Antall deltakere fra Syria mer enn doblet

Publisert:

I løpet av 2016 deltok 24 000 personer i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere – 34 prosent flere enn året før. Tallet på deltakere fra Syria mer enn doblet seg til 7 500.

Antall deltakere i introduksjonsordningen var i 2016 det høyeste siden ordningen ble innført i 2005. Deltakertallet økte fra 17 900 i 2015 til 24 000 i 2016 – en oppgang på 34 prosent. At det ble flere deltakere i 2016 må sees i sammenheng med økningen i antall bosatte flyktninger de siste årene.

Størst økning fra Syria

I 2016 var det flest deltakere fra Syria, etterfulgt av innvandrere fra Eritrea og Somalia. Til sammen utgjorde deltakerne fra disse tre landene 75 prosent av det totale antallet.

Figur 1. Deltakere i introduksjonsprogrammet etter fem største fødeland 2016 og deltakelsesår

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Syria 53 66 66 65 79 75 81 78 433 1228 3233 7504
Eritrea 82 221 372 581 1418 2424 3249 3425 3412 3576 4840 7057
Somalia 1806 1753 1506 1561 1541 1921 2341 3007 3793 4209 4273 3430
Sudan 103 99 68 72 117 225 306 521 727 927 1075 1404
Etiopia 171 196 230 334 454 673 753 773 776 872 934 1125

Mer enn dobbelt så mange syrere deltok i 2016 i forhold til året før – fra 3 200 til 7 500 personer. Antall deltakere fra Eritrea økte med 46 prosent til 7 100 personer, mens tallet på deltakere fra Somalia gikk ned med 20 prosent til 3 400.

I 2016 hadde personer fra Syria, Eritrea og Sudan størst andel deltakere blant dem som ble bosatt året før – henholdsvis 93, 90 og 90 prosent.

Figur 2. Deltakere i introduksjonsordningen 2016, innvandret i 2015, som andel av alle som innvandret samme år. 10 land med flest deltakere i 2016. 18-55 år

Prosent
Kina 7
Irak 28
Iran 41
Afghanistan 56
Etiopia 57
Somalia 75
Kongo 77
Sudan 90
Eritrea 90
Syria 93

Markant økning i mannlige deltakere

Tidligere år har kjønnsfordelingen vært relativ lik, men i fjor deltok hele 14 700 menn mot 9 300 kvinner. Økningen i mannlige deltagere var på 47 prosent og må ses i sammenheng med at de rekordstore asylankomstene hovedsakelig har bestått av menn.

Personer mellom 26 og 35 år er den største gruppen og utgjorde nær halvparten av deltakerne (46 prosent).

Figur 3. Deltakere i introduksjonsprogrammet etter fødeland og kjønn. 2016

Menn Kvinner
Uganda 42 18
Usbekistan 37 23
Libya 53 14
Det palestinske området 27 46
Saudi-Arabia 68 46
Russland 42 74
Kina 61 78
Kongo 96 114
Irak 155 163
Iran 235 310
Afghanistan 363 626
Etiopia 601 524
Sudan 1008 396
Somalia 1577 1853
Eritrea 4879 2178
Syria 5164 2340

3 av 4 fortsatt i ordningen

Ved utgangen av 2016 var 75 prosent av dem som deltok i introduksjonsordningen i løpet av året, fortsatt i ordningen. Ved utgangen av 2015 var andelen 72 prosent.

Introduksjonsordningen består av flere typer tiltak. Opplæring i norsk og samfunnskunnskap står sentralt i ordningen. 90 prosent av deltakerne i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere var registrert i denne opplæringen i 2016 – dette gjaldt både menn og kvinner.

Figur 4. Deltakere i introduksjonsprogrammet etter programstatus ved utgangen av året. 2016

Ingen registrering 0.2% Avsluttet på grunn av endt program 16.0% Avsluttet på grunn av lønnet arbeid 1.6% Avsluttet på grunn av overgang til utdanning 1.8% Avbrutt på grunn av flytting 0.5% Avbrutt på grunn av uteblivelse 0.4% Permisjon pga fødsel/adopsjon 2.0% Annen permisjon (inkl sykdom/helse 1.0% Stans/avbrutt på grunn av sykdom 0.3% Stans/avbrutt av andre årsaker 0.6% Deltakelsen er ikke avsluttet i løpet av rapporteringsåret 75.7%
Deltakere 40 3843 379 425 114 95 479 246 74 132 18134

Flere kommuner har deltakere

Det har de siste årene vært et stadig økende antall kommuner som har bosatt flyktninger, og det har dermed også vært et tilsvarende økende antall kommuner som har hatt deltakere i introduksjonsordningen. 407 kommuner oppga at de hadde deltakere i ordningen i 2016 mot 366 kommuner i 2015 og 336 kommuner i 2014.

17 prosent mottok supplerende sosialhjelp

De som deltar i introduksjonsprogrammet, mottar en ytelse i form av introduksjonsstønad på to ganger grunnbeløpet i Folketrygden (kr 15 400 per måned i gjennomsnitt i 2016).

En av de grunnleggende ideene bak innføringen av introduksjonsstønaden var å skape et alternativ til sosialhjelp. Det er likevel deltakere i introduksjonsprogrammet som har behov for supplerende sosialhjelp, for eksempel til dekning av boutgifter. Blant de vel 7 500 som mottok introduksjonsstønad i alle tolv måneder i 2016, mottok 17 prosent supplerende sosialhjelp i minst 6 måneder samme år (langtidsmottakere).