92484_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
92484
Økning i investeringene
statistikk
2013-12-02T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning4. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økning i investeringene

Nye anslag for 2013 viser at de totale investeringene i industri, bergverksdrift og kraftforsyning vil bli noe høyere enn i 2012. Store tall for investeringer i strømnettet er årsaken til dette. Anslagene for 2014 antyder enda sterkere vekst i totale investeringer neste år.

Investeringer. Registrert i 4. kvartal. Prosent og millioner kroner1
Antatte investeringer registrert i 4. kvartal samme år
2013 / 201220122013
1Verditallene er i løpende priser
Industri, bergverk og kraftfors.4,339 84641 558
Industri0,019 16019 166
Bergverksdrift29,31 3291 719
Kraftforsyning6,819 35620 674
Antatte investeringer registrert i 4. kvartal året før
2014 / 201320132014
Industri, bergverk og kraftfors.8,237 27140 339
Industri7,215 94017 088
Bergverksdrift4,91 0391 090
Kraftforsyning9,220 29122 162

Samlede investeringer innenfor industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2013 vil beløpe seg til 41,6 milliarder kroner, målt i løpende verdi, ifølge datagrunnlaget fra novemberundersøkelsen. Estimatet ligger 4 prosent over tilsvarende anslag for 2012. Anslaget for 2014 antyder 8 prosent vekst i investeringene. Utsikter til økte investeringer både i industri og kraftforsyning forklarer dette.

Store investeringer i strømnettet

Investeringene innenfor kraftforsyning vil beløpe seg til 20,7 milliarder kroner, målt i løpende verdi, ifølge nye anslag for 2013. Nivået ligger 7 prosent over tilsvarende estimat for 2012. Dette til tross for fallende investeringer i produksjon av elektrisitet og i fjernvarme. Uvanlig sterke tall for overføring og distribusjon av elektrisitet er årsaken til veksten. Estimatet for 2014 antyder at investeringene vil øke med ytterligere 9 prosent neste år. Et rekordhøyt anslag for overføring og distribusjon av elektrisitet forklarer også denne oppgangen.

Sesongjusterte tall for kvartalsvise utførte investeringer i kraftforsyning steg med 2 prosent fra 3. til 4. kvartal 2013.

Venter oppgang i industriinvesteringene

Anslaget for 2013 viser at samlede investeringer innenfor industrien vil beløpe seg til 19,2 milliarder kroner, målt i løpende verdi. Estimatet er om lag like stort som tilsvarende tall for 2012. Nivået holder seg stabilt fordi økte investeringer i næringer som maskinindustri, annen verkstedindustri og produksjon av ikke-jernholdige metaller veier opp for negativ utvikling i næringsmiddel- og drikkevareindustrien samt i oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri. Tallene for 2014 antyder derimot at industriinvesteringene vil stige med 7 prosent neste år. Et høyere investeringsnivå i maskinindustrien medvirker sterkt til denne oppgangen.

Sesongjusterte tall for kvartalsvise utførte investeringer i industrien falt med 4 prosent fra 3. til 4. kvartal 2013.

Sterk vekst innenfor bergverksdrift

Samlede investeringer innenfor bergverksdrift i 2013 anslås til 1,7 milliarder kroner, målt i løpende verdi. Estimatet ligger 29 prosent over tilsvarende tall for 2012. Anslaget for 2014 antyder et noe høyere investeringsnivå neste år.

Kilder til avvik mellom KIS og KNRÅpne og lesLukk

Kvartalsvis investeringsstatistikk for industri, bergverksdrift og kraftforsyning (KIS) inngår i datagrunnlaget til Kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). Likevel kan det forekomme avvik. Årsaker til dette er:

• Svarprosent ved frigivning av KIS er høyere enn ved frigivning av KNR.

• KIS estimerer populasjonstall ved å bruke strukturdata som oppblåsingsgrunnlag, mens KNR fremskriver årlige nasjonalregnskapstall (t-2) med endringsrater fra KIS.

• KIS benytter direkte metode ved sesongjustering, mens KNR benytter indirekte metode.

Kilder til avvik mellom KIS og FjernvarmestatistikkÅpne og lesLukk

Kvartalsvis investeringsstatistikk for industri, bergverksdrift og kraftforsyning (KIS) avviker noe fra Fjernvarmestatistikk. Årsak til dette er at KIS kun dekker enheter i SN35.3, damp- og varmtvannsforsyning, mens Fjernvarmestatistikk også dekker forbrenningsanlegg i SN38.2, behandling og disponering av avfall.