Rapporter 2012/10

Pleie- og omsorgsstatistikk 1962-2010

Formålet med denne rapporten er å styrke kunnskapsgrunnlaget om pleie- og omsorgstjenestene de siste tiårene, nærmere bestemt fra 1960 og fram til i dag.

Formålet med denne rapporten er å styrke kunnskapsgrunnlaget om pleie- og omsorgstjenestene de siste tiårene, nærmere bestemt fra 1960 og fram til i dag. Den dekker de viktigste utviklingstrekkene i det som per i dag utgjør de kommunale pleie- og omsorgstjenestene. Det vil i grove trekk si:

  • 1960-tallet: den sentrale lovgivingen på området ble besluttet, jf lov om sosial omsorg
  • 1970-tallet: utbygging av tjenesteapparatet
  • 1980-tallet: konsolidering og reorganisering av tjenestene, kommunene overtok ansvaret for sykehjemmene
  • 1990-tallet og framover: ytterligere vekst i de kommunale omsorgstjenestene, med nye grupper av tjenestemottakere og sterk fokus på organisering og kvalitetsarbeid

For å belyse utviklingen er det utarbeidet tidsserier for sentrale størrelser i pleie- og omsorgsstatistikken. Tidsseriene er laget så lange som det finnes datagrunnlag for, uavhengig av om det var kommunen eller fylkeskommunen som hadde ansvaret for tjenesten. Disse tidsseriene gir en oversikt over tjenestene fra et brukerperspektiv, tjenesteyterperspektiv og økonomisk perspektiv. Variablene for å belyse dette er:

  • antall plasser i ulike typer av pleie- og omsorgsinstitusjoner,
  • antall pasienter/beboere i pleie- og omsorgstjenesten delt på institusjonstype der dette er mulig,
  • boliger og beboere i boliger for pleie- og omsorgsformål,
  • antall årsverk samlet og i ulike tjenester for årene det er mulig å gi tall etter tjenestetype,
  • brutto driftsutgifter for hele tjenesten og for typer av tjenester der det er mulig å dele på tjenestetype.

I noen tilfeller er det gjort beregninger for deler av en tjeneste for å kunne gi brukbare estimater for hele tjenesten. Dette gjelder særlig beregning av pasienter, personell (årsverk) samt brutto driftsutgifter i aldershjemmene for å kunne gi estimater for hele institusjonstjenesten samlet.

Det har til dels vært vanskelig å lage sammenhengende tidsserier etter de samme definisjoner. Brudd i tidsserier er derfor dokumentert i eget avsnitt.

Den fylkeskommunale særomsorgen for psykisk utviklingshemmede (HVPU) ble nedlagt i 1991, og ansvaret for omsorgstjenesten for denne gruppen ble overført til den kommunale omsorgstjenesten. For å kunne sammenlikne omsorgstjenesten før og etter 1991 er det derfor tatt med en tabell som viser tidsserier for HVPU før 1991.

I tillegg til tidsseriene er det et tekstavsnitt som viser sentrale utviklingstrekk på pleie- og omsorgstjenestene i perioden. Denne teksten er utstyrt med figurer som viser utviklingen over tid.

Før 1960 omfattet den offentlige omsorgstjenesten stort sett bare aldershjem. I tillegg var det noen få pleiehjem som mer liknet på de senere sykehjemmene. De hjemmebaserte tjenestene ble introdusert tidlig på 1960-tallet og ble relativt raskt bygget ut. Likevel økte den økonomiske ressursinnsatsen målt med brutto driftsutgifter i kronebeløp sterkere enn utgiftene til hjemmetjenestene helt til ansvaret for sykehjemmene ble overført til kommunene i 1988. Etter den tid økte ressursinnsatsen hjemmetjenestene klart sterkest og fra 2007 har driftsutgiftene til hjemmetjenestene oversteget de tilsvarende utgiftene til institusjonstjenesten.

Om publikasjonen

Tittel

Pleie- og omsorgsstatistikk 1962-2010

Ansvarlig

Jens-Kristian Borgan

Serie og -nummer

Rapporter 2012/10

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Helsetjenester

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8332-1

ISBN (trykt)

978-82-537-8331-4

ISSN

1892-7513

Antall sider

40

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt