Dobling i antall deltakere fra Syria

Publisert:

I løpet av 2015 deltok 37 100 personer i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere – en økning på 2 prosent fra 2014. 4 500 av deltakerne var fra Syria. Dette var nær en dobling av antallet fra året før.

Antallet deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere økte fra 36 200 til 37 100 fra 2014 til 2015. Dette var en økning på 2 prosent. Antallet deltakere i norskopplæring for asylsøkere økte med 45 prosent, fra 3 900 til 5 600 deltakere. Statistikken omfatter begge disse ordningene, og tallene publiseres separat. Personer som får oppholdstillatelse kan være deltakere i begge ordninger i løpet av året. I 2015 og 2014 gjaldt dette henholdsvis 1800 og 1 000 personer, som er med i tallene for begge ordninger.

Størst økning fra Syria

Figur 1

"Figur 1. Deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter landbakgrunn. 10 største land i 2015

4 500 syrere deltok i opplæring i norsk og samfunnskunnskap i 2015. Det er nesten dobbelt så mange som i 2014, da 2 300 deltok. Også antallet fra Eritrea har økt med 20 prosent, fra 6 100 til 7 300. Antallet deltakere fra Somalia og Thailand har derimot gått ned med 12 prosent fra 2014 til 2015.

I 2014 var Syria landet med fjerde flest deltakere. I 2015 gikk Syria forbi Thailand, og ble dermed landet med tredje flest deltakere etter Somalia og Eritrea.

Også i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere, hvor opplæring i norsk og samfunnskunnskap utgjør en vesentlig del, var det en markant økning i deltakere fra Syria og Eritrea fra 2014 til 2015.

Fortsatt flest deltakere fra Eritrea

Det var i 2015 flest deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap fra Eritrea (7 300), Somalia (5 000) og Syria (4 500). Deltakere fra disse tre landene utgjorde 45 prosent av alle som deltok i opplæringen i 2015. Videre fulgte Thailand (2 100), Filippinene (1 800) og Afghanistan (1 700).

Flere menn, men fortsatt flest kvinner

Figur 2

Figur 2. Deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter landbakgrunn og kjønn. 10 største land i 2015

Antallet mannlige deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap har økt med 10 prosent fra 2014 til 2015. Økningen var særlig stor blant menn mellom 16 og 25 år.

Det har vært en nedgang på 3 prosent i antall kvinnelige deltakere. Det var likevel fortsatt flere kvinnelige enn mannlige deltakere i opplæringen i 2015, henholdsvis 53 prosent kvinner og 47 prosent menn.

Flest mannlige deltakere fra Syria og Eritrea

Det var klart flere mannlige enn kvinnelige deltakere fra Syria og Eritrea, en andel på henholdsvis 73 og 68 prosent mannlige deltakere. Fra Somalia var 47 prosent av deltakerne menn. Blant deltakerne fra Thailand og Filipinene var det derimot en stor overvekt av kvinner. Her utgjør de mannlige deltakerne henholdsvis bare 5 og 12 prosent.

Flest menn blant de mest nyankomne deltakerne

Rett til 600 timer deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap blir i utgangspunktet gitt for tre år etter første oppholdstillatelse. Behovsprøvde timer utover dette må tas ut innen 5 år. 86 prosent av deltakerne i 2015 hadde tre eller færre års botid. Det er flere menn enn kvinner blant deltakerne med under to års botid, mens kvinnene er i flertall blant de med to eller flere års botid.

Flest deltakere i de største byene

Det var flest deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap i 2015 som var bosatt i Oslo. 5 220 av deltakerne var bosatt her ved utgangen av året. Deretter fulgte Bergen (2 040), Trondheim (1 470), Stavanger (930), Kristiansand (840), Bærum (720), Drammen (620) og Sandnes (540). Det er bostedskommunen som til en hver tid har ansvaret for å tilby opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Flere deltakere i norskopplæring for asylsøkere

Asylsøkere over 16 år som bor i ordinære mottak, og som ikke har fått oppholdstillatelse, kan få inntil 175 timer norskopplæring for asylsøkere. I 2015 deltok 5 600 personer i denne opplæringen. Dette er en økning fra 3 900 i 2014. Av de som deltok i norskopplæring for asylsøkere i 2015 var det 1 800 personer som senere dette året fikk gyldig opphold, og som også deltok i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere i 2015. I 2014 var det 1000 personer som deltok i begge ordningene i løpet av året.

Forholdet mellom gamle og nye tall for deltakere i norskopplæring

Fra og med publisering av 2015-tall er det et tidsseriebrudd i statistikken. Fra nå vil deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og deltakere i norskopplæring for asylsøkere publiseres som separate tall. Tidligere har deltakere i disse to ordningene vært publisert samlet.

Det er opprettet nye tabeller i statistikkbanken og her er samtidig tall for 2014 også publisert på nytt. 2014-årgangen er dermed med i både gammel og ny tidsserie.

I statistikk for deltakere i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere er kun deltakere som er registrert bosatt ved utgangen av året med i statistikken. Dermed er personer som er utvandret eller døde i løpet av året ikke med i statistikken.

Ny prøveordning for norskprøvene

Fra og med våren 2014 består norskprøven av fire separate delprøver: Muntlig kommunikasjon, lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig framstilling. I tillegg blir resultatene på norskprøven inndelt i nivåene «Under A1», «A1», «A2», «B1» og «B2». Disse nivåene følger Det europeiske rammeverket for språk (The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)).

Dette medfører et tidsseriebrudd fra og med årgangen for 2014 for personer som har avlagt norskprøve for voksne innvandrere. Resultater på norskprøven vil fra og med denne årgangen bli publisert etter delprøve og resultat (nivå A1 eller lavere / nivå A2 eller høyere) til forskjell fra tidligere nivå i opplæringen (spor) og resultat (bestått / ikke bestått).

 

Kontakt