214519_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
214519
Vekst i kraftforsyning og eksportindustrien
statistikk
2015-05-27T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false
Investeringstellingen viser nivå og utvikling for utførte og antatte investeringer i industri, bergverk og kraft. Nye anslag for 2015 viser en vekst på 3 prosent.

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning2. kvartal 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i kraftforsyning og eksportindustrien

Investeringene i 2015 i industri, bergverk og kraftforsyning synes å bli noe høyere enn i 2014. Det ser også ut til at det vil bli en kraftig vekst til neste år på grunn av utsikter til svært høye investeringer innenfor eksportrelatert industri, samt en videre vekst innenfor kraftforsyning.

Investeringer. Registrert i 2. kvartal. Prosent og millioner kroner1
Antatte investeringer registrert i 2. kvartal samme år
2015 / 201420142015
1Verditallene er i løpende priser
Industri, bergverk og kraftfors.3,443 96945 466
Industri-1,420 07019 780
Bergverksdrift-35,61 404904
Kraftforsyning10,222 49524 783
Antatte investeringer registrert i 2. kvartal året før
2016 / 201520152016
Industri, bergverk og kraftfors.21,638 12446 361
Industri42,312 78918 198
Bergverksdrift-1,1637630
Kraftforsyning11,524 69827 533

Datagrunnlaget fra mai-undersøkelsen viser at samlede investeringer innenfor industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2015 anslås til om lag 45,5 milliarder kroner – målt i løpende verdi. Estimatet ligger 3 prosent over tilsvarende tall for 2014. Høye investeringsanslag innenfor kraftforsyning forklarer denne oppgangen. På den andre siden bidrar et kraftig fall innen bergverksdrift, samt en marginal nedgang for investeringsnivået innenfor industrien, til at den samlede oppgangen dempes.

Det første anslaget for 2016 taler for en sterk vekst i de samlede investeringene til neste år. Førstegangsestimatet for 2016 ligger hele 22 prosent over tilsvarende tall for 2015. Et svært høyt investeringsnivå innenfor industrien, samt ytterligere økning innenfor kraftforsyning bidrar til denne oppgangen.

Vekst i kraftforsyning i 2015 - fortsetter i 2016

Nye tall for 2015 viser at samlede investeringer i kraftforsyning vil beløpe seg til 24,8 milliarder kroner – målt i løpende verdi. Estimatet ligger 10 prosent over tilsvarende anslag for 2014. Utsikter til høye investeringer i overføring og distribusjon av elektrisitet forklarer deler av denne veksten. Økningen kan blant annet knyttes til videre oppgradering av kraftnettet, samt oppstart av installering av smarte strømmålere (AMS). I tillegg bidrar en bred investeringsvekst innenfor næringen produksjon av elektrisitet også positivt.

Foreløpige estimater for 2016 antyder at veksten innenfor kraftforsyning vil øke ytterligere til neste år. Anslaget for 2016 ligger 12 prosent over tilsvarende tall for 2015. Videre vekst i investeringene innenfor overføring og distribusjon av elektrisitet, samt produksjon av elektrisitet forklarer denne ventede oppgangen.

Sesongjusterte tall for kvartalsvise utførte investeringer i kraftforsyning økte med 14,0 prosent fra 4. kvartal 2014 til 1. kvartal 2015.

Oljerelatert industri ned - eksportrettet industri opp i 2015

Anslaget for 2015 viser at samlede investeringer i industrien vil beløpe seg til 19,8 milliarder kroner – målt i løpende verdi. Estimatet ligger 1 prosent under tilsvarende tall for 2014. Et lavere investeringsnivå innenfor næringene næringsmiddel- og drikkevareindustri, maskinindustri, samt maskinreparasjon og -installasjon er hovedårsaken til nedgangen. Ferdigstillelse av flere store prosjekter forklarer nedgangen i næringsmiddel- og drikkevareindustrien, mens fallet i maskinindustri og maskinreparasjon og -installasjon kan knyttes til dårligere utsikter for olje- og gassektoren. Nedgangen i industriinvesteringene blir derimot dempet av høye investeringer innenfor eksportrettede næringer som oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, samt metallindustrien. Veksten innenfor disse næringene er blant annet knyttet til kapasitetsutvidelse og modernisering, og er prosjekter som vil gå over flere år.

Sesongjusterte tall for kvartalsvise utførte investeringer i industrinæringene falt med 13,1 prosent fra 4. kvartal 2014 til 1. kvartal 2015.

Utsikter til kraftig vekst i industriinvesteringene i 2016

Foreløpige estimater for 2016 antyder en svært positiv utvikling i industriinvesteringene til neste år. Sammenlignet med førstegangsanslaget for 2015 antydes det en kraftig vekst på hele 42 prosent. Den kraftige oppgangen i 2016 skyldes at næringene oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri og metallindustrien har mer enn doblet investeringsanslagene sine sammenlignet med tilsvarende anslag for 2015. Økte investeringsanslag innenfor næringsmiddelindustrien bidrar også til å trekke opp industriinvesteringene i 2016. Det er samtidig viktig å påpeke at førstegangsanslag for neste år ofte kan være noe usikre. Førstegangsanslagene for 2015, fra tilsvarende undersøkelse i fjor, er kraftigere oppjustert utover året enn for de fleste tidligere år. Det høye anslaget for 2016 er også preget av enkelte svært store investeringsprosjekter, og gjennomføringshastigheten for ferdigstillelse av disse vil også kunne påvirke 2016-anslagene. Tallene for neste år bør derfor tolkes med noe varsomhet.

Kraftig fall i bergverksdrift

Nye anslag for investeringer innenfor bergverksdrift viser et kraftig fall i 2015. Målt i løpende verdi anslås samlede investeringer innenfor bergverksdrift til 904 millioner, noe som tilsvarer en nedgang på hele 36 prosent sammenlignet med året før.

Statistikken slås sammen med olje- og gassvirksomhet, investeringer, fra og med neste kvartals publiseringÅpne og lesLukk

Fra og med 3. kvartalspubliseringen i 2015 blir statistikk for investeringer i industri, bergverk og kraftforsyning (KIS) slått sammen med statistikk for investeringer i olje- og gassvirksomhet (OLJEINV). Sammenslåingen skal gi en mer samlet framstilling av utførte og planlagte investeringer for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Kilder til avvik mellom denne undersøkelsen og KNRÅpne og lesLukk

Selv om denne undersøkelsen (KIS) inngår i datagrunnlaget til Kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR), kan det av flere grunner forekomme avvik:

  • Svarprosenten ved frigivning av KIS er høyere enn ved frigivning av KNR.
  • KIS estimerer populasjonstall ved å bruke strukturdata som oppblåsingsgrunnlag, mens KNR fremskriver årlige nasjonalregnskapstall (t-2) med endringsrater fra KIS.
  • KNR har innarbeidet oppdaterte retningslinjer for føring av nasjonalregnskap, som fører til at forsknings- og utviklingstjenester nå føres som investering istedenfor som løpende driftskostnad. KIS dekker ikke slike investeringer.
  • KIS benytter direkte metode ved sesongjustering av tidsserier, mens KNR benytter indirekte metode.

Kilder til avvik mellom denne undersøkelsen og FjernvarmestatistikkÅpne og lesLukk

Undersøkelsen «Investeringer i industri, bergverk og kraftforsyning» (KIS) avviker noe fra Fjernvarmestatistikk. Årsaken til dette er at KIS bare dekker næring SN35.3 – Damp- og varmtvannsforsyning – mens Fjernvarmestatistikk også inkluderer forbrenningsanlegg i næring SN38.2 – Behandling og disponering av avfall.