202931_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
202931
Vekst i 2014 – fortsetter i 2015
statistikk
2015-02-23T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false
Investeringstellingen viser nivå og utvikling for utførte og antatte investeringer i industri, bergverk og kraft. Utførte investeringer økte med 6 prosent i 2014.

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning1. kvartal 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i 2014 – fortsetter i 2015

Både industrien og kraftforsyningsnæringen investerte for et større beløp i 2014 enn året før. I 2015 ventes ytterligere investeringsvekst. Positive utsikter for eksportrelatert industri, samt et svært høyt investeringsnivå i overføring og distribusjon av elektrisitet, forklarer den ventede oppgangen.

Investeringer. Registrert i 1. kvartal. Prosent og millioner kroner1
Utførte investeringer registrert i 1. kvartal året etter
2014 / 201320132014
1Verditallene er i løpende priser
Industri, bergverk og kraftfors.5,941 58244 038
Industri7,519 44220 891
Bergverksdrift-14,51 7181 469
Kraftforsyning6,120 42221 677
Antatte investeringer registrert i 1. kvartal samme år
2015 / 201420142015
Industri, bergverk og kraftfors.7,843 19846 577
Industri6,618 86120 105
Bergverksdrift-22,31 4801 150
Kraftforsyning10,822 85725 322

Samlede utførte investeringer innenfor industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2014 summerer seg til 44 milliarder kroner - målt i løpende verdi. Totalsummen ligger 6 prosent over tilsvarende tall for 2013. Et høyt investeringsnivå innenfor kraftforsyning kombinert med vekst i industriinvesteringene forklarer denne økningen. Veksten ble derimot noe dempet av reduserte investeringer innenfor bergverksdrift. Anslaget for 2015 antyder en ytterligere vekst i investeringene innenfor industri, bergverksdrift og kraftforsyning, opp 8 prosent sammenlignet med anslaget for 2014 som ble gitt i 1. kvartal i fjor. Svært høye investeringsanslag i overføring og distribusjon av elektrisitet, sammen med en anslått vekst i industriinvesteringene, forklarer den ventede oppgangen. Det er særlig eksportrettede industrinæringer som bidrar til veksten i industrien.

Svært høyt investeringsnivå for overføring og distribusjon av elektrisitet

Målt i løpende verdi kom utførte investeringer innenfor kraftforsyning opp i rekordhøye 21,7 milliarder kroner i 2014. Dette er 6 prosent mer enn de utførte investeringene i 2013. Hele veksten skyldes svært store investeringer innenfor næringen overføring og distribusjon av elektrisitet. Lavere investeringsnivå innenfor fjernvarme og annen kraftforsyning dempet veksten noe, mens investeringstakten innenfor produksjon av elektrisitet var om lag uendret sammenlignet med 2013.

Foreløpige estimater for 2015 antyder en tiltakende vekst innenfor kraftforsyning inneværende år. Anslaget for 2015 ligger 11 prosent over tilsvarende tall for 2014. Videre vekst i investeringene innenfor overføring og distribusjon av elektrisitet forklarer denne utviklingen. I tillegg til oppgradering av kraftnettet kan noe av økningen tilskrives oppstart for innstallering av smarte strømmålere (AMS). Slike målere skal være i bruk i alle husstander innen utgangen av 2018.

Sesongjusterte tall for kvartalsvise utførte investeringer i kraftforsyning falt med 1,6 prosent fra 3. til 4. kvartal 2014.

Oppgang i industriinvesteringene i 2014

Utførte investeringer i industrinæringene beløp seg til om lag 20,9 milliarder kroner i 2014 - målt i løpende verdi. Dette utgjør en vekst fra 2013 på 8 prosent. Et høyere investeringsnivå innenfor næringsmiddelindustri bidro sterkt til veksten, og det var særlig produsenter av fôrvarer, fisk og fiskevarer samt kjøttindustrien som trakk nivået opp. Metallvareindustrien samt næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro også til oppgangen. Veksten innenfor disse næringene er blant annet knyttet til kapasitetsutvidelse og kostnadseffektivisering. Investeringsveksten i 2014 ble derimot noe dempet av reduserte investeringer innenfor bygging av skip og oljeplattformer, samt maskinindustrien.

Sesongjusterte tall for kvartalsvise utførte investeringer i industrinæringene økte med 6,5 prosent fra 3. til 4. kvartal 2014.

Positive utsikter for eksportrettet industri i 2015

Anslagene for industrien for 2015 er ytterligere oppjustert sammenlignet med forrige måling, og sammenlignet med tilsvarende anslag for 2014 ventes det nå en årsvekst i industriinvesteringene på 7 prosent. Nye prosjekter innenfor eksportrettede næringer som metallindustri og oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri forklarer store deler av denne oppgangen. Dessuten har 2015-anslagene for næringsmiddelindustrien blitt oppjusterte, slik at investeringsnivået i bransjen nå antyder vekst i 2015. Nedgang i investeringsanslagene for maskinindustri, bygging av skip og oljeplattformer, samt maskinreparasjon og -installasjon bidrar til å dempe veksten i industriinvesteringene.

Mindre investeringer i bergverksdrift

Målt i løpende verdi endte samlede investeringer innenfor bergverksdrift i 2014 på om lag 1,5 milliarder kroner. Summen ligger 15 prosent under tilsvarende tall for 2013, og anslagene for 2015 antyder ytterligere nedgang i investeringene.

Kilder til avvik mellom denne undersøkelsen og KNRÅpne og lesLukk

Selv om denne undersøkelsen (KIS) inngår i datagrunnlaget til Kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR), kan det av flere grunner forekomme avvik:

  • Svarprosenten ved frigivning av KIS er høyere enn ved frigivning av KNR.
  • KIS estimerer populasjonstall ved å bruke strukturdata som oppblåsingsgrunnlag, mens KNR fremskriver årlige nasjonalregnskapstall (t-2) med endringsrater fra KIS.
  • KNR har innarbeidet oppdaterte retningslinjer for føring av nasjonalregnskap, som fører til at forsknings- og utviklingstjenester nå føres som investering istedenfor som løpende driftskostnad. KIS dekker ikke slike investeringer.
  • KIS benytter direkte metode ved sesongjustering av tidsserier, mens KNR benytter indirekte metode.

Kilder til avvik mellom denne undersøkelsen og FjernvarmestatistikkÅpne og lesLukk

Undersøkelsen «Investeringer i industri, bergverk og kraftforsyning» (KIS) avviker noe fra Fjernvarmestatistikk. Årsaken til dette er at KIS bare dekker næring SN35.3 – Damp- og varmtvannsforsyning – mens Fjernvarmestatistikk også inkluderer forbrenningsanlegg i næring SN38.2 – Behandling og disponering av avfall.