139709_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
139709
Klar vekst i kraftforsyning i 2013
statistikk
2014-03-03T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false
Investeringstellingen viser nivå og utvikling for utførte og antatte investeringer i industri, bergverk og kraft. Utførte investeringer økte med 4 prosent i 2013.

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning1. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Klar vekst i kraftforsyning i 2013

Kraftforsyningsnæringen investerte for et enda større beløp i 2013 enn i 2012. Utførte investeringer innenfor kraftforsyning var høyere enn de samlede investeringene i industrien.

Investeringer. Registrert i 1. kvartal. Prosent og millioner kroner1
Utførte investeringer registrert i 1. kvartal året etter
2013 / 201220122013
1Verditallene er i løpende priser
Industri, bergverk og kraftfors.3,840 07041 582
Industri-0,119 46319 442
Bergverksdrift20,21 4291 718
Kraftforsyning6,519 17820 422
Antatte investeringer registrert i 1. kvartal samme år
2014 / 201320132014
Industri, bergverk og kraftfors.5,740 87643 198
Industri8,017 46418 861
Bergverksdrift24,11 1931 480
Kraftforsyning2,922 21822 857

Samlede utførte investeringer innenfor industri, bergverksdrift og kraftforsyning summerer seg til 41,6 milliarder kroner for 2013, målt i løpende verdi. Det viser datagrunnlaget fra februarundersøkelsen. Totalsummen ligger 4 prosent over tilsvarende tall for 2012. Et høyt investeringsnivå innenfor kraftforsyning er hovedårsaken til veksten. Anslaget for 2014 antyder en ytterligere vekst i investeringene innenfor industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Det er positive utsikter for industrien som forklarer denne ventede oppgangen.

Høyt investeringsnivå for kraftforsyning

Målt i løpende verdi kom utførte investeringer innenfor kraftforsyning på rekordhøye 20,4 milliarder kroner i 2013. Dette gir en økning på 7 prosent fra 2012. Et høyere investeringsnivå innenfor overføring og distribusjon av elektrisitet var årsaken til oppgangen. Blant annet ble det brukt store beløp på oppgradering av kraftnettet. I midlertid registreres det et fall i investeringene innenfor produksjon av elektrisitet. Dette må ses i sammenheng med ferdigstillelse av flere vindkraftprosjekter i 2012.

Foreløpig anslag for 2014 antyder at veksten i kraftforsyning viser tegn til å flate ut. Investeringene vil derimot fremdeles holde seg på et svært høyt nivå historisk sett. Utsikter til sterk vekst i investeringene innenfor fjernvarme og et stabilt høyt nivå innenfor overføring og distribusjon av elektrisitet veier opp for fallende investeringer innenfor produksjon av elektrisitet.

Sesongjusterte tall for kvartalsvise utførte investeringer i kraftforsyning falt med 2,7 prosent fra 3. til 4. kvartal 2013.

Venter oppgang industriinvesteringene i 2014

Utførte investeringer i industrinæringene beløp seg til 19,4 milliarder kroner i 2013, målt i løpende verdi. Beløpet er om lag like stort som de utførte investeringene i 2012. Nivået holder seg stabilt fordi økte investeringer i næringer som maskinindustrien, annen verkstedindustri og produksjon av ikke- jernholdige metaller veier opp for negativ utvikling i næringsmiddel- og drikkevareindustrien samt i oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri.

Foreløpige anslag for 2014 antyder derimot en betydelig vekst på 8 prosent i industriinvesteringene. Et svært høyt investeringsnivå innenfor maskinreparasjon- og installasjon medvirker sterkt til denne oppgangen. I tillegg meldes det også om økte investeringsplaner i metallvareindustrien og for produsenter av ikke-jernholdige metaller.

Sesongjusterte tall for kvartalsvise utførte investeringer i industrinæringene falt med 0,7 prosent fra 3. til 4. kvartal 2013.

Økte investeringer i bergverksdrift

Målt i løpende verdi endte utførte investeringer innenfor bergverksdrift i 2013 på 1,7 milliarder kroner. Summen ligger 20 prosent over tilsvarende tall for 2012. Anslaget for 2014 antyder ytterligere vekst i bergverksinvesteringene.

Kilder til avvik mellom KIS og KNRÅpne og lesLukk

Kvartalsvis investeringsstatistikk for industri, bergverksdrift og kraftforsyning (KIS) inngår i datagrunnlaget til Kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). Likevel kan det forekomme avvik. Årsaker til dette er:

• Svarprosent ved frigivning av KIS er høyere enn ved frigivning av KNR.

• KIS estimerer populasjonstall ved å bruke strukturdata som oppblåsingsgrunnlag, mens KNR fremskriver årlige nasjonalregnskapstall (t-2) med endringsrater fra KIS.

• KIS benytter direkte metode ved sesongjustering, mens KNR benytter indirekte metode.

Kilder til avvik mellom KIS og FjernvarmestatistikkÅpne og lesLukk

Kvartalsvis investeringsstatistikk for industri, bergverksdrift og kraftforsyning (KIS) avviker noe fra Fjernvarmestatistikk. Årsak til dette er at KIS kun dekker enheter i SN35.3, damp- og varmtvannsforsyning, mens Fjernvarmestatistikk også dekker forbrenningsanlegg i SN38.2, behandling og disponering av avfall.