92480_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
92480
Store investeringer i strømnettet
statistikk
2013-06-03T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning2. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Store investeringer i strømnettet

Investeringene i 2013 synes å bli noe lavere enn i 2012, men det er ventet at denne utviklingen vil snu i 2014. Utsikter til et uvanlig høyt investeringsnivå innenfor overføring og distribusjon av elektrisitet er hovedårsaken til dette.

Investeringer. Registrert i 2. kvartal. Prosent og millioner kroner1
Antatte investeringer registrert i 2. kvartal samme år
2013 / 201220122013
1Verditallene er i løpende priser
Industri, bergverk og kraftfors.-3,542 68941 208
Industri-3,019 59719 008
Bergverksdrift8,81 3961 519
Kraftforsyning-4,721 69620 681
Antatte investeringer registrert i 2. kvartal året før
2014 / 201320132014
Industri, bergverk og kraftfors.8,536 37339 456
Industri2,914 57315 002
Bergverksdrift87,16821 276
Kraftforsyning9,821 11823 178

Datagrunnlaget fra mai-undersøkelsen viser at samlede investeringer innenfor industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2013 anslås til 41,2 milliarder kroner, målt i løpende verdi. Estimatet ligger 3,5 prosent under tilsvarende tall for 2012. Et noe lavere investeringsnivå i både industri og kraftforsyning er årsaken til denne nedgangen. Estimatet for 2014 ligger 8,5 prosent over tilsvarende tall for 2013. Kraftig vekst i investeringsanslagene innenfor overføring og distribusjon av elektrisitet bidrar mest til oppgangen, men det er også ventet at industriinvesteringene vil øke.

Rekordhøye anslag for overføring og distribusjon av elektrisitet

Nye tall for 2013 viser at samlede investeringer i kraftforsyning vil beløpe seg til 20,7 milliarder kroner, målt i løpende verdi. Estimatet ligger 5 prosent under tilsvarende anslag for 2012. Et lavere investeringsnivå innenfor vindkraft og fjernvarme er årsaken til dette. Imidlertid veier økte investeringer i overføring og distribusjon av elektrisitet opp for det meste av nedgangen.

Anslaget for 2014 ligger 10 prosent over tilsvarende tall for 2013. Utsikter til rekordhøye investeringer i overføring og distribusjon av elektrisitet forklarer denne økningen. Investeringene innenfor produksjon av elektrisitet synes å bli om lag like store som i 2013, mens investeringene i fjernvarme vil fortsette å falle.

Sesongjusterte tall for kvartalsvise utførte investeringer i kraftforsyning falt med 4,5 prosent fra 4. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013.

Blandede signaler fra industrien

Anslaget for 2013 viser at samlede investeringer i industrien vil beløpe seg til 19 milliarder kroner, målt i løpende verdi. Estimatet ligger 3 prosent under tilsvarende tall for 2012. Et lavere investeringsnivå innenfor næringene næringsmiddel- og drikkevareindustri, gummi, plast og mineralsk industri samt oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri er hovedårsaken til nedgangen. Imidlertid veier økte investeringer i næringene maskinreparasjon og -installasjon samt annen verkstedindustri opp for deler av dette.

Tallene for 2014 antyder en moderat oppgang i industriinvesteringene. Utsikter til økte investeringer i næringene maskinindustri, annen verkstedindustri og produksjon av kjemiske råvarer er hovedårsaken til veksten, mens reduserte anslag for næringene næringsmiddelindustri samt bygging av skip og oljeplattformer bidrar til å dempe effekten av dette.

Sesongjusterte tall for kvartalsvise utførte investeringer i industrinæringene falt med 7 prosent fra 4. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013.

Høyere investeringer i bergverksdrift

Målt i løpende verdi anslås samlede investeringer innenfor bergverksdrift i 2013 til 1,5 milliarder kroner. Anslaget ligger 9 prosent over tilsvarende estimat for 2012, og tallene for 2014 antyder ytterligere vekst i investeringene.

Kilder til avvik mellom KIS og KNRÅpne og lesLukk

Kvartalsvis investeringsstatistikk for industri, bergverksdrift og kraftforsyning (KIS) inngår i datagrunnlaget til Kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). Likevel kan det forekomme avvik. Årsaker til dette er:

• Svarprosent ved frigivning av KIS er høyere enn ved frigivning av KNR.

• KIS estimerer populasjonstall ved å bruke strukturdata som oppblåsingsgrunnlag, mens KNR fremskriver årlige nasjonalregnskapstall (t-2) med endringsrater fra KIS.

• KIS benytter direkte metode ved sesongjustering, mens KNR benytter indirekte metode.

Kilder til avvik mellom KIS og FjernvarmestatistikkÅpne og lesLukk

Kvartalsvis investeringsstatistikk for industri, bergverksdrift og kraftforsyning (KIS) avviker noe fra Fjernvarmestatistikk. Årsak til dette er at KIS kun dekker enheter i SN35.3, damp- og varmtvannsforsyning, mens Fjernvarmestatistikk også dekker forbrenningsanlegg i SN38.2, behandling og disponering av avfall.