Rapporter 2017/22

Eksklusive EØS-/EU-innvandrere

Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2015

Studerer vi andelen i arbeid eller utdanning i aldersgruppen 16-34 år, befinner norskfødte med innvandrerforeldre seg mye nærmere majoriteten enn det innvandrere gjør. Det er særlig unge under utdanning som påvirker aktivitetstallene blant norskfødte med innvandrerforeldre.

Rapporten beskriver forskjeller i andelen som er i jobb eller under utdanning (andel aktive) blant personer i aldersgruppen 16-34 år. Det er tre befolkningsgrupper som sammenliknes:

  1. De som har kommet til Norge som innvandrere fra følgende verdensregioner: Øst- Europa utenom EU, Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom Australia og New-Zealand.
  2. De som er født i Norge av foreldre som er innvandrere fra de samme verdensregionene
  3. Personer uten innvandringsbakgrunn, det vil si majoritetsbefolkningen.

Rapporten bygger på registerbaserte statistikker per 4. kvartal 2015, og alle som inngår i analysen, er registrert bosatt i Norge (i Folkeregisteret) på dette tidspunktet.

 Norskfødte med innvandrerforeldre ligger nært opptil majoriteten

Tallene bekrefter hovedmønsteret fra tidligere rapporter ved at norskfødte med innvandrerforeldre ligger atskillig nærmere ungdom i majoritetsbefolkningen, enn det innvandrerne gjør, når det gjelder andelen aktive. For aldersgruppen 16-34 år sett under ett er forskjellen i forhold til majoriteten 4,3 prosentpoeng for norskfødte med innvandrerforeldre, mens den er nesten seks ganger så stor for de som selv har innvandret, det vil si 25,1 prosentpoeng. Imidlertid ligger de som innvandret før skolepliktig alder, omtrent på nivå med norskfødte med innvandrerforeldre.

Litt mer variasjon i ulike aldersgrupper

Mer oppdelte aldersgrupper gir imidlertid noen nyanser i dette bildet. Blant annet er avstanden til majoriteten med hensyn til andel aktive blant norskfødte over 24 år med innvandrerforeldre litt større enn for de yngre aldersgruppene. For aldersgruppen 25-29 år er den på 6,9 prosentpoeng, og for dem i aldersgruppen 30-34 år 9,3 prosentpoeng. Dette er en følge av noe mindre andeler aktive norskfødte med innvandrerforeldre i disse aldersgruppene, der sysselsetting er den dominerende statusen. I den eldste aldersgruppen er det i særlig grad kvinnene som har størst avstand til majoriteten med 11,3 prosentpoeng. Aldersgruppen 25-34 år utgjør per i dag ikke mer enn 30 prosent av de norskfødte med innvandrerforeldre i populasjonen vi ser på her. Følgelig påvirkes aktivitetsnivået for denne befolkningsgruppen mest av aldersgruppen 16-24 år, der utdanning er den dominerende aktiviteten.

Fullføring av videregående har større betydning enn innvandrerbakgrunn

Et generelt trekk vi kan se i denne analysen, er at det å fullføre videregående utdanning har større betydning enn innvandringsbakgrunn for om man er i arbeid eller under utdanning. Aktivitetsnivået for norskfødte med innvandrerforeldre og innvandrere med utdanning utover obligatorisk nivå ligger et godt stykke over det vi finner blant majoriteten med bare obligatorisk utdanning.

Det er personer med bare obligatorisk utdanning som har desidert lavest aktivitetsnivå i alle tre befolkningsgrupper, og på dette utdanningsnivået er forskjellene gruppene imellom ikke så store. Da gruppene med innvandringsbakgrunn har større andeler med bare obligatorisk utdanning enn majoriteten blant dem over 19 år, er dette en viktig medvirkende årsak til forskjellene mellom befolkningsgruppene sett under ett. Dette gjelder i særlig grad innvandrere.

Justisdepartementet har finansiert arbeidet med rapporten.

Om publikasjonen

Tittel

Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2015. Eksklusive EØS-/EU-innvandrere

Ansvarlig

Bjørn Olsen

Serie og -nummer

Rapporter 2017/22

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Justisdepartementet

Emner

Arbeid og lønn, Utdanning, Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9573-7

ISBN (trykt)

978-82-537-9572-0

ISSN

0806-2056

Antall sider

98

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt