Høyest lønn for lastebil- og trailerlærlinger

Publisert:

For første gang har Statistisk sentralbyrå publisert lønnsstatistikk for lærlinger. Lærlingene med yrket som lastebil- og trailersjåfør hadde høyest månedslønn, mens frisørlærlingene hadde lavest.

  • Tallene er hentet fra
  • Lønn

Se lønnsstatistikk for lærlinger i 44 ulike yrker her.

Lærlinger med yrket som lastebil- og trailersjåfør hadde en median månedslønn på 28 420 kroner per september 2018, og ut ifra dette hadde de den høyeste månedslønnen blant lærlingene. Lærlingene i yrkene andre pleiemedarbeidere og havbruksarbeidere ligger på de neste plassene.

Lavest medianlønn hadde lærlingene med yrket som frisør. For disse var medianlønnen 12 530 kroner.

Hvis man i stedet ser på medianlønnen til lærlingene som andel av medianlønnen til lønnstakerne som ikke er lærlinger, kommer imidlertid ikke frisørene nederst, men driftsteknikere innen IKT. Her utgjør medianlønnen til lærlingene kun 29 prosent av medianlønnen til ikke-lærlingene. For frisørene er denne andelen 41 prosent. Det betyr at frisørlærlingene ikke får lavest lønn når man tar hensyn til lønnsnivået i yrket. For alle lærlinger er andelen 44 prosent.

Median månedslønnen for alle lærlinger var 18 520 kroner.

Median- og gjennomsnittslønn

Medianlønnen kan være nyttig å benytte i stedet for gjennomsnittslønnen siden noen få svært høye lønninger kan trekke opp gjennomsnittslønnen. Medianlønnen påvirkes ikke av noen få høye lønninger på samme måte.

Medianlønnen utgjør midtpunktet som fremkommer ved å sortere arbeidsforholdene i stigende verdi etter månedslønn.

Betydelig økning i lønn for flere yrker når lærlingene utelates

Når vi skiller ut lærlinger fra et yrke, øker medianlønnen.

Størst effekt har det for medianlønnen til tele- og IKT-installatører. Den øker fra 37 540 til 39 830 kroner, og det er en økning på 6,1 prosent. Automatikere og frisører følger så med en økning på henholdsvis 4,6 og 4 prosent. Effekten er enda større hvis man ser på gjennomsnittslønn. 

Flest lærlinger i elektrikeryrket

I SSBs lønnsstatistikk finner man klart flest lærlinger med yrket elektriker. Dette yrket har over 5 000 arbeidsforhold der lønnstakeren defineres som lærling. De to yrkene helsefagarbeidere og tømrere/snekkere følger så med henholdsvis 3 674 og 3 407 arbeidsforhold.

Det er mange yrker der få eller ingen av lønnstakere er lærlinger. Disse yrkene er i statistikken samlet i gruppen «Øvrige yrker».

Hvorfor er lærlinger en del av lønnsstatistikken?

Lønnsstatistikken til SSB skal gi en oversikt over lønnsnivået og endring i lønn for alle lønnstakere. Alle arbeidsforhold med lønn inkluderes derfor i beregningen av lønnsstatistikk. Dermed inkluderes også lærlinger som mottar lønn.

SSB fordeler lønnsstatistikken etter ulike variabler, blant annet sektor, næring, utdanning og kjønn. I den nye statstikkbanktabellen er det første gang lønnsstatistikken fordeles etter lærlinger og ikke-lærlinger.

Hvordan blir en lønnstaker definert som lærling i statistikken?

For at en lønnstaker defineres som lærling må personen være registrert som lærling i fylkeskommunenes administrative datasystem for inntak til videregående opplæring (VIGO). Det er kun arbeidsforhold der personen er registrert som lærling som tas med når lønnsstatistikk for lærlinger beregnes.

I tillegg må en av følgende være oppfylt for arbeidsforholdet til lærlingen:

- virksomheten arbeidsforholdet er registrert med samsvarer med informasjon fra VIGO om hvilken virksomhet personen er lærling i.

- arbeidsforholdet er innrapportert med en yrkeskode som indikerer at lønnstakeren er lærling.

Det kan være mangler ved denne informasjonen om lærlinger som gjør at ikke alle arbeidsforhold der den ansatte er lærling kommer med i statistikken.

Hvorfor er ikke antall arbeidsforhold der lønnstakeren er lærling i lønnsstatistikken det samme som i statistikken over videregående opplæring?

SSB har tidligere publisert tall på antall lærlinger i statistikken om videregående opplæring og annen videregående utdanning. Antallet lærlinger som oppgis her er høyere enn antallet arbeidsforhold der lønnstakeren er definert som lærling.

Det kommer av flere grunner. Blant annet må en lærling ha hatt et arbeidsforhold der han eller hun har mottatt lønn i september for å komme med i lønnsstatistikken. Som nevnt kan det også være mangler ved innrapportert informasjon som gjør at lønnstakere som er lærlinger ikke defineres som lærlinger i lønnsstatistikken.

Faktaside

Kontakt