Landbrukstellingen 2010

Stor variasjon i omsetning i jordbruket

Publisert:

Tall fra merverdiavgiftsregisteret viser at jordbruksbedriftene i 2010 hadde en gjennomsnittlig omsetning på 900 000 kroner. Hvert femte bruk var registrert med en omsetning under 100 000 kroner eller med så liten omsetning at de ikke var registrert i merverdiavgiftsregisteret.

Figur 1

Jordbruksbedrifter, etter omsetning per jordbruksbedrift. 2010

Figur 2

Jordbruksbedrifter, etter viktigste næring (SN07). 2010

Av 46 600 bruk i Landbrukstellingen 2010 var 94 prosent, eller 43 800 bruk, registrert i merverdiavgiftsregisteret. Disse hadde en samlet omsetning på 39,5 milliarder kroner i 2010. Det tilsvarer et gjennomsnitt på vel 900 000 kroner per bruk. Drøyt halvparten av brukene hadde mindre enn 500 000 kroner i omsetning og sto for til sammen 12 prosent av den samlede omsetningen. Gruppene av bruk som hadde fra 0,5 til 1 million kroner og fra 1 til 3 millioner kroner i omsetning, omfattet hver 20 prosent av brukene med registrert omsetning, mens andelen deres av den samlede omsetningen var henholdsvis 17 prosent og 37 prosent. I alt 2 400 bruk med omsetning på 3 millioner kroner eller mer utgjorde bare 5 prosent av brukene, men hadde en tredjedel av all omsetning. Dette er første gang SSB publiserer en slik statistikk for jordbruksbedrifter .

Jordbruk er ikke bare jordbruk

Både ved SSBs årlige utvalgsundersøkelser blant jordbruksbedrifter og ved fullstendige tellinger som Landbrukstellingen 2010 er oppgaveplikten knyttet til minstegrenser for ulike plante- og husdyrproduksjoner. Samme type avgrensning for jordbruksenheter benyttes også i våre naboland og i Europa for øvrig. Med noen få unntak er jordbruksbedriftene fra Landbrukstelling 2010 klassifisert etter standard for næringsgruppering (SN07), der viktigste aktivitet er grunnlag for klassifiseringen. 86 prosent av jordbruksbedriftene i 2010 hadde jordbruk som viktigste aktivitet, mens skogbruket var viktigst for 5 prosent. 9 prosent, det vil si 4 300 bruk, var klassifisert med andre næringer. I den siste gruppa var det for eksempel mer enn 1 500 bruk med viktigste aktivitet innenfor bygge- og anleggsvirksomhet og 450 innenfor transport og lagring.

Omsetningstallene fra merverdiavgiftsregisteret kan omfatte tall for mer enn én næring. For en god del bruk kan derfor omsetning fra skogbruk og tilleggsnæringer knyttet til jordbruksbedriften eller fra andre næringer utgjøre en betydelig andel av omsetningen. Av den samlede omsetningen på 39,5 milliarder kroner kom 33,4 milliarder, eller 85 prosent, fra brukene med jordbruk som viktigste næring. 74 prosent av omsetningen i Akershus skrev seg fra bruk som hadde jordbruk som viktigste næring, mens tilsvarende prosentandel i Finnmark var 92. For driftsformene varierte andelen av omsetning på bruk som hadde jordbruk som viktigste næring fra 67 prosent for driftsformen ”korn og oljevekster” til rundt 95 prosent for driftsformen ”hagebruk”.

For bruk med jordbruk som hovednæring var omsetningen per bruk vel 890 000 kroner, for bruk med skogbruk som viktigste næring drøyt 600 000 kroner og for bruk med øvrige næringer snaut 1,2 millioner kroner.

Figur 3

Omsetning i alt, etter kommune 2010. Millioner kroner

Figur 4

Omsetning i alt og omsetning per jordbruksbedrift, etter fylke. 2010

Størst omsetning på bruk i Rogaland

Om lag 4 500 bruk med registrert omsetning i Rogaland hadde i 2010 en samlet omsetning på 6,3 milliarder kroner. Dette gir et gjennomsnitt på 1,4 millioner kroner per bruk. Det vil si at 16 prosent av samlet omsetning var knyttet til bruk i Rogaland, mens brukstallet i fylket bare utgjorde 10 prosent av landets jordbruksbedrifter. Fylket hadde både den høyeste andelen av samlet omsetning og den høyeste omsetningen per bruk. Oppland hadde nest størst samlet omsetning med 3,9 milliarder kroner, i underkant av 10 prosent av landstallet. Finnmark var fylket som hadde den laveste omsetningen med totalt 236 millioner kroner, mens omsetningen per bruk på 720 000 kroner derimot var høyere enn i seks andre fylker. Vestfold hadde nest høyest omsetning per bruk med 1,3 millioner kroner. Nederst på fylkeslista var Sogn og Fjordane og Hordaland med en gjennomsnittlig omsetning på henholdsvis 510 000 og 550 000 kroner per bruk.

Omsetningstallene for fylkene er naturlig nok påvirket av hvilke produksjoner som drives i det enkelte fylket samt av areal- og besetningsstørrelser. Brukene i Rogaland hadde om lag 30 prosent av både veksthusareal, avlssvin og verpehøner i Norge i 2010. Fylket hadde også en stor andel av sauer, slaktekyllinger og storfe. Som vist i figur 4 var det stor forskjell mellom nabofylkene Rogaland og Hordaland når det gjelder omsetning per bruk. Produksjonene i Hordaland var i stor grad grovfôrbaserte husdyrproduksjoner; fylket hadde om lag 10 prosent av alle sauer over ett år og drøyt 4 prosent av alt storfe i landet. Fruktdyrking var også en viktig produksjon og utgjorde 38 prosent av det totale fruktarealet i Norge. Hordaland hadde et større antall bruk med driftsformen ”hagebruk” enn Rogaland. Hagebruksenhetene i Hordaland, som i hovedsak var basert på fruktproduksjon, hadde en gjennomsnittlig omsetning på 990 000 kroner. Rogalandsbrukene med driftsformen ”hagebruk” domineres av veksthusproduksjoner og dyrking av grønnsaker og hadde et snitt på 5,2 millioner kroner per bruk. De to fylkene hadde begge rundt 1 150 bruk klassifisert med driftsformen ”sau” og med registrert omsetning. Antall sau over ett år per bruk var 82 i Rogaland og 59 hos naboen i nord. Dette gjenspeiles i en omsetning per bruk på respektive 397 000 og 254 000 kroner.

Figur 5

Arbeidsinnsats i alt på jordbruksbedriftene. 2010. Årsverk

Figur 6

Årsverk i jordbruket, etter kommune. 2010

Ni av ti årsverk i jordbruksbedriftene i 2010 var i jordbruket

I 2010 ble det utført 56 700 årsverk ved jordbruksbedriftene, fordelte på 51 200 årsverk i jordbruk, 1 400 årsverk i skogbruk og 4 100 årsverk i tilleggsnæringer. Tilleggsnæring i jordbruket omfatter andre aktiviteter enn jordbruk som utnytter jordbruksbedriftens arealer, bygninger, maskiner og/eller landbruksråvarer – for eksempel gårdsturisme og leiekjøring. Skogsdrift i tilknytning til jordbruksbedriften omfatter ikke arbeid utført av skogsentreprenører og annen innleie av selvstendige næringsdrivende.

Ni av ti årsverk ved jordbruksbedriftene i 2010 ble utført i jordbruket. Mer enn halvparten av brukene hadde mindre enn ett årsverk i jordbruket, rundt 30 prosent hadde mellom ett og to årsverk, mens 14 prosent hadde to årsverk eller mer. For bruk med under ett årsverk i jordbruket utgjorde årsverkene i skog og tilleggsnæringer mer enn 20 prosent av samlet arbeidsinnsats, mens bruk med to årsverk eller mer i jordbruket hadde 4 prosent av årsverkene i skog og tilleggsnæringer.

Stor variasjon i omsetning og årsverk for ulike driftsformer

Figur 7

Jordbruksbedrifter og årsverk i jordbruket, etter driftsform. 2010

Figur 8

Omsetning i alt og omsetning per jordbruksbedrift, etter driftsform. 2010

Inndeling av jordbruksbedriftene etter driftsform viser at nærmere 9 700 bruk hadde driftsformen ”sau” i 2010. Sammen med driftsformene ”storfe melkeproduksjon” med snaut 8 600 bruk og ”korn og oljevekster” med snaut 7 800 bruk representerer disse tre driftsformene godt over halvparten av alle bruk.

Brukene med driftsformen ”storfe melkeproduksjon” og registrert omsetning hadde en samlet omsetning på 9 milliarder kroner. Dette utgjør mer enn en femtedel av samlet omsetning. I gjennomsnitt hadde melkebrukene en omsetning på 1,1 millioner kroner per bruk. Om lag 37 prosent av brukene hadde 1 million kroner eller mer i omsetning. På brukene med driftsformen melkeproduksjon ble det i 2010 utført i alt 16 000 årsverk i jordbruket. Dette utgjorde nærmere en tredjedel av det samlede arbeidsforbruk i jordbruket.

Vel 2 000 bruk med driftsformen ”svin og fjørfe” hadde i alt 5,7 milliarder kroner i omsetning i 2010, tilsvarende 2,8 millioner kroner per bruk. Nesten ni av ti bruk med svin/fjørfe hadde 1 million eller mer i omsetning. Hvert tredje bruk med svin og fjørfe hadde mindre enn ett årsverk i jordbruket.

Av de nærmere 9 700 brukene med driftsformen ”sau” var det om lag 1 300 som manglet tall for registrert omsetning, de fleste antagelig på grunn av for liten omsetning. Sauebrukene med registrert omsetning hadde en samlet omsetning på 2,7 milliarder kroner og et gjennomsnitt på i underkant av 330 000 kroner per bruk. Mer enn to tredjedeler av sauebrukene hadde under ett årsverk i jordbruket. Bruk med driftsform ”sau” hadde totalt drøyt 7 700 årsverk i jordbruket.

I 2010 var det nær 1 700 bruk som hadde driftsformen ”hagebruk”. Totalt hadde disse i underkant av 4 800 årsverk i jordbruket, med et gjennomsnitt på 2,9 årsverk per bruk, som er det høyeste årsverksgjennomsnittet blant driftsformene. Hagebruket hadde også den høyeste omsetningen per bruk med nær 3 millioner kroner. Samlet omsetning for 1 600 hagebruksenheter med registrert omsetning var 4,8 milliarder kroner, eller 12 prosent av total omsetning.

De 7 800 brukene med driftsformen ”korn og oljevekster” hadde det laveste arbeidsforbruket i jordbruket med 0,4 årsverk i snitt per bruk. Omsetningen per bruk var nær 560 000 kroner, og bare bruk med driftsformen ”sau” hadde en lavere gjennomsnittlig omsetning. Samlet omsetning for 7 400 kornbruk med registrert omsetning var 4,1 milliarder kroner.

Bruk uten registrert omsetning

Om lag 2 800 bruk var ikke registrert i merverdiavgiftsregisteret i 2010, og to tredjedeler av disse brukene hadde mindre enn et halvt årsverk i jordbruket. En viktig årsak til at en del bruk mangler i merverdiavgiftsregisteret kan være at registrert omsetning er mindre enn 50 000 kroner, som er minstegrensen for å bli registrert. Omsetningskravet for å søke om produksjonstilskudd i jordbruket er en samlet omsetning og uttak av avgiftspliktige varer og tjenester på minimum 20 000 kroner de siste tolv månedene.

 

Kontakt