Økningen i sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning fortsetter

Publisert:

Fra 4. kvartal 2018 til 4. kvartal 2019 økte antall sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning med 1,7 prosent. Veksten er større for menn enn kvinner.

Antallet sysselsatte i alderen 15-74 år med helse- og sosialfaglig utdanning økte til over 431 000 i 4. kvartal 2019, viser nye tall fra statistikken helse- og sosialpersonell. Siden 2015 har antallet økt med 34 000, noe som tilsvarer en vekst på over 8 prosent. Til sammenligning var den totale økningen i antall sysselsatte ifølge den registerbaserte sysselsettingsstatistikken 4,4 prosent for samme periode.

Blant de sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning jobbet 8 av 10 i helse- og sosialtjenestene, og denne andelen har vært omtrent uendret de siste fem årene.

Veksten størst for menn

Kvinner utgjør stadig den største andelen av sysselsatte personer med helse- og sosialfaglig utdanning, med 83,4 prosent i 4. kvartal 2019.

Veksten for menn var imidlertid større enn for kvinnene med henholdsvis 2,7 og 1,5 prosent, sammenlignet med samme periode året før. Dette er en tendens som har vært gjeldende de siste årene.   

1 av 4 sysselsatte er sykepleiere

Med en andel på 25 prosent utgjør sykepleiere den absolutt største utdanningsgruppen blant de sysselsatte med en helse- og sosialfaglig utdanning. Sykepleierne er etterfulgt av:

  • Hjelpepleiere (11 prosent)
  • Barne- og ungdomsarbeidere (7 prosent)
  • Helsefagarbeidere (7 prosent)

Eldre leger vanligst

Siden 2015 har aldersgruppen 67 år og over hatt den sterkeste årlige prosentvise veksten i antallet sysselsatte i helse- og sosialtjenestene.

Fra 4. kvartal 2018 til samme kvartal året etter vokste denne gruppen med 4,9 prosent, men utgjør fortsatt bare 2,8 prosent av de sysselsatte i helse- og sosialtjenestene.

Det er stor forskjell i andelen sysselsatte over 67 år mellom de ulike utdanningsgruppene. Når man ser på sysselsatte i alle næringer var andelen over 67 år høyest for leger med spesialisering (12 prosent) og hjelpepleiere (8 prosent) i 4. kvartal 2019. Blant gruppene med de laveste andelene over 67 år finner vi blant annet barne- og ungdomsarbeidere (1 prosent) og gruppen annen helseutdanning på videregående (1 prosent).

Flere jobber heltid

Blant lønnstakere i helse- og sosialnæringene med helse- og sosialfagligutdanning jobbet 55,6 prosent heltid i 4. kvartal 2019. Det er opp fra 54,3 prosent i samme kvartal 2018.

Tallet omfatter kun hovedarbeidsforhold. For en oversikt over gjennomsnittlig arbeidstid per person, dvs. at vi tar hensyn til alle jobbene en person har, for ulike fagutdanninger kan man se på tabell 12547 i statistikkbanken.

Antallet lønnstakere i helse- og sosialnæringene med helse- og sosialfaglig utdanning økte til mer enn 334 000 i 4. kvartal 2019. Altså var det både en økning i andelen og antallet som jobbet heltid.

Justering av metode for arbeidstid

Etter fjorårets publisering har metoden som imputerer arbeidstid blitt forbedret, og alle tabeller med arbeidstid og årsverk har blitt oppdatert med nye tall. Justeringen har medført små endringer i heltidsandelen i helse- og sosialnæringene. I 4. kvartal 2018 gikk heltidsandelen fra 54,36 til 54,33 prosent. I samme kvartal for 2016 og 2017 har andelen heltidsansatte gått ned med henholdsvis 0,14 og 0,08 prosent. Justeringen har medført det følgende for årsverk:

Antall årsverk blant sysselsatte med en helse- og sosialfaglig utdanning i

  • 4. kvartal 2018 gikk ned fra 374 290 til 373 589 (-0,19 prosent). Dette skyldes derimot en justering av antall selvstendige i 2018. Hvis vi ser bort i fra denne justeringen økte antall årsverk fra 372 936 til 373 589 (0,18 prosent).
  • 4. kvartal 2017 økte fra 364 377 til 364 662 (0,08 prosent).
  • 4. kvartal 2016 økte fra 354 087 til 354 413 (0,09 prosent).
  • 4. kvartal 2015 ble oppdatert med ny arbeidstid etter den nye metoden, dette ble ikke publisert i fjor. Her gikk antall årsverk ned fra 351 850 til 345 416 (-1,82 prosent).

Beskrivelse av metoden finnes i denne artikkelen.

Faktasider

Kontakt