På grunn av vedlikehold kan ssb.no og Statistikkbanken være ustabil i lange perioder i løpet av helgen, og helt utilgjengelig lørdag 16. oktober fra kl 17:00 til 21:00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

241247
241247
forskning
2015-10-05T10:00:00.000Z
no

Mindre fall i produktivitetsveksten siden 2005 enn tidligere antatt

Publisert:

Måler vi produktiviteten riktig? Ved å justere målet for arbeidskraftsinnsatsen til å ta høyde for at arbeidere bidrar ulikt til produksjonsprosessen, vises det at 25 prosent av fallet i produktivitetsvekst etter 2005 kan tilskrives feilmåling.

Det er blant funnene i studien « Understanding the productivity slowdown – The importanse of entry and exit of orders» av SSB-forskerne Thomas Von Brasch, Ådne Cappelen og Diana-Cristina Iancu.

Produktivitetsveksten ble redusert i mange OECD-land etter 2005. For Norges del inntraff reduksjonen i produktivitetsveksten omtrent samtidig med en kraftig økning i arbeidsinnvandringen etter EU-utvidelsen i 2004. At innvandringen økte samtidig som den målte produktivitetsveksten har falt, reiser spørsmålet om den økte innvandringen kan ha resultert i en feilmåling av produktivitetsutviklingen.

Normal arbeidsproduktivitetsmåling kan gi feilaktig bilde

Arbeidsproduktivitet blir normalt målt ved forholdet mellom produksjon og arbeidskraftsinnsats. Mens målingen av produksjonen tar høyde for at det produseres forskjellige typer varer og tjenester, måles arbeidskraftsinnsatsen ut fra antagelsen om at alle arbeidstakere bidrar likt til produksjonsprosessen. Det vanlige er derfor å måle arbeidskraftsinnsatsen basert på «utførte timeverk». Ved å justere målet for arbeidskraftsinnsatsen til også å ta høyde for at arbeidere har forskjellige kvaliteter og bidrar ulikt til produksjonsprosessen, vil man få et riktigere bilde av produktivitetsutviklingen. Rammeverket i denne studien tar utgangspunkt i at lønnen reflekterer arbeidstagernes lønnsomhet. I en periode hvor bedriftene vrir bruken av innsatsfaktorer mot arbeidskraft med lavere timelønn, vil utviklingen i utførte timeverk overvurdere arbeidskraftsinnsatsen og dermed undervurdere produktivitetsutviklingen.

Denne studien finner at utviklingen i utførte timeverk har overvurdert utviklingen i arbeidskraftsinnsatsen etter 2005. Dette er illustrert i figuren under. Den viser både produktivitetsutviklingen i Fastlands-Norge basert på den vanlige metoden som tar utgangspunkt i utførte timeverk (blått), og den alternative indeksen studien foreslår (rødt). Indeksene er normalisert til 1 i 2001. Figuren viser at avmattingen i produktivitetsvekst etter 2005 er betydelig lavere med den nye metoden sammenlignet den vanlige metoden som er basert på utførte timeverk. Feilmålingen forklarer 25 prosent av fallet i produktivitetsvekst etter 2005.

Figur 1.

artfig-2015-10-05-01