Ny dobling i deltakere fra Syria

Publisert:

I løpet av 2016 deltok 41 600 personer i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere – en økning på 12 prosent fra 37 100 i 2015. Tallet på syriske deltakere ble mer enn doblet fra året før, til 9 800.

Antallet deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere økte fra 37 100 til 41 600 fra 2015 til 2016, viser nye tall fra statistikken Norskopplæring for voksne innvandrere. Dette var en økning på 12 prosent. Antallet deltakere i norskopplæring for asylsøkere nær doblet seg, fra 5 600 til 10 900 deltakere. Statistikken omfatter begge disse ordningene, og tallene publiseres separat. Også her viser vi dem hver for seg: først deltakelse for nyankomne innvandrere, og til slutt deltakelse for asylsøkere.

Personer som får oppholdstillatelse kan være deltakere i begge ordninger i løpet av året. I 2016 og 2015 gjaldt dette henholdsvis 3 700 og 1 800 personer, som er med i tallene for begge ordninger.

Størst økning fra Syria

Antallet deltakere fra Syria i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere mer enn doblet seg fra 2015 til 2016, fra 4 500 til 9 800. Antallet fra Eritrea har økt med kun 6 prosent, fra 7 300 til 7 800.

Også i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere, hvor opplæring i norsk og samfunnskunnskap utgjør en vesentlig del, var det en markant økning i deltakere fra Syria og Eritrea fra 2015 til 2016. Antallet deltakere fra Somalia har gått ned fra 5 000 til 3 800.

Figur 1 Antall deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere, etter landbakgrunn og deltakelsesår

2014 2015 2016
Syria 2302 4469 9785
Eritrea 6088 7294 7757
Somalia 5634 4971 3778
Thailand 2390 2109 2187
Afghanistan 1717 1690 1844
Filippinene 1855 1763 1778
Sudan 1228 1393 1556
Etiopia 1296 1359 1373
Iran 1205 1073 1047

Klart flest deltakere fra Syria i 2016

Ser man to år tilbake, var syrere i 2014 landgruppen med fjerde flest deltakere. I 2015 gikk de forbi innvandrere fra Thailand, og ble dermed landet med tredje flest deltakere etter somaliere og eritreere. I 2016 er det klart flest deltakere fra Syria.

Videre fulgte deltakere fra Eritrea (7 800) og Somalia (3 800). Innvandrere fra disse tre landene utgjorde over halvparten av alle som deltok i opplæringen i 2016. Videre fulgte Thailand (2 200), Afghanistan (1 800) og Filippinene (1 800).

Like mange kvinner og menn

Antallet menn i opplæring i norsk og samfunnskunnskap har økt med 20 prosent fra 2015 til 2016. Økningen var særlig stor blant unge menn mellom 16 og 25 år. Antall kvinner har økt med kun 3 prosent.

Den sterke økningen for menn gjør at det ikke lenger er kvinnelig flertall blant deltakerne. I 2016 var det like mange kvinner som menn blant deltakerne.

Figur 2 Deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere, etter landbakgrunn og kjønn

Menn Kvinner
Pakistan 38.8 61.2
Irak 42.1 57.9
Iran 42.7 57.3
Etiopia 50.8 49.2
Sudan 71.6 28.4
Filippinene 11.5 88.5
Afghanistan 47.9 52.1
Thailand 4.6 95.4
Somalia 43.4 56.6
Eritrea 68 32
Syria 70.4 29.6
Alle land 50.2 49.8

Flest mannlige deltakere fra Syria og Eritrea

Det var flere mannlige enn kvinnelige deltakere fra Syria og Eritrea, en andel på henholdsvis 70 og 68 prosent menn. Fra Somalia og Afghanistan var 43 og 48 prosent av deltakerne menn. I gruppene fra Thailand og Filipinene var det derimot en stor overvekt av kvinner. Her utgjør de mannlige deltakerne henholdsvis bare 5 og 11 prosent.

Flest menn blant de mest nyankomne deltakerne

Rett til 600 timer deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap blir i utgangspunktet gitt for tre år etter første oppholdstillatelse. Behovsprøvde timer utover dette må tas ut innen 5 år. 86 prosent av deltakerne i 2016 hadde tre eller færre års botid. Det er flere menn enn kvinner blant deltakerne med under tre års botid, mens kvinnene er i flertall blant deltakere med tre eller flere års botid.

Flest deltakere i de største byene

Deltakerne i opplæring i norsk og samfunnskunnskap i 2016 var bosatt i så godt som alle landets kommuner, 423 av i alt 428. Det var flest deltakere som var bosatt i Oslo, 5 280 ved utgangen av året. Deretter fulgte Bergen (2 080), Trondheim (1 580), Stavanger (1 050), Kristiansand (970), Bærum (780) og Drammen (700). Det er bostedskommunen som til enhver tid har ansvaret for å tilby opplæring.

Nær dobling i deltakere i norskopplæring for asylsøkere

Asylsøkere over 16 år som bor i ordinære mottak, og som ikke har fått oppholdstillatelse, kan få inntil 175 timer norskopplæring for asylsøkere. I 2016 deltok 10 900 personer i denne opplæringen. Dette er nesten en dobling fra 5 600 i 2015.

Av dem som deltok i norskopplæring for asylsøkere i 2016 var det 3 700 personer som senere dette året fikk opphold i Norge, og som også deltok i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere i løpet av samme år. I 2015 var det 1800 personer som deltok i begge ordningene i løpet av året.

Kontakt