Så mange intensivsykepleiere har vi til rådighet

Publisert:

Det er i overkant av 2 600 personer i Norge som er utdannet intensivsykepleier. Antall intensivsykepleiere per innbygger varierer mye etter region.

I 2019 var det 2 481 yrkesaktive intensivsykepleiere i Norge, en økning på 8 prosent sammenlignet med 2015. Antall intensivsykepleiere ved sykehus økte i samme periode med 2 prosent. I all hovedsak arbeider intensivsykepleiere ved sykehus, men det er relativt store geografiske variasjoner med hensyn til arbeidssted.

Intensivsykepleiere arbeider på sykehus

I 2019 jobbet altså de aller fleste av intensivsykepleierne, i alt 2 086, ved landets sykehus. Til sammenligning var det 197 intensivsykepleiere som arbeidet i helse- og omsorgstjenesten i kommunene, mens øvrige yrkesaktive med samme utdanning, i alt 198, jobbet med andre oppgaver enn intensivbehandling, blant annet innen undervisning og offentlig administrasjon. I 2019 var det i tillegg 120 personer med utdanning som intensivsykepleier som av ulike årsaker sto utenfor arbeidsstyrken.

1 Det er i tillegg 690 yrkesaktive sykepleiere med videreutdanning anestesi, intensiv og operasjon.

Figur 1. Intensivsykepleiere, etter arbeidslivstilknytning. 2015 og 2019

2015 2019
Utenfor arbeidsstyrken 72 120
Kommunale helse- og omsorgstjenester 122 197
Annet 138 198
Spesialisthelsetjenesten (sykehus) 2047 2086
Hele landet 2379 2601

Intensivsykepleiere best representert i nord

Det er relativt store regionale forskjeller i dekningsgraden målt som antall intensivsykepleiere i forhold til innbyggertall i helseforetakenes opptaksområder.

Universitetssykehuset i Nord-Norge, som i 2019 hadde Troms fylke og enkelte kommuner i Nordland som sitt opptaksområde, har høyest dekningsgrad med 83,5 intensivsykepleiere per 100 000 innbyggere. Til sammenligning hadde Sykehuset Telemark HF, som i 2019 hadde Telemark fylke som opptaksområde, lavest dekningsgrad med 18,5 intensivsykepleiere per 100 000 innbygger.

1 Opptaksområder og fylker vil i noen tilfeller være overlappende, men mange opptaksområder dekker kommuner på tvers av fylker.

2 Det er i tillegg 690 yrkesaktive sykepleiere med videreutdanning anestesi, intensiv og operasjon.

Figur 2. Intensivsykepleiere per 100 000 innbyggere, etter helseforetakenes opptaksområder¹ og arbeidstilknytning (N=2 601). 2019

Opptaksområdet Utenfor arbeidsstyrken Annet Kommunale helse- og omsorgstjenester Spesialisthelsetjenesten
Telemark 0.6 1.2 1.2 15.6
Helse Fonna-området 1.7 3.3 3.9 20
Vestre Viken-området 2.2 3.2 2.2 21.8
Hovedstadsområdet: Ahus-området 1.1 1.9 2.9 24.6
Sogn og Fjordane 0.9 0.9 9.1 20
Nord-Trøndelag 0 3.7 2.9 29.3
Helse Stavanger-området 1.6 3.3 6.5 24.5
Sørlandet 2.9 2.9 4.9 26.9
Vestfold 2.6 2.6 3.8 35.8
St. Olavs-området 2.1 3.1 0.9 39.4
Helgeland 5.1 1.3 3.8 37
Østfold 2.4 1.7 5.1 38.4
Innlandets område 2 4.7 4 38.6
Helse Bergen-området 2 2.9 4.4 43.5
Finnmark 2.6 4 7.9 59.3
Nordland-området 4.3 3.6 4.3 62.3
Møre og Romsdal 4.1 3.8 4.5 66.7
Hovedstadsområdet: Oslo 2.6 7.2 2.5 69.7
UNN-området 4.1 5.7 2.6 71.1
Hele landet 2.3 3.7 3.7 39.2

Intensivsykepleiere i reserve

Det er naturlig å peke på intensivsykepleiere som enten arbeider med andre oppgaver eller som ikke er i jobb, henholdsvis 198 og 120 personer i 2019, for å få et mål på hvor mange med denne utdanningen som ved behov kan bli mobilisert. Også her er det noen forskjeller etter helseforetakenes opptaksområder, som vist i figur 2.

Samtidig er det viktig å understreke at sykehusene ved behov kan trene opp andre sykepleiere, blant annet anestesisykepleiere, til å utføre arbeidsoppgaver som normalt utføres av intensivsykepleiere. I 2019 var det eksempelvis totalt i underkant av 1 000 anestesisykepleiere som jobbet ved landets sykehus.

Kontakt