Statistikkområde

Innvandring og innvandrere: Utdanning

Alt innhold for delområdet utdanning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Kvinner og menn – Please, mind the gap!

  Samfunnsspeilet 4/2016

  Halvparten av kvinnene som deltar i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger, er i arbeid eller utdanning ett år etter endt program. Politikernes målsetting er 70 prosent. Hva skyldes at menn når dette målet, men at ikke kvinnene når det?

  Artikkel
 • Med utdanning i bagasjen

  Samfunnsspeilet 4/2016

  Det er store forskjeller i utdanningsnivået avhengig av landbakgrunn: 44 prosent av irakiske flyktninger har grunnskole som høyeste utdanning, en andel over snittet for flyktninger generelt. For bosniere gjelder det 20 prosent.

  Artikkel
 • Dobling i antall deltakere fra Syria

  I løpet av 2015 deltok 37 100 personer i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere – en økning på 2 prosent fra 2014. 4 500 av deltakerne var fra Syria. Dette var nær en dobling av antallet fra året før.

  Artikkel
 • Gratis kjernetid i barnehage i Oslo. Rapport 1

  Rapporter 2016/36

  I perioden 2011 til 2014 foretok forskningsavdelingen ved Statistisk sentralbyrå og Fafo en omfattende evaluering av tilbudet om gratis kjernetid for fire- og femåringer i bydelene Alna, Stovner, Grorud, Bjerke og Søndre Nordstrand.

  Publikasjon
 • Tidligere deltakere i introduksjonsordningen 2009-2013

  Rapporter 2016/24

  I 2014 var 62 prosent av deltakerne som avsluttet introduksjonsprogrammet året før, i arbeid eller utdanning. Det er imidlertid betydelig forskjell mellom kvinner og menn.

  Publikasjon
 • 90 prosent fra Afghanistan i arbeid og utdanning etter fire år

  Blant enslige mindreårige flyktninger i alderen 18–29 år var tre av fire i arbeid eller utdanning i 2014. Andelen er større blant unge fra Afghanistan som ble bosatt i 2009 og 2010. Etter fire år ligger disse på nivå med den jevnaldrende befolknin...

  Artikkel
 • Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2014

  Rapporter 2016/09

  Funnene i rapporten viser at begge gruppene med innvandrerbakgrunn er i arbeid eller utdanning i mindre grad enn majoritetsbefolkningen, men at denne forskjellen er mye mindre for norske med innvandrerbakgrunn enn for innvandrere.

  Publikasjon
 • Norskfødte med innvandrerforeldre er mye mer likestilte enn innvandrere

  Norskfødte med innvandrerforeldre befinner seg mye nærmere majoriteten enn det innvandrerne gjør mht. andel i arbeid eller utdanning (dvs. andel aktive). Blant de norskfødte ser vi dessuten at den lille kjønnsforskjellen i andel aktive går i kvinn...

  Artikkel
 • Tre av fire i arbeid eller utdanning

  Nesten halvparten av alle personer bosatt som enslige mindreårige flyktninger i perioden 1996–2013, har flyttet fra bosettingskommunen sin, og mange bor i Oslo. De fleste er i arbeid, utdanning eller i introduksjonsprogrammet, men inntektsnivået e...

  Artikkel
 • Hva vet vi om flyktningers utdanning?

  Artikkel
 • Norskopplæring og sysselsetting blant innvandrere som fikk opphold i 2009

  Rapporter 2015/38

  I 2009 fikk 12 800 innvandrere oppholdstillatelse, og de hadde samtidig rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. 64 prosent av disse var i arbeid eller under utdanning, mens 3 prosent var mottakere av sosialhjelp i november 2...

  Publikasjon
 • Introduksjonsordningen - en resultatstudie

  Rapporter 2015/36

  For deltakere i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere har alder, kjønn og landbakgrunn mye å si for om de kommer seg i jobb eller utdanning. Den lokale arbeidsledigheten i bokommunen er også av betydning, viser ny rapport.

  Publikasjon
 • Befolkningens utdanningsnivå, manglende opplysninger om innvandrere 2013

  Notater 2015/26

  SSB har gjennomført en større spørreundersøkelse blant innvandrere med uoppgitt utdanning. Notatet «Befolkningens utdanningsnivå, manglende opplysninger om innvandrere 2013» beskriver frafallet i spørreundersøkelsen og gir statistikk om personer s...

  Publikasjon
 • Befolkningens utdanningsnivå og arbeidsmarkedsstatus

  Rapporter 2015/11

  Denne rapporten presenterer statistikk og analyser som inkluderer opplysninger som er fremkommet i spørreundersøkelsene om utdanning fullført i utlandet.

  Publikasjon
 • Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2013

  Rapporter 2015/07

  Norskfødte med innvandrerforeldre befinner seg mye nærmere majoritetsbefolkningen enn det innvandrere gjør når det gjelder andelen i arbeid og utdanning. Utdanningsnivået har imidlertid større betydning enn innvandrerbakgrunnen med hensyn til diss...

  Publikasjon