151018_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
151018
Kraftig investeringsvekst i elektrisitetsnettet
statistikk
2014-09-03T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false
Investeringstellingen viser nivå og utvikling for utførte og antatte investeringer i industri, bergverk og kraft. Nye anslag for 2014 viser en vekst på 4 prosent.

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning3. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftig investeringsvekst i elektrisitetsnettet

Samlede investeringer i industri, bergverksdrift og kraftforsyning synes å bli noe høyere i 2014 enn i 2013. Foreløpige tall for 2015 tyder på at investeringene vil holde seg på om lag samme nivå neste år, da høye anslag i overføring og distribusjon av elektrisitet vil motvirke fallende investeringer i industrien.

Investeringer. Registrert i 3. kvartal. Prosent og millioner kroner1
Antatte investeringer registrert i 3. kvartal samme år
2014 / 201320132014
1Verditallene er i løpende priser
Industri, bergverk og kraftfors.4,142 10443 828
Industri3,519 64820 345
Bergverksdrift-16,31 5541 301
Kraftforsyning6,120 90222 181
Antatte investeringer registrert i 3. kvartal året før
2015 / 201420142015
Industri, bergverk og kraftfors.-0,339 38139 280
Industri-5,515 19614 365
Bergverksdrift-32,51 020688
Kraftforsyning4,623 16524 227

Datagrunnlaget fra august-undersøkelsen viser at samlede investeringer innenfor industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2014 anslås til 43,8 milliarder kroner – målt i løpende verdi. Estimatet ligger 4 prosent over tilsvarende tall for 2013. Et noe høyere investeringsnivå innenfor industrien, samt ytterligere vekst i kraftforsyning, forklarer denne oppgangen. Anslaget for 2015 taler for et fall i industriinvesteringene til neste år. De samlede investeringene for 2015 innenfor industri, bergverksdrift og kraftforsyning holder seg derimot uendret grunnet ytterligere investeringsvekst innenfor kraftforsyning. Det er økte investeringer innenfor næringen overføring og distribusjon av elektrisitet som står for veksten i anslagene innenfor kraftforsyning.

Høye anslag for overføring og distribusjon av elektrisitet

Nye tall for 2014 viser at samlede investeringer i kraftforsyning vil beløpe seg til 22,2 milliarder kroner – målt i løpende verdi. Estimatet ligger 6 prosent over tilsvarende anslag for 2013. Utsikter til svært høye investeringer i overføring og distribusjon av elektrisitet er hovedårsaken til veksten. Investeringstakten innenfor produksjon av elektrisitet er om lag uendret sammenlignet med tilsvarende tall for 2013.

Foreløpige estimater for 2015 antyder at veksten innenfor kraftforsyning fortsetter til neste år. Anslaget for 2015 ligger 5 prosent over tilsvarende tall for 2014. Videre vekst i investeringene innenfor overføring og distribusjon av elektrisitet, samt ny vekst i fjernvarme og annen kraftforsyning forklarer denne oppgangen.

Sesongjusterte tall for kvartalsvise utførte investeringer i kraftforsyning falt med 1,2 prosent fra 1. kvartal 2014 til 2. kvartal 2014.

Lavere industriinvesteringer i 2015

Anslaget for 2014 viser at samlede investeringer i industrien vil beløpe seg til 20,3 milliarder kroner – målt i løpende verdi. Estimatet ligger 4 prosent over tilsvarende tall for 2013. Et høyere investeringsnivå innenfor næringene næringsmiddel- og drikkevareindustri, metallvareindustri, samt maskinreparasjon og -installasjon er hovedårsaken til oppgangen. Investeringsveksten innenfor disse næringene kan blant annet knyttes til kapasitetsutvidelse og kostnadseffektivisering. Veksten i industriinvesteringene blir derimot dempet av lavere investeringer innenfor næringer som kjemiske råvarer og maskinindustrien.

Foreløpige estimater for 2015 antyder at den svakt positive utviklingen i industriinvesteringene vil snu til neste år. Sammenlignet med tilsvarende tall for 2014 antydes det en nedgang på 5 prosent. Utsikter til lavere investeringer for næringsmiddelindustrien, kjemiske råvarer og maskinindustrien er hovedårsaken til nedgangen. Den ventede utviklingen i næringsmiddelindustrien må delvis ses i sammenheng med at flere omfattende sentraliseringsprosjekter er i ferd med å ferdigstilles.

Anslagene for industrien for 2015 er imidlertid oppjustert betraktelig siden forrige måling, slik at nedgangen ser ut til å bli betydelig mindre enn det de første anslagene skulle tilsi. Planer om nye prosjekter innenfor metallindustrien forklarer deler av denne oppjusteringen.

Sesongjusterte tall for kvartalsvise utførte investeringer i industrinæringene falt med 5,5 prosent fra 1. kvartal 2014 til 2. kvartal 2014.

Lavere investeringer i bergverksdrift

Målt i løpende verdi anslås samlede investeringer innenfor bergverksdrift i 2014 til 1,3 milliarder kroner. Anslaget ligger 16 prosent under tilsvarende estimat for 2013, og tallene for 2015 antyder ytterligere nedgang i investeringene.

Kilder til avvik mellom KIS og KNRÅpne og lesLukk

Kvartalsvis investeringsstatistikk for industri, bergverksdrift og kraftforsyning (KIS) inngår i datagrunnlaget til Kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). Likevel kan det forekomme avvik. Årsaker til dette er:

• Svarprosent ved frigivning av KIS er høyere enn ved frigivning av KNR.

• KIS estimerer populasjonstall ved å bruke strukturdata som oppblåsingsgrunnlag, mens KNR fremskriver årlige nasjonalregnskapstall (t-2) med endringsrater fra KIS.

• KIS benytter direkte metode ved sesongjustering, mens KNR benytter indirekte metode.

Kilder til avvik mellom KIS og FjernvarmestatistikkÅpne og lesLukk

Kvartalsvis investeringsstatistikk for industri, bergverksdrift og kraftforsyning (KIS) avviker noe fra Fjernvarmestatistikk. Årsak til dette er at KIS kun dekker enheter i SN35.3, damp- og varmtvannsforsyning, mens Fjernvarmestatistikk også dekker forbrenningsanlegg i SN38.2, behandling og disponering av avfall.