Så mye helsepersonell har vi i «reserve»

Publisert:

De fleste som har helsefaglige utdanninger arbeider som helsepersonell, men det er også en god del med slik utdanning som ikke praktiserer den.

I 2019 var det i overkant av 530 000 personer i alderen 15-74 år som har helse- og sosialfaglig utdanning i Norge, ifølge statistikken Helse- og sosialpersonell. Av disse er det 345 000 som er sysselsatte i helse- og sosialtjenester. Rundt 100 000 med helse- og sosialfaglig utdanning er utenfor arbeidsstyrken.

Ser vi på leger, sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere er det nesten 35 000 som jobber utenfor helse- og sosialtjenesten, viser tabell 1. Av disse jobber nær 30 prosent innen undervisning og 20 prosent innen offentlig administrasjon (inkl. forsvaret og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning). Mange av disse har et yrke som forutsetter deres helsefaglige utdanning.

Figur 1. Sysselsatte som jobber utenfor helse- og sosialsektoren, fordelt på fylke og utvalgte utdanninger. 2019

Leger Sykepleiere Vernepleiere Helsefagarbeidere
Uoppgitt 98 310 5 78
Finnmark Finnmárku 23 216 46 253
Sogn og Fjordane 21 305 56 269
Aust-Agder 45 393 120 366
Telemark 60 401 102 598
Troms Romsa 137 481 124 423
Vest-Agder 102 522 74 536
Oppland 58 492 149 583
Hedmark 78 549 111 548
Vestfold 106 713 198 626
Møre og Romsdal 63 746 182 699
Nordland 70 711 147 772
Buskerud 118 681 170 810
Østfold 113 730 331 845
Rogaland 156 1317 381 1175
Hordaland 379 1472 267 1042
Trøndelag 370 1345 422 1383
Akershus 517 1620 280 1229
Oslo 1155 1776 199 795

Tabell 1. Sysselsatte som jobber utenfor helse- og sosialsektoren, fordelt på fylke og utvalgte utdanninger. 2019 (Last ned, Excel)

Tabell 2 viser at det er over 43 000 personer under 68 år med utdanning som lege, sykepleier, vernepleier eller helsefagarbeider som ikke er i jobb i det hele tatt. Over halvparten av disse er helsefagarbeidere.

Det kan være flere grunner til at man ikke er i arbeid. De mest vanlige årsakene for disse utdanningsgruppene er helserelaterte, ulike pensjonsordninger og at de er under utdanning. Det er svært få som er registrert som arbeidsledige.

Figur 2. Personer 67 år og yngre med utvalgte helsefaglige utdanninger som ikke er i jobb, fordelt på fylke og utvalgte utdanninger. 2019

Leger Sykepleiere Vernepleiere Helsefagarbeidere
Uoppgitt 1 3
Finnmark Finnmárku 18 206 17 418
Sogn og Fjordane 26 226 29 451
Aust-Agder 47 473 64 781
Troms Romsa 79 548 95 870
Vest-Agder 58 535 68 995
Telemark 60 475 94 1210
Oppland 50 503 90 1258
Hedmark 65 627 91 1272
Møre og Romsdal 67 847 86 1314
Buskerud 99 734 92 1469
Nordland 81 759 95 1484
Vestfold 103 827 115 1407
Østfold 114 823 220 1832
Rogaland 165 1178 213 1835
Oslo 570 1594 122 1490
Akershus 305 1365 159 1993
Hordaland 187 1353 209 2106
Trøndelag 174 1386 219 2419

Tabell 2. Personer 67 år og yngre med utvalgte helsefaglige utdanninger som ikke er i jobb, fordelt på fylke og utvalgte utdanninger. 2019 (Last ned, Excel)

Tilgang på leger og sykepleiere

I Norge har vi 6,1 leger per 1000 innbyggere. Ser vi kun på de som jobber innenfor helse- og sosialtjenesten er tilsvarende tall 4,9 (se tabell 3). Det er fylkene med universitetssykehus som generelt har best legedekning.

Flest leger finner vi dermed i Oslo, med 10,7 leger per 1000 innbyggere. I Oslo er det mange store arbeidsplasser for leger, både i og utenfor helsetjenestene.

1 Befolkningstallene er hentet fra statistikkbanktabell 07459: Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986 - 2020

Figur 3. Leger som arbeider i og utenfor helse- og sosialtjenesten per 1 000 innbyggere¹, etter fylke. 2019

Helse- og sosialtjenesten Utenfor helse- og sosialtjenesten Ikke sysselsatt
Buskerud 3.38 0.42 0.35
Østfold 3.42 0.38 0.38
Sogn og Fjordane 3.76 0.19 0.24
Hedmark 3.49 0.40 0.33
Finnmark Finnmárku 4.02 0.30 0.24
Telemark 3.88 0.35 0.35
Rogaland 4.07 0.33 0.35
Oppland 4.20 0.31 0.26
Møre og Romsdal 4.39 0.24 0.25
Vestfold 4.06 0.42 0.41
Nordland 4.28 0.29 0.33
Aust-Agder 4.16 0.38 0.40
Vest-Agder 4.12 0.54 0.31
Akershus 4.58 0.83 0.49
Trøndelag 4.92 0.80 0.37
Hordaland 5.12 0.72 0.36
Troms Romsa 6.99 0.82 0.47
Oslo 8.20 1.70 0.84
Hele landet 4.94 0.69 0.43

Tabell 3. Leger som arbeider i og utenfor helse- og sosialtjenesten per 1000 innbyggere, etter fylke. 2019 (Last ned, Excel)

Tilsvarende øvelse kan vi gjøre for sykepleiere i de ulike fylkene. Tabell 4 viser at vi totalt har tilgang på 24,4 sykepleiere per 1000 innbyggere, og 18,9 hvis vi bare ser på dem som jobber innenfor helse- og sosialtjenester. Troms ligger på topp med 23,7 sykepleiere i helse- og sosialtjenesten per 1000 innbyggere.

For sykepleierne er fylkesfordelingen noe annerledes enn for legene. Her er det stort sett fylkene uten universitetssykehus som ligger høyest. Årsaken er at sykepleiere i større grad jobber innenfor omsorgstjenestene sammenlignet med leger. Det synes å være en tendens til at fylker med mange og mindre sentrale kommuner, og med en eldre befolkning generelt, har en høyere sykepleierdekning.

1 Befolkningstallene er hentet fra statistikkbanktabell 07459: Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986 - 2020

Figur 4. Sykepleiere som arbeider i og utenfor helse- og sosialtjenesten per 1000 innbyggere, etter fylke. 2019

Helse- og sosialtjenesten Utenfor helse- og sosialtjenesten Ikke sysselsatt
Akershus 16.48 2.60 2.19
Oslo 16.58 2.61 2.34
Østfold 16.67 2.45 2.77
Rogaland 16.87 2.77 2.48
Buskerud 17.33 2.41 2.59
Vestfold 17.82 2.84 3.29
Finnmark Finnmárku 18.55 2.85 2.72
Telemark 19.54 2.31 2.74
Vest-Agder 19.03 2.78 2.85
Oppland 19.69 2.60 2.65
Hordaland 20.19 2.81 2.58
Sogn og Fjordane 21.74 2.78 2.06
Møre og Romsdal 20.70 2.81 3.19
Trøndelag 21.20 2.90 2.99
Aust-Agder 19.83 3.34 4.02
Hedmark 21.43 2.78 3.18
Nordland 21.73 2.92 3.12
Troms Romsa 23.75 2.88 3.28
Hele landet 18.91 2.77 2.71

Tabell 4. Sykepleiere som arbeider i og utenfor helse- og sosialtjenesten per 1000 innbyggere, etter fylke. 2019 (Last ned, Excel)

Datagrunnlag

Registerbasert sysselsettingsstatistikk er i hovedsak basert på a-ordningen, som er en samordning av rapportering av lønns- og personelldata til Skatteetaten og SSB. Fylker er i denne artikkelen ut fra bosted og ikke arbeidssted.