326055
326055
forskning
2017-10-18T08:00:00.000Z
no

Større sannsynlighet for å bytte jobb hvis du bor i by

Publisert:

Forfatter: Kristin Fredriksen

Høyt utdannede og unge arbeidstakere i byer har større sannsynlighet for å bytte yrke og bransje.

 

I DP-et « Churning in thick labor markets» har forsker Stefan Leknes i SSB undersøkt sannsynligheten for å forta komplekse jobbskifter på tvers på sektorer og yrker, og hvordan sannsynligheten varierer med om arbeidstakeren bor i et urbant strøk eller i distriktene.

– Arbeidstakere har ulike muligheter basert på størrelsen til arbeidsmarkedet de tilhører. I byene er arbeidsmarkedet større og man har flere potensielle arbeidsgivere. I rurale strøk har man derimot mer begrensede valgmuligheter i det lokale arbeidsmarkedet. Denne forskjellen kan brukes til å si noe om gunstig jobbskifteatferd når man har valgmuligheter, sier SSB-forsker Leknes.

Resultatene fra forskning fra USA har vært blandede og vist lavere eller ingen forskjell i sannsynlighet for slike jobbskifter mellom land og by. Leknes finner derimot en høyere sannsynlighet for å skifte jobb i byer og viser at dette henger sammen med utdanningsnivået til arbeiderne. Høyt utdannede personer i byer viser relativt hyppige jobbskifter. Dette samsvarer med at generelle ferdigheter kan tilegnes gjennom utdanningen og anvendes i ulike jobber.

– Arbeidere med lav utdannelse, med generelt færre jobbmuligheter i det lokale arbeidsmarkedet, ser derimot ut til å opparbeide seg erfaring. En potensiell forklaring er at denne strategien på sikt minimerer sannsynligheten for å miste jobben i et moderne omskiftelig arbeidsliv, sier Leknes.

Spesifikke ferdigheter også viktige

Resultatene kan antyde at det å bytte jobb har større positiv effekt for høyt utdannende og skolerte arbeidstakere enn for grupper med lite utdanning. Likevel er ikke spesifikk erfaring, lengden på erfaringen i yrke eller sektor, uten betydning. Å tidligere ha jobbet i et yrke eller en sektor øker sannsynligheten for å skifte tilbake. I tillegg skifter arbeiderne mellom yrker og bransjer som likner på hverandre.

Et annet funn er at det er spesielt tidlig i karrieren arbeidstakere har større sannsynlighet for å gjøre mer komplekse jobbskifter. Dette stemmer også overens med funnene i den internasjonale forskningslitteraturen. Dette gjelder både for de som bor i byer og i distriktene, men i større grad for de i urbane områder. Det vil være mer lønnsomt å skifte tidlig enn sent hvis spesifikke ferdigheter, opparbeidet gjennom jobberfaring, er viktig.

– Funnene tilsier at generelle ferdigheter er mer avgjørende for hvilke jobbskifter som er hensiktsmessige enn det tidligere forskning har vist. Likevel er spesifikke ferdigheter også viktige. Dette viser i sum en mer kompleks jobbskiftatferd enn det som tidligere er blitt funnet for arbeidstakere i byene, sier Leknes.

Om datautvalget

I studien har Leknes brukt registerdata fra SSB over en periode på 15 år fra 1994-2009. I motsetning til andre studier har denne hatt tilgang til så omfattende registerdata at det har vært mulig å se nærmere på hva som får arbeidstakere i urbane områder til å skifte jobb.

Resultatene fra studien kan komplimenterer tidligere funn ved å anvende humankapital-teori i forskningen på lokale arbeidsmarked og jobbskifteatferd.

– I tillegg til å besvare noen spørsmål, åpner denne undersøkelsen flere interessante problemstillinger som burde utforskes videre. For eksempel, i hvor stor grad er det høyt utdannede som bidrar til kunnskapsutveksling på tvers av bransjer og næringer, sier Stefan Leknes.

Kontakt