Rapporter 2016/24

Tidligere deltakere i introduksjonsordningen 2009-2013

I 2014 var 62 prosent av deltakerne som avsluttet introduksjonsprogrammet året før, i arbeid eller utdanning. Det er imidlertid betydelig forskjell mellom kvinner og menn.

Gjennom introduksjonsloven ble introduksjonsprogram og -stønad til nyankomne innvandrere innført som obligatorisk ordning for kommunene fra og med 1. september 2004.

I Statistisk sentralbyrås rapport for introduksjonsordningen følger vi deltakerne som har avsluttet introduksjonsprogrammet, og ser hvilken tilknytning de har til arbeid og utdanning i november i årene etter at de gikk ut av programmet. Dette er den syvende rapporten Statistisk sentralbyrå publiserer om emnet.

I denne rapporten følger vi i hovedsak deltakerne som gikk ut av introduksjonsprogrammet i 2012 og 2013, men i kapittel 4 og 5 tar vi også et blikk på alle årgangene fra 2009. I tillegg til å se på tilknytning til arbeid og utdanning, ser vi også på inntekter i årene etter endt program.

Stabil andel

Siden 2010 har det fra myndighetenes side vært en uttrykt målsetting at 70 prosent av tidligere deltakere skal være i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet program.

I 2014 var 62 prosent av deltakerne som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2013, i arbeid eller utdanning. Samme andel var i arbeid eller utdanning i 2013 blant dem som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2012. Når vi ser på alle årgangene tilbake til 2009, er andelen i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet program mellom 60 og 63 prosent. For de fleste årgangene går andelen i arbeid eller utdanning noe opp fra ett år til to år etter avsluttet introduksjonsprogram, og deretter flater det ut eller går ned. Dette gjelder både menn og kvinner, men med unntak av mennene som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2010 – der er andelen i arbeid eller utdanning stabil i alle årene.

Yrkesinntekten øker

Andelen kvinner i arbeid og utdanning er betydelig lavere enn for menn. Blant kvinner som avbrøt eller avsluttet i 2013, var 50 prosent i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet program, mens blant kvinner som avsluttet i 2012, var 52 prosent i arbeid eller utdanning i 2013. Blant mennene i de samme årgangene var andelen i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet program henholdsvis 72 og 70 prosent.

Yrkesinntekten øker for alle avgangsgruppene i årene etter avsluttet introduksjonsprogram. Mottak av sosiale stønader som sosialhjelp, bostøtte og kvalifiseringsstønad, går noe ned i årene etter endt program. Studiestipend utgjør relativt mye av samlet inntekt de først par årene etter avsluttet program, deretter går stipendandelen noe ned.

Justisdepartementet har finansiert rapporten.

Om publikasjonen

Tittel

Tidligere deltakere i introduksjonsordningen 2009-2013

Ansvarlige

Anette Walstad Enes, Kjersti Stabell Wiggen

Serie og -nummer

Rapporter 2016/24

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Justisdepartemente

Emner

Utdanning, Voksenopplæring

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9373-3

ISBN (trykt)

978-82-537-9372-6

ISSN

1892-7513

Antall sider

90

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt