Høyeste lønnsvekst på flere år

Publisert:

Fra september 2018 til september 2019 økte månedslønnen med 3,7 prosent. De siste to årene har veksten vært henholdsvis 2,4 og 2,9 prosent.

  • Tallene er hentet fra
  • Lønn

Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent var i september 2019 på omtrent 47 300 kroner, noe som tilsier en vekst på i underkant av 1700 kroner, eller 3,7 prosent, fra september 2018, viser nye tall fra statistikken Lønn.

Veksten i avtalt månedslønn var i samme periode på 3,6 prosent, fra i overkant av 43 100 i september 2018 til nærmere 44 700 kroner i september 2019. Lønnsveksten var dermed den høyeste på flere år.

Høyest lønnsnivå i bergverksdrift og utvinning

Årsveksten i månedslønn var sterkest i elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning, med 4,8 prosent, mens den var svakest i de tre næringene bergverksdrift og utvinning, vann, avløp, renovasjon og omsetning og drift av fast eiendom, som alle hadde en lønnsvekst på 2,6 prosent.

Næringene med lavest lønnsvekst har derimot betydelige forskjeller i lønnsnivået, slik at veksten målt i kroner blir ulik. I bergverksdrift og utvinning var veksten 1 900 kroner, i vann, avløp, renovasjon var den i underkant av 1 100 kroner, mens den i omsetning og drift av fast eiendom var 1 400 kroner.

Figur 1

Figur 1. Gjennomsnittlig månedslønn og relativ endring, etter næring

Som det fremgår av figur 1 er bergverksdrift og utvinning, der olje- og gassutvinning inngår, hovednæringen med det klart høyeste lønnsnivået, med en gjennomsnittlig månedslønn i september 2019 på 74 600 kroner. Næringen hadde også den sterkeste veksten i antall jobber (arbeidsforhold), på 6,6 prosent.

I hovednæringen med det laveste lønnsnivået, overnattings- og serveringsvirksomhet, økte månedslønnen fra 31 300 kroner i 2018 til i overkant av 32 500 kroner i 2019, en vekst på 1 200 kroner, eller 3,9 prosent.

Videre var lønnsveksten blant de største hovednæringene relativt homogen. I industrien og i varehandel, reparasjon av motorvogner var veksten 3,4 prosent, i bygge- og anleggsvirksomhet var veksten 3,1 prosent, mens den i undervisning og i helse- og sosialtjenester var 3,6 prosent. Samtlige av disse opplevde sterkere lønnsvekst enn året før, og den største økningen var i undervisning, der lønnsveksten økte med 1,1 prosentpoeng.

Rogaland har høyest lønnsvekst

Rogaland er for andre året på rad fylket med den høyeste lønnsveksten, med en økning fra omtrent 48 300 kroner i gjennomsnittlig månedslønn i 2018 til i underkant av 50 200 kroner i 2019, en vekst på 4 prosent.

Det er rimelig å se denne veksten i sammenheng med lønnsnivået og økningen i antallet jobber i bergverksdrift og utvinning, som presentert over, da omtrent halvparten av jobbene i denne næringen er lokalisert i Rogaland. Til sammenligning økte månedslønnen med 3,2 prosent i de tre fylkene med den laveste årsveksten, Akershus, Aust-Agder og Vestfold.

Figur 2

Figur 2. Gjennomsnittlig månedslønn og relativ endring, etter fylke. 2019

 

Som figur 2 viser, har Oslo det høyeste lønnsnivået blant fylkene, med en gjennomsnittlig månedslønn på omtrent 53 400 i september 2019. Her var lønnsveksten 3,9 prosent, eller nærmere 2 000 kroner, fra september 2018. Det laveste lønnsnivået har Oppland, der en gjennomsnittlig månedslønn var i underkant av 42 100 kroner i september 2019, noe som gir en vekst på 3,4 prosent fra året før.

En ny statistikkbanktabell, som viser lønn fordelt etter kommune, gir informasjon om hvordan utviklingen på fylkesnivå er forankret lokalt.

Innad i fylkene er det ofte de større kommunene, målt etter antall jobber (arbeidssted), som har høyest lønnsnivå. I Rogaland er Sola kommunen med høyest månedslønn. Der øker gjennomsnittslønnen fra i underkant av 56 900 kroner i september 2018 til i overkant av 59 300 kroner i september 2019, en vekst på 4,3 prosent. Samtidig øker antall jobber med 8,6 prosent, til omtrent 27 750, noe som innebærer at Sola er sterkt medvirkende til lønnsutviklingen i fylket. Her er mange arbeidsforhold knyttet til oljenæringene, i tillegg til at en del av de som arbeider på sokkelen, blir registrert med Sola som arbeidsstedskommune.

Sterkest lønnsvekst i kommuneforvaltningen

Sektorfordelte lønnstall viser at lønnsnivået er høyest i statsforvaltningen, der en gjennomsnittlig månedslønn var i underkant av 51 300 kroner i september 2019.

I privat sektor var månedslønnen på samme tidspunkt 47 800 kroner, mens den i kommuneforvaltningen var i underkant av 43 300 kroner.

Kommuneforvaltningen hadde derimot den sterkeste lønnsveksten av disse over året, med 4,1 prosent, eller i overkant av 1 700 kroner. Lønnsveksten i statsforvaltningen og privat sektor og offentlig eide foretak var henholdsvis 3,4 og 3,6 prosent.

Førskolelærere med sterkest lønnsvekst blant de største yrkene

Årsveksten i gjennomsnittlig månedslønn var sterkest for høyskole- og militære yrker, med 4,4 prosent, fra i overkant av 50 700 kroner i september 2018 til omtrent 53 000 kroner samme periode året etter.

Svakest vekst var det blant renholdere, hjelpearbeidere mv., der lønnen økte fra i overkant av 32 600 kroner til omtrent 33 600 kroner, en økning på 3 prosent. Disse har det laveste lønnsnivået blant yrkesgruppene. Figur 3 viser lønnsnivå og endring for samtlige aggregerte yrkesgrupper.

Figur 3

Figur 3. Gjennomsnittlig månedslønn og relativ endring, etter yrkesgruppe

For de største yrkene, målt etter antall arbeidsforhold med lønn, var det førskolelærere som hadde den kraftigste lønnsveksten over året, med 4,7 prosent. Her økte lønnsnivået fra 39 300 kroner i september 2018 til nærmere 41 200 kroner i september 2019. Også sykepleiere, med en lønnsvekst på 4,5 prosent, selgere (engros), med 4,1 prosent, og andre pleiemedarbeidere, med 4 prosent, opplevde kraftig lønnsvekst.

Administrerende direktører hadde den svakeste lønnsveksten blant de største yrkene, med en årsvekst på 2,7 prosent. Disse har et gjennomgående høyt lønnsnivå, og veksten innebar en økning fra i overkant av 78 100 kroner i september 2018 til nærmere 80 300 kroner i september 2019. Varehandelssjefer, lastebil- og trailersjåfører og butikkmedarbeidere var også blant de store yrkene med svakest lønnsvekst over året, med henholdsvis 2,8 prosent for de to førstnevnte og 3 prosent for sistnevnte.

Faktaside