346357
/helse/statistikker/pleie/aar
346357
statistikk
2018-06-15T08:00:00.000Z
Helse;Offentlig sektor
no
pleie, Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester, eldreomsorg, sjukeheimar, funksjonshemma, heimesjukepleie, heimehjelp, heimetenester, IPLOS, aldersheimar, institusjonar, omsorgsbustader, pleiepersonell, avlasting, støttekontakt, omsorgslønn, BPA (brukarstyrt personleg assistanse)Helsetjenester, KOSTRA, Helse, Offentlig sektor
false

Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Data om tenester og tenestemottakarar i omsorgstenesta er førebels ikkje tilgjengeleg. Statistikken blir oppdatert med 2018-tal ved publisering gjennom KOSTRA og i statistikkbanken 24. juni.

Pleie og omsorg
Prosentvis endring
20172016 - 20172013 - 2017
1Andre tenester til heimebuande: omsorgsløn og avlastning utanfor institusjon (frå KOSTRA-funksjon f254 heimetenester) og aktiviserings- og servicetenester (KOSTRA-funksjon 234).
2Heimetenester: Helseteneste i heimen (heimesjukepleie mm.), praktisk bistand (heimehjelp), omsorgsløn, avlastning utanfor institusjon (KOSTRA-funksjon 254).
3Langtids og tidsbegrensa plassar i sjukeheim og aldersheim. Ikkje inkludert omsorgsbustad og andre typar bustader
4Tal for endring frå 2013 i plassar i alt og for andel private plasser blei endra 15. juni 2018.
5Talet på plassar for 2016-årgangen vart oppdaterte 15.6.2018
6Fram til 2016 berekna ein indikatoren andel PLASSAR i einerom. No gjeld alle år berre andel einerom.
7Grunna overgang til ny datakjelde (A-ordninga erstatta Aa-registeret fom. 2015). blir ikkje endringstal for årsverk 5 år tilbake vist.
8Inkludert følgjande KOSTRA-funksjonar: 234 Aktiviserings- og servicetenester overfor eldre og personar med funksjonsnedsettingar 253 Helse- og omsorgstenester i institusjon 254 Helse- og omsorgstenester til heimebuande 256 Tilbod om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald i kommunane 261 Institusjonslokale Statens tilskot til kommunal medfinansiering av somatiske tenester, funksjon 255, er inkluderte tom. 2014, avslutta fom. 2015.
Tabellen er rettet 15. juni, kl. 11:00.
OmsorgstenesterBrukarar
I alt282 3021,54,0
Berre praktisk bistand35 489-1,3-13,4
Berre helsteteneste i heimen90 9244,321,2
Både praktisk bistand og helsteteneste i heimen63 1071,2-1,1
Tidsavgrensa opphald i institusjon9 359-2,03,1
Langtidsopphald i institusjon32 733-1,1-3,6
Andre tenester til heimebuande150 6901,64,5
 
Delen innbyggjarar 80 år og over som brukar heimetenester232,0-1,5-4,8
 
Helse- og omsorgsinstitusjonar3Plassar4
I alt540 401,0-0,2-2,5
Delen private plassar410,7-4,5..
Delen brukartilpassa eienerom med eige bad/WC686,62,9..
Legetimar per veke per bebuar i sjukeheim0,550,019,6
 
Personell i omsorgstenestene7Årsverk
I alt142 937,393,6..
Delen årsverk i brukarretta teneste m/helsefagutdanning74,40,3..
 
Utgifter i omsorgstenestene81 000 kroner
Omsorgstenestene samla, i 1 000 kroner113 503 6405,013,6

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB