151020_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
151020
Venter økte investeringer til neste år
statistikk
2014-12-02T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false
Investeringstellingen viser nivå og utvikling for utførte og antatte investeringer i industri, bergverk og kraft. Nye anslag for 2014 viser en vekst på 5 prosent.

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning4. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Venter økte investeringer til neste år

Nye anslag viser at samlede investeringer i industri, bergverksdrift og kraftforsyning vil bli høyere i 2014 enn i 2013. Foreløpige tall tyder på at investeringene vil øke ytterligere i 2015. Oppjusterte anslag for industriinvesteringene samt høyt investeringsnivå i overføring og distribusjon av elektrisitet forklarer veksten.

Investeringer. Registrert i 4. kvartal. Prosent og millioner kroner1
Antatte investeringer registrert i 4. kvartal samme år
2014 / 201320132014
1Verditallene er i løpende priser
Industri, bergverk og kraftfors.4,641 55843 459
Industri5,019 16620 129
Bergverksdrift-17,71 7191 414
Kraftforsyning6,020 67421 916
Antatte investeringer registrert i 4. kvartal året før
2015 / 201420142015
Industri, bergverk og kraftfors.7,240 33943 255
Industri4,517 08817 862
Bergverksdrift-26,11 090805
Kraftforsyning10,922 16224 588

Datagrunnlaget fra novemberundersøkelsen viser at samlede investeringer innenfor industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2014 anslås til 43,5 milliarder kroner – målt i løpende verdi. Estimatet ligger 5 prosent over tilsvarende tall for 2013. Et høyere investeringsnivå innenfor industrien, samt videre vekst i kraftforsyning, forklarer denne oppgangen. På den annen side bidrar lavere investeringer i bergverksdrift til å dempe den samlede oppgangen.

Anslaget for 2015 taler for ytterligere vekst i de samlede investeringene til neste år. Utsikter til høye investeringer innenfor næringen overføring og distribusjon av elektrisitet samt oppjusterte anslag for industrien er hovedårsakene bak den ventede veksten i 2015.

Høye anslag for overføring og distribusjon av elektrisitet

Nye tall for 2014 viser at samlede investeringer i kraftforsyning vil beløpe seg til 21,9 milliarder kroner – målt i løpende verdi. Estimatet ligger 6 prosent over tilsvarende anslag for 2013. Hele veksten skyldes utsikter til svært høye investeringer i overføring og distribusjon av elektrisitet. Investeringstakten innenfor produksjon av elektrisitet er derimot om lag uendret sammenlignet med tilsvarende tall for 2013.

Foreløpige estimater for 2015 antyder en tiltakende vekst innenfor kraftforsyning til neste år. Anslaget for 2015 ligger 11 prosent over tilsvarende tall for 2014. Videre vekst i investeringene innenfor overføring og distribusjon av elektrisitet samt ny vekst i fjernvarme og annen kraftforsyning forklarer denne oppgangen.

Sesongjusterte tall for kvartalsvise utførte investeringer i kraftforsyning falt med 10 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2014.

Vekst i industriinvesteringene i 2014

Anslaget for 2014 viser at samlede investeringer i industrien vil beløpe seg til om lag 20,1 milliarder kroner – målt i løpende verdi. Estimatet ligger 5 prosent over tilsvarende tall for 2013. Et høyere investeringsnivå innenfor næringene næringsmiddel- og drikkevareindustri, metallvareindustri samt maskinreparasjon og -installasjon er hovedårsaken til oppgangen. Investeringsveksten innenfor disse næringene kan blant annet knyttes til kapasitetsutvidelse og kostnadseffektivisering. Veksten i industriinvesteringene blir derimot dempet av lavere investeringer innenfor næringer som kjemiske råvarer og maskinindustrien.

Sesongjusterte tall for kvartalsvise utførte investeringer i industrinæringene økte med 4 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2014.

Oppjusterte industriinvesteringer i 2015 sammenlignet med forrige måling

Anslagene for industrien for 2015 er betydelig oppjustert sammenlignet med forrige måling. Mens tidligere prognoser antydet et fall i industriinvesteringene i 2015, taler de nyeste anslagene for at den svakt positive utviklingen også vil fortsette til neste år. Sammenlignet med 2014 ventes det nå en vekst i industriinvesteringene på 5 prosent til neste år. Nye prosjekter innenfor næringer som blant annet metallindustrien, næringsmiddelindustrien samt oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri forklarer deler av denne oppjusteringen. Til tross for oppjusterte 2015-anslag for næringsmiddelindustrien venter denne næringen fremdeles en merkbar nedgang i investeringene sammenlignet med 2014.

Lavere investeringer i bergverksdrift

Målt i løpende verdi anslås samlede investeringer innenfor bergverksdrift i 2014 til 1,4 milliarder kroner. Anslaget ligger 18 prosent under tilsvarende estimat for 2013, og tallene for 2015 antyder ytterligere nedgang i investeringene.

Kilder til avvik mellom KIS og KNRÅpne og lesLukk

Kvartalsvis investeringsstatistikk for industri, bergverksdrift og kraftforsyning (KIS) inngår i datagrunnlaget til Kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). Likevel kan det forekomme avvik. Årsaker til dette er:

• Svarprosent ved frigivning av KIS er høyere enn ved frigivning av KNR.

• KIS estimerer populasjonstall ved å bruke strukturdata som oppblåsingsgrunnlag, mens KNR fremskriver årlige nasjonalregnskapstall (t-2) med endringsrater fra KIS.

• KIS benytter direkte metode ved sesongjustering, mens KNR benytter indirekte metode.

Kilder til avvik mellom KIS og FjernvarmestatistikkÅpne og lesLukk

Kvartalsvis investeringsstatistikk for industri, bergverksdrift og kraftforsyning (KIS) avviker noe fra Fjernvarmestatistikk. Årsak til dette er at KIS kun dekker enheter i SN35.3, damp- og varmtvannsforsyning, mens Fjernvarmestatistikk også dekker forbrenningsanlegg i SN38.2, behandling og disponering av avfall.