Alt innhold for området arbeid og lønn

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Fleire ledige stillingar

  Talet på ledige stillingar auka med 5 prosent frå 1. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017. Vi ser mellom anna ein oppgang i varehandel og overnattings- og serveringsverksemd. Derimot heldt talet på ledige stillingar innanfor olje og gass seg på om lag...

  Artikkel
 • Hva viser de ulike sysselsettingsstatistikkene?

  SSB publiserer flere statistikker som viser antall sysselsatte. Hva er forskjellen på statistikkene, og hvorfor kan det bli forskjeller i tallene?

  Artikkel
 • 166 000 tapte arbeidsdagar

  166 000 arbeidsdagar gjekk tapt som følgje av 14 arbeidskonfliktar i 2016. Til samanlikning var det 10 konfliktar med tap av 148 000 arbeidsdagar ved førre hovudoppgjer i 2014.

  Artikkel
 • Fortsatt nedgang i innvandrerledigheten

  Den registrerte ledigheten for innvandrere var på 7,1 prosent i 1. kvartal 2017. Dette var en nedgang på 0,7 prosentpoeng fra samme periode året før. For resten av befolkningen lå den registrerte ledigheten på 2,3 prosent. Her var det en nedgang p...

  Artikkel
 • Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelaterte virksomheter 2016

  Rapporter 2017/11

  I 2016 var det 20 910 sysselsatte i kraftsektoren som omfatter kraftnæringen og kraftrelaterte virksomheter. Dersom vi bare ser på kraftnæringen, var det 15 339 sysselsatte i 2016. Det innebærer en vekst på 9,3 prosent i perioden 2004 – 2016.

  Publikasjon
 • Arbeidsløysa på 4,3 prosent

  Justert for sesongvariasjonar var det 120 000 arbeidslause i februar. Dette utgjorde 4,3 prosent av arbeidsstyrken.

  Artikkel
 • Lavere yrkesaktivitet

  Andelen yrkesaktive i befolkningen gikk ned fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal i år. Nedgangen gjaldt både kvinner og menn og var sterkest blant dem under 25 år. Årsaken er blant annet at flere unge tar utdanning.

  Artikkel
 • Over 1,8 millionar medlemer i arbeidstakarorganisasjonane

  Dei seinare åra har arbeidstakarorganisasjonane i landet fått fleire medlemer, og med om lag 20 000 fleire medlemmar i fjor ser det ut til at trenden held fram.

  Artikkel
 • Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2015

  Rapporter 2017/08

  I 4. kvartal 2015 var det registrert 84 450 sysselsatte flyktninger i Norge, som gav en sysselsettingsandel på 47,3 prosent blant flyktninger i aldersgruppen 15-74 år. Tilsvarende tall for hele befolkningen var 66,1 prosent. Det var altså en forsk...

  Publikasjon
 • Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen. 2016

  Rapporter 2017/05

  De siste par årene har nedgangen i oljerelatert virksomhet gitt et markert fall i andelen 61 åringer som fortsatte å arbeide i disse næringene. Dette har slått ut for både høyt og lavt utdannende lønnstakere.

  Publikasjon
 • Færre svensker, men flere polakker og litauere

  Over 79 000 lønnstakere arbeidet i Norge på korttidsopphold per 4. kvartal 2016. Det har vært en markant nedgang i antall svensker. Samtidig har antallet litauere og polakker økt, slik at det nå for første gang er flere polakker enn svensker på ko...

  Artikkel
 • 60 prosent av innvandrerne er i arbeid

  Over 390 000 innvandrere var sysselsatte i 4. kvartal 2016. Disse utgjorde 60,2 prosent av bosatte innvandrere i aldersgruppen 15-74 år. I befolkningen for øvrig var sysselsettingsandelen på 66,7 prosent. Det har bare vært en marginal nedgang i be...

  Artikkel
 • Flere sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning

  Over 400 000 sysselsatte har helse- og sosialfaglig utdanning, viser tall for 4. kvartal 2016. Dette er en økning på 2,3 prosent fra samme periode året før.

  Artikkel
 • Færre sysselsatte i Rogaland

  Antall sysselsatte med arbeidssted i Rogaland gikk ned med 2,2 prosent fra 4. kvartal 2015 til samme kvartal året etter. Dette var den største endringen i antall sysselsatte blant landets fylker i denne perioden. På landsbasis økte antall sysselsa...

  Artikkel
 • Halv million sysselsette i kommunane

  Talet på sysselsette i kommunane har passert ein halv million og utgjorde 507 000 personar i 4. kvartal 2016. Dette er knappe 2 prosent fleire enn på same tid i 2015.

  Artikkel