Alt innhold for området befolkning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Flere bor alene

  Ved årsskiftet bodde 974 200 personer alene. Andelen personer som bor alene er nå 18,3 prosent, en økning på 0,3 prosentpoeng.

  Artikkel
 • Fire av fem eldre som dør, mottar omsorgstjenester i kommunen

  De fleste nordmenn som dør i alderen 60 år og eldre, er enten på sykehjem eller mottar helsetjenester i hjemmet.

  Artikkel
 • Et historisk skifte: Snart flere eldre enn barn og unge

  Norge eldes i et økende tempo. Om bare ti år vil det for første gang være flere eldre enn barn. Det forventes ikke at koronapandemien øker dødeligheten, men derimot reduserer fruktbarhet og innvandring på kort sikt.

  Artikkel
 • Nasjonale befolkningsframskrivinger 2020

  Rapporter 2020/24

  Årets framskrivinger gir en lavere befolkningsvekst enn tidligere år, kombinert med en sterkere aldring. Likevel er det fortsatt befolkningsvekst i Norge gjennom hele århundret i vårt hovedalternativ, fra dagens rundt 5,4 millioner innbyggere til ...

  Publikasjon
 • Slik ser befolkningen i Norge ut

  Befolkningspyramiden gir et bilde av en befolkning ut i fra alder og kjønn. Ved å sammenlikne befolkningspyramider over tid kan man se hvordan en befolkning har endret seg ved å for eksempel få færre barn eller leve lenger. I Norge kan man følge b...

  Artikkel
 • Svært svak folkevekst

  Folketalet i Noreg auka med 4 800 i første kvartal 2020. Dermed var det 5 372 355 som budde i landet ved slutten av kvartalet.

  Artikkel
 • Å forstå statistikk i krisetider

  Koronakrisen har medført et stort behov for hyppig oppdatert statistikk. Tall er harde fakta og gir oss presis informasjon. Likevel kan tolkninger av tall noen ganger misforstås og bli feil.

  Artikkel
 • Fortsatt svak vekst i antall personer med flyktningbakgrunn

  Ved inngangen til 2020 var det bosatt 238 300 personer med flyktningbakgrunn i Norge. Dette er 4 500 flere sammenlignet med året før. Den svake veksten fra i fjor fortsetter, som skyldes få nye asyltilfeller de to siste årene.

  Artikkel
 • Technical documentation of the BEFINN model, g2020

  Notater 2020/23

  Publikasjon
 • Økt arbeidsinnvandring i fjor

  Nesten 37 500 ikke-nordiske statsborgere innvandret til Norge i fjor. Færre innvandret på grunn av flukt eller familiære årsaker, men arbeidsinnvandringen fortsatte å stige.

  Artikkel
 • Metodikk for modernisering av statistikkproduksjonen

  Notater 2020/21

  Dette notatet presenterer en bearbeidet versjon av metodikken som er utarbeidet i forbindelse med modernisering av statistikkproduksjonen.

  Publikasjon
 • Oppgang i nettoinnvandringen

  Nettoinnvandringen i 2019 var på 25 300, en økning på 7 200 fra året før. Dette er imidlertid nær en halvering siden toppen i 2012 på 47 300.

  Artikkel
 • Her finner du ukentlige tall på antall døde

  Spredningen av koronaviruset har økt etterspørselen etter hyppigere publiseringer av tall på dødsfall i Norge. Hver tirsdag klokken 08.00 vil du finne de nyeste ukestallene for døde her. Det understrekes at tallene er foreløpige.

  Artikkel
 • Kvinner setter penger i banken, menn kjøper aksjer

  Det er ikke så mange flere menn enn kvinner som tjener penger på kapital, men det er forskjeller i hvordan og hvor mye de investerer.

  Artikkel
 • Ulike samfunn, ulike epidemier

  Italia og Spania har blitt skrekkeksempler på konsekvensene av koronavirusets spredning. Flere av svarene på hvorfor land rammes ulikt finnes i hvordan befolkningen er satt sammen.

  Artikkel