221678_tabell_not-searchable
/helse/statistikker/pleie/aar-forelopige
221678_tabell
statistikk
2015-06-24T10:00:00.000Z
Helse;Offentlig sektor
no
true
Statistikken for pleie- og omsorgstjenestene viser utgifter, personell, mottakere/brukere og plasser. I 2014 passerte utgifter til omsorgstjenester 100 milliarder.

Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester2014, førebelse tal

Tal for 2015 publiseres 29. juni 2016.

Innhald

Publisert:

Tabellar

Liste med Tabellar
NummerTabelltittelNytt vindauge ExcelCSV
Tabell 1Pleie- og omsorg. Nøkkeltalfullscreen-iconPleie- og omsorg. Nøkkeltalexcel-iconPleie- og omsorg. Nøkkeltalcsv-iconPleie- og omsorg. Nøkkeltal
Tabell 2Helse- og omsorgsinsitusjonar, plassar og rom etter type og eigarforholdfullscreen-iconHelse- og omsorgsinsitusjonar, plassar og rom etter type og eigarforholdexcel-iconHelse- og omsorgsinsitusjonar, plassar og rom etter type og eigarforholdcsv-iconHelse- og omsorgsinsitusjonar, plassar og rom etter type og eigarforhold
Tabell 3Bebuarar i institusjonar for eldre og funksjonshemma, etter alderfullscreen-iconBebuarar i institusjonar for eldre og funksjonshemma, etter alderexcel-iconBebuarar i institusjonar for eldre og funksjonshemma, etter aldercsv-iconBebuarar i institusjonar for eldre og funksjonshemma, etter alder
Tabell 4Bebuarar i bustader til pleie- og omsorgsformål, etter alder.fullscreen-iconBebuarar i bustader til pleie- og omsorgsformål, etter alder.excel-iconBebuarar i bustader til pleie- og omsorgsformål, etter alder.csv-iconBebuarar i bustader til pleie- og omsorgsformål, etter alder.
Tabell 5Mottakarar av heimetenester, etter alderfullscreen-iconMottakarar av heimetenester, etter alderexcel-iconMottakarar av heimetenester, etter aldercsv-iconMottakarar av heimetenester, etter alder
Tabell 6Mottakarar av heimetenester, etter type teneste.fullscreen-iconMottakarar av heimetenester, etter type teneste.excel-iconMottakarar av heimetenester, etter type teneste.csv-iconMottakarar av heimetenester, etter type teneste.
Tabell 7Mottakarar av pleie- og omsorgstenester. Bistandsbehov og type tenestefullscreen-iconMottakarar av pleie- og omsorgstenester. Bistandsbehov og type tenesteexcel-iconMottakarar av pleie- og omsorgstenester. Bistandsbehov og type tenestecsv-iconMottakarar av pleie- og omsorgstenester. Bistandsbehov og type teneste
Tabell 8Gjennomsnittleg tal på timar i veka til heimesjukepleie og praktisk bistand ifølgje vedtak, direkte tid til bruker. Alder og bistandsbehovfullscreen-iconGjennomsnittleg tal på timar i veka til heimesjukepleie og praktisk bistand ifølgje vedtak, direkte tid til bruker. Alder og bistandsbehovexcel-iconGjennomsnittleg tal på timar i veka til heimesjukepleie og praktisk bistand ifølgje vedtak, direkte tid til bruker. Alder og bistandsbehovcsv-iconGjennomsnittleg tal på timar i veka til heimesjukepleie og praktisk bistand ifølgje vedtak, direkte tid til bruker. Alder og bistandsbehov
Tabell 9Antall mottakere av avlastning, støttekontakt, omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistanse. Alder.fullscreen-iconAntall mottakere av avlastning, støttekontakt, omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistanse. Alder.excel-iconAntall mottakere av avlastning, støttekontakt, omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistanse. Alder.csv-iconAntall mottakere av avlastning, støttekontakt, omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistanse. Alder.
Tabell 10Årsverk og fråvere innanfor omsorgstenesten.fullscreen-iconÅrsverk og fråvere innanfor omsorgstenesten.excel-iconÅrsverk og fråvere innanfor omsorgstenesten.csv-iconÅrsverk og fråvere innanfor omsorgstenesten.
Tabell 11Utgifter i kommunale helse- og omsorgstjenester. 1 000 kronerfullscreen-iconUtgifter i kommunale helse- og omsorgstjenester. 1 000 kronerexcel-iconUtgifter i kommunale helse- og omsorgstjenester. 1 000 kronercsv-iconUtgifter i kommunale helse- og omsorgstjenester. 1 000 kroner

For fleire tabellar: Gå til statistikkbanken