151016_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
151016
Høyere industriinvesteringer i 2014, lavere i 2015
statistikk
2014-06-02T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false
Investeringstellingen viser nivå og utvikling for utførte og antatte investeringer i industri, bergverk og kraft. Nye anslag for 2014 viser en vekst på 7 prosent.

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning2. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyere industriinvesteringer i 2014, lavere i 2015

Investeringene i 2014 synes å bli høyere enn i 2013, mens utviklingen ser ut til å snu til neste år. Utsikter til et svært lavt investeringsnivå innenfor industrien i 2015 er hovedårsaken til dette.

Investeringer. Registrert i 2. kvartal. Prosent og millioner kroner1
Antatte investeringer registrert i 2. kvartal samme år
2014 / 201320132014
1Verditallene er i løpende priser
Industri, bergverk og kraftfors.6,741 20843 969
Industri5,619 00820 070
Bergverksdrift-7,61 5191 404
Kraftforsyning8,820 68122 495
Antatte investeringer registrert i 2. kvartal året før
2015 / 201420142015
Industri, bergverk og kraftfors.-3,439 45638 124
Industri-14,815 00212 789
Bergverksdrift-50,11 276637
Kraftforsyning6,623 17824 698

Datagrunnlaget fra mai-undersøkelsen viser at samlede investeringer innenfor industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2014 anslås til 44 milliarder kroner – målt i løpende verdi. Estimatet ligger 7 prosent over tilsvarende tall for 2013. Økt investeringsnivå innenfor industrien, samt ytterligere vekst i kraftforsyning fører til denne oppgangen. Det første anslaget for 2015 taler for at denne utviklingen vil snu i 2015. Estimatet for neste år ligger 3 prosent under tilsvarende tall for 2014. Et fall i industriinvesteringene på hele 15 prosent forklarer denne nedgangen. For kraftforsyning er førstegangsanslaget for 2015 imidlertid 7 prosent høyere enn tilsvarende tall for 2014.

Rekordhøye anslag for overføring og distribusjon av elektrisitet

Nye tall for 2014 viser at samlede investeringer i kraftforsyning vil beløpe seg til 22,5 milliarder kroner – målt i løpende verdi. Estimatet ligger 9 prosent over tilsvarende anslag for 2013. Utsikter til rekordhøye investeringer i overføring og distribusjon av elektrisitet er hovedårsaken til veksten. Ny investeringsvekst i næringen fjernvarme og annen kraftforsyning bidrar også positivt, mens investeringene innenfor produksjon av elektrisitet fortsetter å falle.

Foreløpige estimater for 2015 antyder at veksten innenfor kraftforsyning fortsetter til neste år. Anslaget for 2015 ligger 7 prosent over tilsvarende tall for 2014. Videre vekst i investeringene innenfor overføring og distribusjon av elektrisitet, samt fjernvarme og annen kraftforsyning forklarer denne oppgangen.

Sesongjusterte tall for kvartalsvise utførte investeringer i kraftforsyning økte med 16,1 prosent fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014.

Blandede signaler fra industrien

Anslaget for 2014 viser at samlede investeringer i industrien vil beløpe seg til 20,1 milliarder kroner – målt i løpende verdi. Estimatet ligger 6 prosent over tilsvarende tall for 2013. Et høyere investeringsnivå innenfor næringene næringsmiddel -og drikkevareindustri, metallvareindustri, samt maskinreparasjon- og installasjon er hovedårsaken til oppgangen. Investeringsveksten innenfor disse næringene kan blant annet knyttes til kapasitetsutvidelse og kostnadseffektivisering. Veksten i industriinvesteringene blir dempet noe av lavere investeringer innenfor næringer som kjemiske råvarer og bygging av skip og oljeplattformer.

Foreløpige estimater for 2015 antyder at den positive utviklingen i industriinvesteringene vil snu til neste år. Sammenlignet med førstegangsanslaget for 2014 antydes det en nedgang på 15 prosent. Utsikter til betydelig nedgang i investeringer innenfor næringsmiddel- og drikkevareindustrien er hovedårsaken til dette. Den ventede utviklingen i næringen må delvis ses i sammenheng med at flere omfattende sentraliseringsprosjekter er i ferd med å ferdigstilles. Lavere investeringstakt innenfor næringer som oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, samt papir- og papirvareindustrien bidrar også til nedgangen.

Sesongjusterte tall for kvartalsvise utførte investeringer i industrinæringene økte med 6,7 prosent fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014.

Høyere investeringer i bergverksdrift

Målt i løpende verdi anslås samlede investeringer innenfor bergverksdrift i 2014 til 1,4 milliarder kroner. Anslaget ligger 8 prosent under tilsvarende estimat for 2013, og tallene for 2014 antyder ytterligere nedgang i investeringene.

Kilder til avvik mellom KIS og KNRÅpne og lesLukk

Kvartalsvis investeringsstatistikk for industri, bergverksdrift og kraftforsyning (KIS) inngår i datagrunnlaget til Kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). Likevel kan det forekomme avvik. Årsaker til dette er:

• Svarprosent ved frigivning av KIS er høyere enn ved frigivning av KNR.

• KIS estimerer populasjonstall ved å bruke strukturdata som oppblåsingsgrunnlag, mens KNR fremskriver årlige nasjonalregnskapstall (t-2) med endringsrater fra KIS.

• KIS benytter direkte metode ved sesongjustering, mens KNR benytter indirekte metode.

Kilder til avvik mellom KIS og FjernvarmestatistikkÅpne og lesLukk

Kvartalsvis investeringsstatistikk for industri, bergverksdrift og kraftforsyning (KIS) avviker noe fra Fjernvarmestatistikk. Årsak til dette er at KIS kun dekker enheter i SN35.3, damp- og varmtvannsforsyning, mens Fjernvarmestatistikk også dekker forbrenningsanlegg i SN38.2, behandling og disponering av avfall.