Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester2000, førebelse tal

Innhald