Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester2014, førebelse tal

Tal for 2015 publiseres 29. juni 2016.

Innhald