261363_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
261363
Investeringsnedgang i 2016 og 2017
statistikk
2016-11-23T08:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false
Undersøkelsen viser utførte og antatte investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraft. For 2016 ventes nedgang på 12 prosent.

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning4. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Denne publiseringen inneholder revisjoner i tidligere publiserte tall for utførte investeringer og investeringsanslag for næringene utvinning og rørtransport for investeringsårene 2013-2017.

Investeringsnedgang i 2016 og 2017

Virksomhetenes anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder fortsatt på fall i både 2016 og 2017. Dette skyldes betydelig nedgang for olje- og gassvirksomheten. Nedgangen dempes noe av en kraftig vekst for kraftforsyning.

Investeringer. Registrert i 4. kvartal. Prosent og millioner kroner1
Antatte investeringer registrert i 4. kvartal samme år
2016 / 201520152016
1Verditallene er i løpende priser
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft-12,1248 864218 770
Utvinning og rørtransport-17,2204 297169 129
Industri9,420 04021 923
Bergverksdrift-36,0930595
Kraftforsyning14,923 59727 123
Antatte investeringer registrert i 4. kvartal året før
2017 / 201620162017
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft-13,5227 596196 832
Utvinning og rørtransport-18,2179 204146 643
Industri-14,521 05217 992
Bergverksdrift-18,0710582
Kraftforsyning18,726 63031 616

I investeringsundersøkelsen gjennomført i november anslås samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2016 til 218,8 milliarder kroner målt i løpende verdi. Selskapenes estimater er 12,1 prosent lavere enn tilsvarende tall for 2015. Denne nedgangen drives av et kraftig fall på 17,2 prosent innenfor olje- og gassvirksomheten. Fallet i 2016 dempes noe av økte investeringer i både industri og kraftforsyning.

For 2017 anslås de samlede investeringene nå til 196,8 milliarder kroner. Dette er 13,5 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2016, gitt i 4. kvartal 2015. Nedgangen i 2017 drives av at det indikeres et tydelig fall innen olje- og gassvirksomhet. Industrien bidrar også negativt, mens utsikter til store investeringer innenfor kraftforsyning bidrar til å dempe den samlede nedgangen.

Kvartalsvise utførte investeringer i olje og gass falt med 2,3 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2016, ifølge sesongjusterte tall. I samme tidsrom hadde kraftforsyning en kraftig kvartalsvis økning på 15,4 prosent, mens industrien hadde et lite fall med 0,8 prosent. 

Lavere olje- og gassanslag for 2017

Rettighetshaverne på norsk sokkel anslår nå investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 146,6 milliarder kroner for 2017. Anslaget er 3,6 prosent lavere enn tallet oppgitt i forrige kvartal. Det er lavere anslag innenfor kategoriene letevirksomhet samt nedstengning og fjerning som bidrar mest til nedjusteringen. Letebrønner og fjerningsprosjekter som tidligere var planlagt for neste år, er nå blitt utsatt. Nedgangen fra forrige kvartal dempes av at anslaget for feltutbygging øker. Oppgangen innenfor feltutbygging har sammenheng med at myndighetene har mottatt plan for utbygging og drift (PUD) på to utbyggingsprosjekter i løpet av høsten. Disse er derfor kommet med i undersøkelsen.

Anslaget for 2017 representerer et fall på 18,2 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for 2016, gitt i 4. kvartal 2015. Det relative fallet fra 2016 til 2017 som antydes, er noe mindre enn ved forrige kvartals måling, til tross for nedgangen i anslaget for 2017 fra forrige kvartal. Det nedjusterte, relative fallet nå har sammenheng med at 2016-anslagene gitt i 4. kvartal i fjor var klart lavere enn anslagene fra 3. kvartalsamme år. Dette kommer også fram av figur 3.

Nedgangen for 2017 kommer innenfor alle investeringsområder bortsett fra rørtransport, der det angis en svak oppgang. Det er kategoriene nedstengning og fjerning, felt i drift og feltutbygging som bidrar mest til nedgangen som anslås fra 2016 til 2017. Nedgangen er også betydelig innenfor letevirksomhet og landvirksomhet.

Det er ventet at myndighetene vil motta plan for utbygging og drift (PUD) på feltet Oda i desember eller tidlig neste år. Det planlegges også levering av PUD-søknad til utbyggingsprosjektene Pil og Bue, Johan Castberg og Snorre 2040 i siste del av 2017. Selv om dette er omfattende feltutbygginger, særlig de to sistnevnte, vil det ikke påløpes store investeringer på disse i 2017, siden de i beste fall starter opp sent i året. Fallet i investeringer i 2017 som indikeres i tellingen nå, vil isolert sett kunne dempes noe dersom tidsplanen for disse prosjektene opprettholdes.

Oppjustert olje- og gassanslag for 2016

Investeringene for 2016 innenfor næringene utvinning av olje og gass og rørtransport blir nå anslått til 169,1 milliarder kroner. Dette er 1 prosent høyere enn anslaget gitt i forrige kvartal. Oppjusteringen kommer hovedsakelig innenfor feltutbygging og fjerning og nedstengning, mens anslaget for felt i drift viser nedgang. 

Anslaget for 2016 er 17,2 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2015, gitt i 4. kvartal i fjor. Det indikeres nedgang innen alle investeringsområder. Nedgangen er størst innenfor kategoriene felt i drift og leting. 

Mens de utførte investeringene i 2. kvartal utgjorde 42,8 milliarder kroner, avtok investeringene i 3. kvartal 2016 til 41,1 milliarder kroner. De utførte investeringene i årets tre første kvartaler utgjør samlet 123,4 milliarder kroner. Realisering av det nåværende anslaget for 2016 forutsetter investeringer på 45,7 milliarder kroner i 4. kvartal, som er 11,3 prosent høyere enn utførte investeringer i 3. kvartal.

Går mot kraftig økning for kraftforsyning i 2016 og 2017

Virksomhetenes anslag for samlede investeringer i kraftforsyning er nå anslått til 27,1 milliarder kroner; 14,9 prosent over tilsvarende anslag for 2015. Et svært høyt investeringsnivå i overføring og distribusjon av elektrisitet er fortsatt hovedårsaken til denne veksten. Økningen kan blant annet knyttes til:

Nye tall viser òg en klar vekst på 15 prosent i næringen produksjon av elektrisitet. Dette henger delvis sammen med utbygging av nye vindparker der flere av disse prosjektene har oppstart i 2. halvår 2016. Nye avskrivningsregler i tillegg til at frist for å søke el sertifikater nærmer seg, kan forklare denne utviklingen. 

Foreløpige anslag for 2017 antyder at veksten innenfor kraftforsyning vil øke ytterligere til neste år. Anslaget for 2017 ligger 18,7 prosent over tilsvarende tall for 2016. Et fortsatt høyt investeringsnivå innenfor overføring og distribusjon, samt videre vekst i produksjon av elektrisitet, forklarer oppgangen. Den tiltakende veksten i produksjon av elektrisitet skyldes blant annet at hovedutbyggingen for flere av vindkraftprosjektene vil finne sted i 2017. 

Kraftig vekst innenfor eksportrettet industri i 2016

Investeringene for 2016 i industrien er nå anslått til 21,9 milliarder kroner – målt i løpende verdi. 2016-anslaget er 9,4 prosent høyere enn anslag for 2015, gitt i november i fjor. Den samlede veksten i industrien kan hovedsakelig knyttes til enkelte store prosjekter innenfor næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri i tillegg til metallindustrien. Dessuten bidrar trelast- og trevareindustrien positivt med en investeringsvekst på 49 prosent. På den annen side dempes oppgangen noe av et lavt investeringsnivå innenfor næringer som leverer varer og tjenester til olje- og gassnæringen:  

  • dataindustri og elektrisk utstyrsindustri: -24 prosent
  • maskinindustri: -45 prosent
  • maskinreparasjon og -installasjon: -32 prosent 

De lave investeringene for disse næringene kan knyttes til redusert investeringsaktivitet i utvinning av olje og gass.

Klar nedgang i industriinvesteringene i 2017

Nye anslag for 2017 antyder en betydelig nedgang i industriinvesteringene neste år. Sammenlignet med tilsvarende anslag for 2016 ligger det an til et fall på hele 14,5 prosent. Nedgangen kan særlig knyttes til lavere investeringer innenfor næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri samt til metallindustrien. Det lave anslaget for 2017 for disse næringene skyldes at enkelte store investeringsprosjekter som har bidratt til veksten i 2016, neste år går inn i en avsluttende fase. Nedgangen i 2017 motvirkes noe av høye investeringsanslag innenfor næringene trelast- og trevareindustri, samt gummi, plast og mineralsk industri. 

Klart fall i bergverksdrift i 2016

Målt i løpende verdi anslås samlede investeringer innenfor bergverksdrift i 2016 til 595 millioner. Dette tilsvarer en nedgang på 36 prosent sammenlignet med året før. For 2017 er det ventet et fall på 18 prosent. 

Kilder til avvik mellom KIS og KNRÅpne og lesLukk

Undersøkelsen «Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning» (KIS) inngår i datagrunnlaget til Kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR), men likevel kan det forekomme avvik. Årsaker til dette er:

  • Svarprosent ved frigivning av KIS er høyere enn ved frigivning av KNR.
  • KIS estimerer populasjonstall for industri og kraftforsyning ved å bruke årlig strukturstatistikk som oppblåsingsgrunnlag, mens KNR fremskriver årlige nasjonalregnskapstall (t-2) med endringsrater fra KIS.
  • KNR har innarbeidet oppdaterte retningslinjer for føring av nasjonalregnskap, som fører til at forsknings- og utviklingstjenester nå føres som investering istedenfor som løpende driftskostnad. KIS dekker ikke slike investeringer.

KIS benytter direkte metode ved sesongjustering av tidsserier, mens KNR benytter indirekte metode.

Reviderte tall innen olje- og gassnæringenÅpne og lesLukk

Det er avdekket underrapportering som gir behov for revisjon av investeringstallene innenfor olje- og gassnæringen. Utførte investeringer revideres noe opp i kvartalene fra og med 1. kvartal 2013 til og med 2. kvartal 2016. Alle anslag gitt i denne perioden for årene 2013- 2017 revideres også opp som følge av underrapporteringen.

Konsekvenser for utførte investeringer innen olje- og gassutvinning, i prosentvis årsvekst:

År Før revisjonEtter revisjon
201321,3 %21,9 %
20141,5 %2,6 %
2015-11,5 %-10,3 %

Revisjonen gir også, isolert sett, litt større relativt anslått fall fra 2015 til 2016 og fra 2016 til 2017 enn anslått før revisjon.