk laks i alt291 2867,4-15,282 365
Under 3 kg74 260-3,6-6,745 669
Mellom 3 og 7 kg123 7530,0-24,026 818
Over 7 kg93 27332,6-7,69 878
Sjøaure og sjørøye35 633-6,1-28,734 857
 
Fisk sleppt ut att
I alt102 172-3,7-20,432 189
Atlantisk laks i alt90 623-5,3-22,620 675
Under 3 kg16 115-0,410,09 654
Mellom 3 og 7 kg30 042-29,0-40,76 311
Over 7 kg44 46619,6-14,34 710
Sjøaure og sjørøye11 54910,63,011 514

Sjå utvalde tabellar frå denne statistikken

Tabell 1 
Elvefiske etter laks, sjøaure, sjørøye, regnbogeaure. Avliva fisk

Elvefiske etter laks, sjøaure, sjørøye, regnbogeaure. Avliva fisk1
Tonn1 000 stk
201720182019201720182019
1Omfattar ikkje fisk som er sleppt ut att. Frå og med 2019 er pukkellaks og regnbogeaure med i statistikken. Siste årgang viser førebelse tal.
2Fra og med 2019: Medrekna regnbogeaure.
I alt2423309348145115131
 
Atlantisk laks i alt377271291997782
Under 3 kg907774504346
Mellom 3 og 7 kg163124124362727
Over 7 kg123709313810
Sjøaure og sjørøye463836463835
Pukkellaks00210014

Tabell 2 
Fylkesfordelt fangst av avliva laks, sjøaure, sjørøye og regnbogeaure.

Fylkesfordelt fangst av avliva laks, sjøaure, sjørøye og regnbogeaure.1
Fangst i altAtlantisk laks, vektklasserSjøaure og sjørøyeRegnbogeaurePukkellaks
I altUnder 3 kg3 - 7 kgOver 7 kg
Kg
1Førebelse tal. Omfattar ikkje fisk som er sleppt ut att.
2019
Heile landet348 117291 28674 260123 75393 27335 63310321 095
Østfold40639846124228503
Akershus og Oslo1871596575192800
Buskerud11 77411 3153595 5415 41545900
Vestfold20 35420 1091 70111 6996 70923744
Telemark1 9421 9283671 2523091400
Aust-Agder855772418310448120
Vest-Agder20 27819 3475 65711 3452 34591579
Rogaland43 43142 81910 54823 0149 2575841810
Hordaland7 1285 3581 6342 7489761 7371419
Sogn og Fjordane14 56213 0212 3066 3854 3301 518419
Møre og Romsdal21 55719 6906 4638 2974 9301 789474
Trøndelag i alt (2018-)62 70859 74012 82320 17326 7442 888872
Nordland16 6859 3513 6453 7941 9127 03025279
Troms Romsa26 73815 8103 2056 2606 3459 94911968
Finnmark Finnmárku99 51271 46925 02322 73623 7108 399619 638

Tabell 3 
Fangst av laks, sjøaure, sjørøye og regnbogeaure i utvalde elvar/vassdrag

Fangst av laks, sjøaure, sjørøye og regnbogeaure i utvalde elvar/vassdrag1
KgStk
I altAvliva fiskFisk sleppt ut attI altAvliva fiskFisk sleppt ut att
1Førebelse tal.
2019
Drammenselva10 58210 58201 7061 7060
Numedalslågen20 71220 3543584 4884 380108
Otra4 1774 0481291 6861 59591
Mandalselva8 4567 5608963 2122 801411
Bjerkreimselva8 6358 1275083 7003 371329
Ogna3 9153 7481671 6051 53471
Håelva4 4224 2401821 7991 75148
Figgjo4 8004 5642361 8841 779105
Etneelva1 4881 179309486311175
Lærdalselva2 3554611 894596114482
Bondalselva1 2451 24503843840
Drivavassdraget2 9642 612352835625210
Surna m/Rinna5 2613 1612 1001 546717829
Stordalselva i Åfjord1 4091 3684192990920
Orkla18 7388 17210 5663 7451 4812 264
Gaulavassdraget20 9918 66212 3293 8741 3452 529
Namsenvassdraget27 86826 6391 2298 8608 117743
Stjørdalsvassdraget9 8466 2583 5882 3351 1721 163
Årgårdsvassdraget2 5622 4021601 9071 731176
Vefsnavassdraget9 8222 1717 6512 2715111 760
Beiarvassdraget10 0812 2037 8782 3379051 432
Målselvvassdraget13 26712 6935744 5914 307284
Reisavassdraget (Nordreiselva)4 8112 4642 3471 347998349
Vestre Jakobselv7 4385 3802 0582 8672 268599
Altavassdraget15 46211 3324 1305 3394 688651
Repparfjordelva m/Skaidijohka7 7546 7351 0192 9012 588313
Stabburselva Vesterbotn3 0462 074972781572209
Lakselva i Porsanger6 1233 4362 6871 365862503
Tana m/bielver (norsk del)26 24525 9822637 8857 728157
Neidenelva (norske del)5 5244 8436812 2061 983223

Tabell 4 
Fylkesfordelt fang og slepp av laks, sjøaure og sjørøye

Fylkesfordelt fang og slepp av laks, sjøaure og sjørøye1
Fangst i altAtlantisk laks, vektklasserSjøaure og sjørøye
I altUnder 3 kg3 - 7 kgOver 7 kg
Stk
1Førebelse tal.
2019
Heile landet32 18920 6759 6546 3114 71011 514
Østfold194184216210110
Akershus og Oslo8934249155
Buskerud48320145
Vestfold1086624261642
Telemark111000
Aust-Agder105463214059
Vest-Agder1 42076653318548654
Rogaland1 8841 021468356197863
Hordaland1 600546368138401 054
Sogn og Fjordane2 5951 5565294675601 039
Møre og Romsdal2 5511 6001 082401117951
Trøndelag i alt (2018-)8 0175 8212 6081 5481 6652 196
Nordland6 0553 7781 1691 6889212 277
Troms Romsa1 8927072721762591 185
Finnmark Finnmárku5 6304 5462 5211 2417841 084

Om statistikken

Statistikken gjev ei oversikt over fangst av laks, sjøaure, sjørøye, regnbogeaure og pukkellaks i elvar og vassdrag. Det er skilt mellom fisk som er avliva og fisk som er sett levande ut i elva att.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Anadrome laksefisk : Laksefisk som vandrar mellom sjø og ferskvatn og som er avhengig av ferskvatn for å reprodusere seg, samt rogn og ungar av slik fisk. Rømt eller utsett oppdretta laksefisk som kan vandre frå sjø til ferskvatn reknast som anadrom laksefisk når dei lever fritt i sjø eller vassdrag.

Vekt : Vekta av fisken gjeld kilo rund fisk.

Fang og slepp: Fisk som blir fanga og sett levande ut i elva igjen.

Pukkellaks:Pukkellaks er ein stillehavslaks som blei sett ut på Kolahalvøya frå 1956 til 1998. Den spreidde seg fyst til dei nordlege elvane i Noreg, der det no er påvist sjølvreproduserande bestandar. Den har ein toårig livssyklus og kjem tilbake til vassdraga annakvart år.

 

Standard klassifikasjonar

Før 1993 er talet på Atlantisk laks og vekta av laksen spesifisert på gruppene laks under 3 kg og laks 3 kg og over. Frå og med 1993 er laksen fordelt etter desse gruppene: Laks under 3 kg, laks mellom 3 og 6,9 kg og laks 7 kg og over.

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Elvefiske
Emne: Jord, skog, jakt og fiskeri

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Tal for kvar enkelt elv og fylkestal.

Kor ofte og aktualitet

Årleg. Statistikken blir publisert i januar året etter fisket har gått føre seg.

Internasjonal rapportering

Miljødirektoratet rapporterer til NASCO (North Atlantic Salmon Conservation Organization).

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Grunnmaterialet blir langtidslagra i Statistisk sentralbyrå. Registerdata og fangstdata ligg i Oracle-tabellar. Endeleg datafil lagrast på Linux.

Bakgrunn

Føremål og historie

Statistikken representerer ein tidsserie frå 1876 og er eit sentralt element i det nasjonale og internasjonale overvakings- og forvaltningsarbeidet med anadrome laksefisk.

 

Brukarar og bruksområde

Fangststatistikken er ei viktig informasjonskjelde for naturforvaltning, presse, interesseorganisasjonar og andre aktørar. Forskingsmiljø nyttar statistikken til mellom anna å vurdere bestandsutvikling og til å gjere utrekningar av den samfunnsøkonomiske verdien av laksefiske.

Noreg har også forplikta seg til årleg å rapportere fangststatistikk til NASCO (North Atlantic Salmon Conservation Organization).

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før han er publisert til same tid for alle kl. 08.00 på ssb.no etter førhandsvarsling seinast tre månader før i Statistikkalenderen. Les meir om prinsippet for lik handsaming av statistikkbrukarar på ssb.no. 

Samanheng med annan statistikk

Talet på registrerte fiskarar i vassdraga henta frå DN si oversikt over betalt fiskaravgift.

2008: 7 5 000

2009: 75 300

2010: 6 8 000

2011: 69 900

Tal for sjøfiske etter laks og sjøaure blir presenterte i eigne artiklar frå SSB.

Lovheimel

Offentleg register, Statistikkloven §§ 2-2, 3-2

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken til og med 2018 omfattar fangst av laks, sjøaure og sjørøye teke med stong i elvane. Rømt oppdrettsfisk skal reknast med i statistikken. Frå og med 2009 er det rapportert tal for gjenutsett fisk (fang og slepp). Frå og med 2019 skal all fangst av avliva regnbogeaure og pukkellaks rapporterast. Desse artane skal ikkje settast ut i elva igjen.

Datakjelder og utval

Fiskerettshavarane samlar inn fangstmelding frå den enkelte fiskar.

Totaltelling. Alle som fiskar etter laksefisk i elvane skal rapportere.

Datainnsamling, editering og beregninger

Fangstmelding frå den enkelte fiskar samlast inn av fiskerettshavar. Fiskerettshavar sender samla fangstmelding til fylkesmannen eller legg tala inn i rapporteringsløysinga for elvefangst i Lakseregisteret. Fylkesmannen er ansvarleg for at det blir registrert rapportar for kvar elv i Lakseregisteret (tidligare Elvefangstregisteret). Frå og med 2004 kan fiskerettshavar eller fiskeforvaltar nytte elektronisk rapportering via Internettadressa http://www.fangstrapp.no.

 

Data frå Lakseregisteret blir lasta ned og overført til eit kontroll og rettesystem. For å identifisere feilføring og feiltasting er det lagt inn maskinelle kontrollar. På dette grunnlaget blir det gjort opprettingar for logiske feil og uriktige oppgåver. Om naudsynt, blir fylkesmennene kontakta for å drøfte datagrunnlaget.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

Ikkje relevant

Samanlikningar over tid og stad

Fram til 1993 vart statistikken samla inn av laksestyra, og statistikken var knytt til innbetaling av lakseskatt. Dette gjorde at det var vanskeleg å få inn rapportar ein kunne lite på. Frå 1993 vart lakseskatten borte, og fylkesmennene overtok ansvaret for å samle inn fangstrapportane og rapportere vidare til Statistisk sentralbyrå. Etter det er det grunn til å tru at kvaliteten har vorte betre.

Kor mange elvar og vassdrag det blir fiska i har variert over tid. Frå byrjinga av 1800-talet omfatta statistikken berre 54 av dei viktigaste elvane. Talet på elvar med registrert fangst auka monnaleg på midten av 1900-talet, og det var omkring 170 elvar med registrert fangst i 1960-åra. Dei seinare åra har det vore registrert fangst i om lag 350 elvar.

I 1989 var 15 prosent av laksevassdraga i Noreg stengt for fiske av laks av ulike årsaker. I 2011 var 25 prosent av elvane stengt for fiske. I tillegg til freding er det dei siste åra teke i bruk døgnkvoter, vanlegvis på ein til tre fiskar per døgn.

Også lenger tilbake i tid har det vore endringar som kan ha verka inn på fangstmengda. Etter ei sterk avkorting av fisketida for bruk av fast fangstreiskap som laksekasser, garn og teiner i elv etter laks frå 1850 til 1900 var lengda på fiskesesongen nærmast uforandra frå 1900 til 1960. Denne typen fiske vart forbode i nesten heile landet i 1980. Berre i nokre få elvar i Finnmark og i Numedalslågen har det vore opent for bruk av fast fangstreiskap etter 1980. Allereie i 1930 var det forbode å fiske i laksetrappene, og alt fiske vart forbode rett ovanfor og nedanfor dei. Den gjennomsnittlege perioden for stong- og handsnørefiske i elv etter laks er redusert frå vel 200 dagar i 1850 til om lag 75 dagar i 2010.

 

 

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

Denne statistikken gir eit bilete av den registrerte innrapporteringa av fangsten. Undersøkingar har vist at den reelle fangsten er noko høgare. Miljødirektoratet estimerer eit tillegg for urapportert fangst i si rapportering til NASCO.

Manglande eller forseinka fangstrapportering frå fiskarane og fiskerettshavarane kan vere eit problem for fangststatistikken i vassdraga. Det er også mangelfull statistikk frå ein del småvassdrag der fisket er dårleg organisert. Statistikken er difor ikkje så fullstendig som ein skulle ønske.

2009 var første året med påbod om innrapportering av gjenutsett fisk, og kvaliteten på denne statistikken er derfor noko usikker dei første åra. 

2019 er første året med rapportering av regnbogeaure og pukkellaks, og kvaliteten på desse opplysningane kan derfor vere noko usikre.

Undersøkingar har synt at den reelle fangsten er noko høgare enn den offisielle statistikken syner. Dels kjem det av manglande eller forseinka fangstrapportering frå fiskarane og fiskerettshavarane, og dels på grunn av ulovleg fangst.

Revisjon

Ikkje relevant

Faktaside

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB