277484_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
277484
Oppjusterte investeringsanslag for 2017
statistikk
2017-02-23T08:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false
Undersøkelsen viser utførte og antatte investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraft. For 2017 ventes nedgang på 7,8 prosent.

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning1. kvartal 2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppjusterte investeringsanslag for 2017

Virksomhetene anslår høyere samlede investeringer for 2017 innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning sammenlignet med anslag gitt i forrige måling. Anslagene øker innenfor industri, kraftforsyning og olje- og gassvirksomhet.

Investeringer. Registrert i 1. kvartal. Prosent og millioner kroner1
Utførte investeringer registrert i 1. kvartal året etter
2016 / 201520152016
1Verditallene er i løpende priser
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft-12,9244 907213 352
Utvinning og rørtransport-18,8201 191163 341
Industri17,419 74823 179
Bergverksdrift-28,7855610
Kraftforsyning13,423 11426 222
Antatte investeringer registrert i 1. kvartal samme år
2017 / 201620162017
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft-7,8222 246204 998
Utvinning og rørtransport-13,0171 759149 404
Industri-3,021 75521 103
Bergverksdrift-18,6633515
Kraftforsyning20,928 10033 977

Målt i løpende verdi anslås samlede investeringene for 2017 nå til 205 milliarder kroner, som er 4,1 prosent høyere enn anslaget gitt i forrige kvartal. Anslaget er likevel 7,8 prosent lavere enn tilsvarende tall for 2016, gitt i 1. kvartal 2016. Nedgangen som nå antydes er klart mindre enn i forrige undersøkelse, da det ble indikert en samlet nedgang på 13,5 prosent fra 2016 til 2017. Nedgangen i 2017 drives av at det fortsatt ligger an til et klart fall innen olje- og gassvirksomhet. Anslaget for industrien i denne målingen øker vesentlig slik at industriinvesteringene nå ser ut til bare å bidra marginalt til nedgangen i 2017. Utsikter til høye investeringer innenfor kraftforsyning bidrar derimot til å dempe den samlede nedgangen.

Samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2016 beløp seg til 213,4 milliarder kroner, som er 2,5 prosent lavere enn anslått i forrige undersøkelse. Investeringsnivået er 12,9 prosent lavere enn de utførte investeringene i 2015. Fallet kan tilskrives en nedgang på hele 18,8 prosent innen olje- og gassvirksomhet. Nedgangen ble dempet av høyere investeringer innenfor industri og kraftforsyning, som økte med henholdsvis 17,4 og 13,4 prosent fra 2015 til 2016.

Kvartalsvise utførte investeringer i olje og gass falt med 2,8 prosent fra 3. kvartal til 4. kvartal 2016, ifølge sesongjusterte tall. I samme tidsrom hadde industrien en kvartalsvis økning på 5,3 prosent, mens kraftforsyning økte med 1,2 prosent.

Oppjustert olje- og gassanslag for 2017

Rettighetshaverne på norsk sokkel anslår nå investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 149,4 milliarder kroner for 2017. Anslaget er 1,9 prosent høyere enn tallet oppgitt i forrige kvartal. Det er høyere anslag innenfor kategoriene feltutbygging, felt i drift samt nedstengning og fjerning som bidrar mest til oppjusteringen. Oppgangen innenfor feltutbygging har sammenheng med at myndighetene har mottatt plan for utbygging og drift (PUD) på et nytt utbyggingsprosjekt siden forrige undersøkelse. Dette er derfor nå kommet med i undersøkelsen. Nedstengningsprosjekter som tidligere var planlagt gjennomført i 4. kvartal i fjor er blitt utsatt og planlegges å komme i år istedenfor, og bidrar også til oppjusteringen for 2017. Oppgangen fra forrige kvartal dempes av at anslaget for leting reduseres ytterligere. Flere letebrønner som i forrige rapportering var planlagt boret i år er nå tatt ut av budsjettene for 2017.

Anslaget for 2017 gir en nedgang på 13 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for 2016, gitt i 1. kvartal 2016. Det relative fallet fra 2016 til 2017 som indikeres, er betydelig lavere sammenlignet med forrige kvartals måling, som da antydet et fall på 18,2 prosent. Dette skyldes oppjustering av 2017-anslaget, men også den betydelige nedjusteringen av 2016-anslaget som fant sted på samme tid i fjor. Dette kommer også fram av figur 3.

Nedgangen fra 2016 til 2017 kommer innenfor alle investeringsområder bortsett fra rørtransport, der det indikeres en oppgang. Det er kategorien felt i drift som bidrar mest til nedgangen som anslås fra 2016 til 2017. Nedgangen er også betydelig innenfor nedstengning, feltutbygging og landvirksomhet.

Kraftig nedgang i olje- og gassinvesteringene i 2016

Investeringene i olje- og gassvirksomheten, inkludert rørtransport, utgjorde 163,3 milliarder kroner i 2015. Dette er 37,9 milliarder kroner, eller 18,8 prosent lavere enn i 2015. Det er nedgang innen alle investeringsområder, men det er kategoriene felt i drift, leting og feltutbygging som bidrar mest til fallet i 2016.

Etter at de løpende investeringene økte med hele 70 prosent fra 2010 til 2014 har investeringene falt med over 27 prosent fra 2014 til 2016, målt i løpende verdi. Ifølge nåværende anslag for 2017 er det utsikter for videre nedgang på 13 prosent i år.

Den sterke oppgangen i investeringsnivået fra 2010 til 2014 var drevet av stabilt høy oljepris gjennom hele denne perioden. Den vedvarende høye oljeprisen utløste en rekke nye utbygginger, mange prosjekter for økt utvinning og svært høy boreaktivitet både innen leting og utvinning, Flere eldre felt ble også oppgradert. I tillegg til økt investeringsaktivitet disse årene er det grunn til å tro at kostnadskomponenten i den nominelle investeringsveksten var vesentlig, særlig for årene 2013 og 2014. Allerede før oljeprisnedgangen høsten 2014 ble kostnadsveksten sett på som så krevende at omfattende kostnadskuttkampanjer ble lansert. Dette bidro til å dempe investeringsveksten i 2014. men fikk omfattende effekt først i 2015. Investeringsnedgangen i 2015 og særlig 2016 var videre drevet av oljeprisnedgangen fra høsten 2014 og av at prisene forble lave lenge. Siden prisjusteringer tar tid er det grunn til å tro at prisene på en del innsatsfaktorer først har blitt redusert betydelig i 2016 og at innsatsfaktorer også vil bli billigere i år. Derfor er trolig nedgangen i realinvesteringer i 2016 og 2017 lavere enn den nominelle nedgangen.

Nytt rekordhøyt investeringsnivå i kraftforsyning for 2016

Målt i løpende verdi kom utførte investeringer innenfor kraftforsyning opp i rekordhøye 26,2 milliarder kroner i 2016. Dette er 13,4 prosent mer enn de utførte investeringene i 2015. Et høyt investeringsnivå innenfor produksjon av elektrisitet samt overføring og distribusjon sto bak veksten. Veksten i produksjon av elektrisitet kan blant annet knyttes til utbyggingsstart av flere vindpark-prosjekter. Økningen for overføring og distribusjon skyldes oppgradering av kraftnettet og økte investeringer knyttet til installering av smarte strømmålere (AMS). Investeringer relatert til mellomlandsforbindelser forklarer også deler av veksten. Se artikkelen Kraftinvesteringer i støtet for mer om kraftforsyningsinvesteringene.

…og investeringsveksten i kraftforsyning fortsetter i 2017

Nye estimater for 2017 antyder tiltakende vekst innenfor kraftforsyning i inneværende år. Anslaget for 2017 ligger nå hele 20,9 prosent høyere enn tilsvarende tall for 2016. Utsikter til høyere investeringer innenfor produksjon av elektrisitet, samt videre vekst i overføring og distribusjon av elektrisitet forklarer denne utviklingen. Veksten innenfor produksjon av elektrisitet henger sammen med utbygging av flere nye vindparker, i tillegg til oppgradering av gamle kraftstasjoner. Den betydelige veksten i utbygging av vindkraft kan delvis forklares med nye avskrivningsregler i tillegg til at frist for å søke el sertifikater nærmer seg.

Eksportrettede næringer gir vekst i industriinvesteringene for 2016

Utførte investeringer i industrinæringene beløp seg til om lag 23,2 milliarder kroner i 2016 - målt i løpende verdi. Dette utgjør en oppgang fra 2015 på 17,4 prosent. Store investeringsprosjekter innenfor de eksportrettede næringene metallindustri samt oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro mest til oppgangen. Næringsmiddelindustrien bidro også til investeringsveksten, men i mindre grad. Følgende næringer bidro til å dempe veksten

  • dataindustri og elektrisk utstyrsindustri
  • maskinindustri
  • maskinreparasjon og -installasjon

Fallet i disse næringene knyttes til lavere investeringsaktivitet i olje- og gassnæringen.

Lavere investering for industrien i 2017

Virksomhetenes anslag for 2017 antyder negative utsikter for industrien i inneværende år med et investeringsanslag på 21,1 milliarder kroner. Sammenlignet med tilsvarende anslag for 2016 tilsvarer dette en nedgang på 3,0 prosent. Dette er likevel en betydelig oppjustering i forhold til anslaget for 2017 gitt i forrige kvartal.

Nedgangen som indikeres fra 2016 til 2017 skyldes hovedsakelig at det var et høyt investeringsnivå i næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri i 2016. Enkelte store prosjekter i denne næringsgruppen er enten ferdigstilt eller går inn i en avsluttende fase i 2017. Samtidig bidrar høye investeringer innenfor metallindustrien og næringsmiddelindustrien til å holde investeringsnivået oppe.

Fortsatt fall i bergverksdrift i 2016

Målt i løpende verdi endte samlede investeringer innenfor bergverksdrift i 2016 på 610 millioner kroner. Dette tilsvarer en nedgang på hele 28,7 prosent sammenlignet med året før. Nedgangen ser ut til å fortsette inn i 2017.

Kilder til avvik mellom KIS og KNRÅpne og lesLukk

Undersøkelsen «Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning» (KIS) inngår i datagrunnlaget til Kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR), men likevel kan det forekomme avvik. Årsaker til dette er:

  • Svarprosent ved frigivning av KIS er høyere enn ved frigivning av KNR.
  • KIS estimerer populasjonstall for industri og kraftforsyning ved å bruke årlig strukturstatistikk som oppblåsingsgrunnlag, mens KNR fremskriver årlige nasjonalregnskapstall (t-2) med endringsrater fra KIS.
  • KNR har innarbeidet oppdaterte retningslinjer for føring av nasjonalregnskap, som fører til at forsknings- og utviklingstjenester nå føres som investering istedenfor som løpende driftskostnad. KIS dekker ikke slike investeringer.

KIS benytter direkte metode ved sesongjustering av tidsserier, mens KNR benytter indirekte metode.