92482_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
92482
Stabil utvikling i investeringene
statistikk
2013-09-02T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning3. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabil utvikling i investeringene

Samlede investeringer i 2013 synes å bli om lag like store som i 2012. Imidlertid er det ventet at nivået vil stige i 2014. Svært høye anslag for overføring og distribusjon av elektrisitet er hovedårsaken til dette.

Investeringer. Registrert i 3. kvartal. Prosent og millioner kroner1
Antatte investeringer registrert i 3. kvartal samme år
2013 / 201220122013
1Verditallene er i løpende priser
Industri, bergverk og kraftfors.-0,142 14242 104
Industri-0,719 78719 648
Bergverksdrift6,71 4571 554
Kraftforsyning0,020 89820 902
Antatte investeringer registrert i 3. kvartal året før
2014 / 201320132014
Industri, bergverk og kraftfors.4,537 67139 381
Industri-3,415 72815 196
Bergverksdrift72,05931 020
Kraftforsyning8,521 35123 165

Datagrunnlaget fra augustundersøkelsen viser at samlede investeringer innenfor industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2013 vil beløpe seg til 42,1 milliarder kroner – målt i løpende verdi. Estimatet er nesten identisk med tilsvarende tall for 2012. Anslaget for 2014 antyder 5 prosent vekst i investeringene. Et svært høyt nivå innenfor overføring og distribusjon av elektrisitet forklarer mesteparten av oppgangen. I tillegg forventes det økte investeringer i bergverksdrift.

Store investeringer i strømnettet

Nye tall for 2013 viser at investeringene i kraftforsyning vil beløpe seg til 20,9 milliarder kroner – målt i løpende verdi. Estimatet er om lag like stort som tilsvarende anslag for 2012. Nivået holder seg stabilt fordi økte investeringer i overføring og distribusjon av elektrisitet veier opp for negativ utvikling innenfor produksjon av elektrisitet og fjernvarme.

Estimatet for 2014 antyder sterk vekst i investeringene. Rekordhøye tall for overføring og distribusjon av elektrisitet er hovedårsaken til dette. Anslaget for produksjon av elektrisitet er noe større enn tilsvarende estimat for 2013, mens det er utsikter til fallende investeringer i fjernvarme.

Sesongjusterte tall for kvartalsvise utførte investeringer i kraftforsyning steg med 5 prosent fra 1. til 2. kvartal 2013.

Stabilt i industrien

Anslaget for 2013 viser at samlede investeringer i industrien vil beløpe seg til 19,6 milliarder kroner – målt i løpende verdi. Estimatet er om lag like stort som tilsvarende tall for 2012. Nivået holder seg stabilt fordi økte investeringer i blant annet maskinindustri og annen verkstedindustri veier opp for negativ utvikling innfor næringene metallindustri, næringsmiddel- og drikkevareindustri samt oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri.

Estimatet for 2014 antyder en moderat nedgang i industriinvesteringene. Svakere tall for næringsmiddelindustri, oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri samt bygging av skip og oljeplattformer er hovedårsaken til dette. Imidlertid bidrar høyere anslag for maskinindustri, trelast- og trevareindustri samt annen verkstedindustri til å dempe denne nedgangen.

Sesongjusterte tall for kvartalsvise utførte investeringer i industrinæringene steg med 11 prosent fra 1. til 2. kvartal 2013.

Økte investeringer i bergverksdrift

Målt i løpende verdi anslås samlede investeringer innenfor bergverksdrift i 2013 til 1,6 milliarder kroner. Estimatet ligger 7 prosent over tilsvarende tall for 2012. Anslaget for 2014 antyder ytterligere vekst i investeringene.

Kilder til avvik mellom KIS og KNRÅpne og lesLukk

Kvartalsvis investeringsstatistikk for industri, bergverksdrift og kraftforsyning (KIS) inngår i datagrunnlaget til Kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). Likevel kan det forekomme avvik. Årsaker til dette er:

• Svarprosent ved frigivning av KIS er høyere enn ved frigivning av KNR.

• KIS estimerer populasjonstall ved å bruke strukturdata som oppblåsingsgrunnlag, mens KNR fremskriver årlige nasjonalregnskapstall (t-2) med endringsrater fra KIS.

• KIS benytter direkte metode ved sesongjustering, mens KNR benytter indirekte metode.

Kilder til avvik mellom KIS og FjernvarmestatistikkÅpne og lesLukk

Kvartalsvis investeringsstatistikk for industri, bergverksdrift og kraftforsyning (KIS) avviker noe fra Fjernvarmestatistikk. Årsak til dette er at KIS kun dekker enheter i SN35.3, damp- og varmtvannsforsyning, mens Fjernvarmestatistikk også dekker forbrenningsanlegg i SN38.2, behandling og disponering av avfall.